O nás

BBH, advokátní kancelář, s.r.o. (BBH) je renomovaná advokátska kancelária s nadnárodnou pôsobnosťou. Bola založená v roku 2000 v nadväznosti na činnosť poprednej medzinárodnej právnej kancelárie pôsobiacej na území Českej republiky už od roku 1990. BBH v súčasnosti pôsobí v Českej republike v Prahe a na Slovensku v Bratislave (BBH advokátska kancelária, s.r.o.).

 

 

ŠPECIALIZÁCIA

Právo je iba jedno, ale ciest, ktoré k nemu vedú, je mnoho. Do najmenších detailov sa orientujeme nielen v problematike, ktorá je obvyklá, ale i v mnohých špecifických právnych oblastiach. 

 

Toto sú len niektoré z oblastí, v ktorých vás radi presvedčíme o našich výnimočných schopnostiach:

 

Bankové, finančné a poišťovacie právo

Jedinečné skúsenosti a renomé BBH v tejto oblasti sa týkajú nielen štandardného právneho poradenstva v oblasti bankovníctva a financií, ako sú napríklad všetky druhy úverového financovania, ale taktiež bezkonkurenčnej odbornosti v oblasti derivátov a regulačných záležitostí. BBH sa teší veľmi silnému postaveniu v zastupovaní významných českých, slovenských aj medzinárodných skupín pri vyjednávaní úverovej dokumentácie s českými, slovenskými a zahraničnými bankami, pričom priemerné objemy sa pohybujú v rozpätí od stoviek miliónov po miliardy Kč. BBH zároveň poskytuje právne poradenstvo mnohým českým bankám v dôležitých transakciách vyžadujúcich komplexnú štrukturalizáciu vzťahov medzi veriteľmi a dlžníkmi. BBH je taktiež veľmi vyhľadávanou advokátskou kanceláriou pre emisie dlhopisov a programy na českých, slovenských aj zahraničných trhoch.

 

V tomto ohľade, ako je zrejmé, z mandátov, ktoré BBH v posledných rokoch mala, sa BBH vyvinula v skutočne špecializovanú advokátsku kanceláriu zameranú na stranu dlžníka, a to ako zrejme jediná kancelária na trhu s týmto druhom zamerania a skúseností.

 

Okrem vyššie uvedeného má BBH nesmierne silný a skúsený tím pre oblasť finančnej regulácie, ktorý vedie Tomáš Sedláček. Jedinečnú odbornosť tohto tímu dokladajú predchádzajúce funkcie jeho členov, napr. Zdeněk Husták, člen Rozkladovej komisie Českej národnej banky a člen Poradného výboru Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), a Adam Nečas, riaditeľ Licenčného odboru Českej národnej banky. V rámci jedinečnej a výnimočnej odbornosti BBH na českom trhu pôsobila BBH ako právny poradca vo vzťahu k licenčným, schvaľovacím a sankčným konaniam pred Českou národnou bankou, záležitostiam v oblasti compliance, internej regulácie, zmien regulačného kapitálu, štruktúrovaných emisií podriadených aj prioritných dlhov, riešeniu rizikovo vážených majetkových hodnôt, atď.

 

V rámci svojej špecializácie na oblasť finančnej regulácie je BBH rovnako popredným subjektom na trhu, pokiaľ ide o poradenstvo v oblasti fintech, kde jedinečným spôsobom prepája svoju odbornosť v oblasti finančnej regulácie, IT/IP, TMT a compliance/corporate governance. Dobrým príkladom je priekopnícka P2P platforma Zonky, pričom BBH štrukturovala právnu funkčnosť, pripravila všetku nevyhnutnú dokumentáciu, zaistila licenciu Českej národnej banky a dohliadala na implementáciu IT stránky tohto projektu.

 

Okrem mnohých ďalších klientov pôsobila BBH aj ako právny poradca pre Raiffeisenbank, a.s. vo veci syntetickej sekuritizácie jej emisie kapitálových nástrojov Triedy 1. BBH rovnako pôsobila ako právny poradca pre spoločnosť CETIN pri jej programe Eurobondov v hodnote 2 miliárd EUR aj pri jej syndikovanej facilite v rekordnej výške 32,2 miliárd Kč. BBH taktiež pôsobila ako právny poradca pre PPF pri jej jedinečnej facilite k akvizičnému financovaniu v hodnote 2,228 miliárd EUR v súvislosti s akvizíciou O2 Telefónica Czech Republic.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je partner Tomáš Sedláček. Na Slovensku sa tejto oblasti práva venuje partner Miroslav Fašung spolu s Matejom Blahútom.

Corporate compliance

BBH poskytuje svojim klientom odborné poradenstvo v stále dôležitejších oblastiach corporate governance a compliance.

 

Klienti BBH sú popredné spoločnosti podnikajúce v oblasti finančných služieb, energetiky a distribúcie telekomunikácií  a v ďalších regulovaných odvetviach. BBH pomáha svojim klientom pri príprave, zavedení aj aktualizácii compliance management systému (vrátane compliance programov) podľa požiadaviek korporátneho, trestného, súťažného a pracovného práva a špecifických požiadaviek príslušných sektorových  právnych predpisov a štandardov. BBH poskytuje poradenstvo v súvislosti s implementáciou compliance procesov vrátane organizačného nastavenia, predpisovej základne a odborného školenia pracovníkov compliance a ďalších zamestnancov klienta.

 

Naša kancelária ďalej poskytuje priebežné poradenstvo a odbornú podporu útvarom compliance, audit compliance programov a procesov a outsourcing vybraných činností v rámci compliance programu (servis hot-line, externé vyšetrovanie atď.).

 

BBH má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním odbornej podpory a poradenstva v prípade identifikácie slabín v oblasti compliance, vrátane zastupovania klientov v kontrolných, správnych a trestných konaniach, podpory pri príprave a realizácii nápravných opatrení a odbornej podpory pri komunikácii s regulačnými inštitúciami a ďalšími štátnymi orgánmi.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je Zdeněk Husták.

Finančná regulácia

Jednou z kľúčových oblastí, na ktorú sa BBH zameriava, je poskytovanie právnych služieb finančným inštitúciám - bankám, poisťovniam, platobným inštitúciám či obchodníkom s cennými papiermi a investičným spoločnostiam, a podobne - v oblasti regulácie finančného trhu.

 

Na trhu právnych služieb v oblasti finančného trhu a bankovníctva má BBH unikátne postavenie, skúsenosti a bezprecedentne skúsený tým odborníkov zameriavajúci sa na danú problematiku. V rámci tejto svojej špecializácie BBH okrem iného svojim klientom poskytuje právne služby v súvislosti s licenčnými, kontrolnými či sankčnými konaniami vedenými pred ČNB, NBS či Ministerstvom financií ČR resp. SR. Súčasťou tejto praxe je ďalej poradenstvo v oblasti koncepčného nastavenia organizačnej štruktúry, riadiaceho a kontrolného systému a ďalších otázok corporate governance finančných inštitúcií, vrátane vytvorenia a zavedenia vnútorných procesov a postupov, vytvorenia predpisovej základne, v štruktúrovaní činnosti finančných inštitúcií a rady aspektov ich strategických a obchodných plánov. BBH taktiež poskytuje poradenstvo a expertnú podporu firemným právnym útvarom, útvarom compliance a interného auditu a managementu na ad hoc aj sústavnej báze pri riešení otázok operačných a ďalších rizík súvisiacich s reguláciou, dokumentáciou transakcií a nastavovaním a správou interných procesov.

  

BBH má rozsiahle skúsenosti a významnú odbornú kapacitu pre poskytovanie poradenstva v oblasti regulácie bankovníctva a platobných služieb, kapitálových trhov, poistného práva a finančných trhov, a to nielen v Českej a Slovenskej republike, ale taktiež na úrovni Európskej únie. V tomto ohľade BBH poskytuje konzultačné služby taktiež Českej národnej banke a Ministerstvu financií ČR ohľadne poradenstva v špecifických právnych otázkach (napr. regulácie kapitálových trhov, penzijných zákonov) a aktívne sa podieľa na pripomienkovaní nových právnych predpisov upravujúcich finančné trhy.

 

BBH dlhodobo poskytuje právne poradenstvo a konzultačné služby s vysokou pridanou hodnotou popredným domácim aj medzinárodným finančným inštitúciám vrátane Českej národnej banky, PPF banky, a.s., Air Bank, a.s., Equa bank, a.s., J&T banky, a.s., Raiffeisenbank, a.s., skupiny PPF, skupiny J&T, skupiny Českej poisťovne, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., skupiny Home Credit a mnohých ďalších.

 

BBH je členom Asociácie pre kapitálový trh a Českej asociácie venture kapitálu, kde sa aktívne podieľa na činnosti odborných skupín, najmä v oblasti novej legislatívy v Českej republike a v Európskej únii a samoregulačných štandardov. BBH rovnako poskytovala poradenstvo Asociácii investičných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFIZ) v oblasti regulácie finančného poradenstva a sprostredkovania.

 

Právnikmi zodpovednými za túto oblasť našej špecializácie sú Tomáš Sedláček, Zdeněk Husták a Adam Nečas, a na Slovensku Matej Blahút.

Energetické právo

BBH je jednou z mála kancelárií pôsobiacich na českom a slovenskom trhu s dlhoročnou odbornou praxou v energetickom práve. BBH je v oblasti energetiky vyhľadávaná nielen z dôvodu vysokej expertízy v oblasti energetickej regulácie, ale takisto aj z dôvodu poskytovania nadštandardných komplexných právnych služieb presahujúcich aj do ďalších súvisiacich oblastí práva.

 

Tím BBH poskytoval a naďalej poskytuje právne poradenstvo popredným domácim klientom v oblasti energetickej regulácie, akvizícií či výstavby energetických zdrojov, vytvárania a štruktúrovania energetických holdingov a sub-holdingov, ako aj sporovej agendy v oblasti energetiky.

 

BBH sa napríklad ako výlučný právny poradca podieľala na vytvorení holdingovej štruktúry, ktorá sa stala druhým najväčším zoskupením energetických zdrojov v Českej republike, alebo v nedávnej dobe sa ako štrukturálny a regulačný právny poradca podieľala na najväčšej transakcií v oblasti vytvorenia investičnej štruktúry s aktívami v oblasti obnoviteľných zdrojov. Medzi klientov BBH v tejto oblasti patria okrem iného ČEZ a.s. či Energetický a priemyselný holding a.s.

 

Partnerom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je Vladimír Uhde a na Slovensku Miroslav Fašung.

Konkurz a reštrukturalizácia

BBH je poprednou advokátskou kanceláriou v oblasti konkurzného práva a poradenstva pri reštrukturalizácii. V súčasnej dobe je BBH zapojená do všetkých najväčších insolvenčných konaní v Českej republike, medzi ktoré sa nepochybne radí insolvenčné konanie spoločností Sazka a.s., ECM, Bestsport, a.s., Česká pošta, s.p., OKD, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., MODŘANY Power, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., OLEO CHEMICAL, a.s. a mnohých ďalších.

 

Okrem vyššie uvedeného poskytuje BBH rovnako právne poradenstvo mnohým spoločnostiam, ktoré sa reštrukturalizujú mimo konkurz, napr. veritelia v prípade NWR. Klienti BBH oceňujú nielen dokonalú znalosť pokiaľ ide o právne predpisy, ale aj jej rozsiahle skúsenosti s cezhraničnými konkurzmi a reštrukturalizáciami, a taktiež široké povedomie o českom a slovenskom konkurznom prostredí aj mnohoročné praktické skúsenosti. Väčšina prípadov, ktoré BBH rieši, má jedinečnú povahu, pokiaľ ide napríklad o nejasnú situáciu dlžníka alebo právnu povahu konkurznej podstaty či nevýhodné postavenie veriteľa v konaní. Klienti obzvlášť oceňujú, to že BBH je schopná zaujať aktívnu úlohu naprieč všetkými etapami konania, vrátane najmä vyhotovovania návrhov na vyhlásenie konkurzu, návrhov na reštrukturalizáciu a reštrukturalizačných plánov, ako aj podávania námietok proti nim, zastupovania veriteľov vo veriteľských orgánoch, odporovania právnym úkonom dlžníkov, atď.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je partner Robert Klenka a na Slovensku partnerka Olga Beláňová.

TMT

Prosperujúce oblasti telekomunikácií, médií, informačných a ďalších technológií, ako aj oblasti duševného a priemyselného vlastníctva, majú v BBH dlhú históriu, pričom ich význam pre súčasných i budúcich klientov našej kancelárie sa neustále zvyšuje. Regulačné aspekty ochrany osobných a obchodných údajov, kybernetickej bezpečnosti alebo elektronických platobných služieb sa v dnešnej dobe stávajú kľúčovými aspektmi pre podnikateľov v takmer všetkých odvetviach podnikania. Právnici BBH boli v minulých rokoch zapojení do niektorých z najväčších a najzložitejších transakcií a sporov v týchto oblastiach práva a pritom sa vyznamenali tým, že opakovane poskytovali spoľahlivé a účinné služby na najvyššej úrovni.

 

Jedinečná kombinácia rozsiahlych skúseností právnikov BBH v oblasti regulačných záležitostí, transakcií a súdnych sporov našim klientom poskytuje odbornosť a hlbokú znalosť právneho a regulačného prostredia. Odborníci BBH na oblasť TMT majú dlhodobé a špecializované skúsenosti v oblasti telekomunikácií, vysielania, médií, bankovníctva a financií, aj v ďalších relevantných oblastiach práva, vrátane skúseností v oblasti regulačných záležitostí a súdnych konaní, pokiaľ ide o vyššie uvedené, čo klienti BBH veľmi oceňujú.

 

Získanie nových klientov z oblasti TMT, ako je napríklad Rockaway Capital, predná spoločnosť pohybujúce sa v oblasti internetovej ekonomiky v regióne strednej a východnej Európy, Česká televízia, jediný verejnoprávny a najvýznamnejší celoplošný televízny vysielací subjekt v Českej republike, alebo WEDOS Internet, hlavné hostingový a dátový sklad poskytovaný v Českej republike, výrazne pozdvihlo klientske portfólio oddelenia BBH špecializujúce sa na TMT a zvýšilo odbornosť BBH v oblasti TMT.

 

V roku 2013/2014 BBH takisto pôsobila ako právny poradca pre PPF Group pri jej akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti Telefónica., ktorá bola v Českej republike vyhlásená za transakciu roka. BBH pôsobí ako právny poradca následne premenovanej spoločnosti O2 Czech Republic a.s., významného telekomunikačného operátora v Českej republike, ako aj O2 Slovakia, s.r.o., významného telekomunikačného operátora na Slovensku, v niekoľkých súvisiacich záležitostiach v oblasti TMT a reulatoriky. BBH bola štrukturujúcim právnym poradcom pri majetkovom rozdelení spoločnosti O2 Czech Republic a.s., pokiaľ išlo o jej veľkoobchodné činnosti a vedenie jej pevnej telekomunikačnej siete, ktoré boli presunuté do novozriadenej spoločnosti Česká telekomunikačná infraštruktúra a.s. (CETIN). BBH naďalej poskytuje poradenstvo spoločnosti O2 Czech Republic a.s. vo vzťahu k otázkam týkajúcim sa TMT, vrátane niekoľkých zložitých sporov týkajúcich sa údajného zneužitia dominantného postavenia na trhu širokopásmového pripojenia xDSL. BBH tiež pôsobila ako právny poradca spoločnosti Home Credit, globálnemu poskytovateľmi úverov, ohľadom nadobudnutie kontroly nad softvérovým riešením postaveným pre najúspešnejších P2P platformu v Českej republike.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je partner Petr Přecechtěl.

 

Kapitálové trhy

BBH je jedným z vedúcich subjektov na trhu v oblasti kapitálových trhov. Klienti BBH naše služby často vyhľadávajú v situáciách, kedy zamýšľaná transakcia či problematika predstavuje jedinečnú a novú výzvu, ktorá nebola žiadnou inou advokátskou kanceláriou doposiaľ skúmaná či uskutočnená.

 

Medzi takéto priekopnícke projekty patria aj nasledujúce:

 • prvá ratovaná sekuritizácia retailových pohľadávok pre spoločnosť Home Credit;
 • prvá share buy-back akcií spoločnosti ČEZ;
 • najväčšia eurobondová emisia privátneho subjektu pre EP Energy (jedinečná štruktúra zabezpečenia pre EP Energy Eurobond);
 • prvá dobrovoľná ponuka prevzatia vo vzťahu k akciám spoločnosti Zentiva; 
 • najväčšia povinná ponuka prevzatia vo vzťahu k akciám spoločnosti O2 Czech Republic;
 • inovatívne a priekopnícke štruktúrované emisie certifikátov;
 • úplne prvá syntetická sekuritizácia podľa nariadenia CRR pre Raiffeisenbank a.s.
 • najväčší privátny korporačný EMTN program vytvorený pre CETIN.

 

Na odbornosti BBH je skutočne jedinečné to, že BBH je jedinou advokátskou kanceláriou pôsobiacou na českom resp. slovenskom trhu, ktorá je schopná spojiť svoje skúsenosti v oblasti kapitálových trhov so svojou odbornosťou v oblasti finančnej regulácie, a v dôsledku toho sa klienti často obracajú na BBH pri štruktúrovaní nástrojov kapitálového trhu, ktoré sa majú použiť k optimalizácii požiadaviek na regulačný kapitál a pozície financovania tak, ako tomu bolo u nedávnej syntetickej sekuritizácie pre Raiffeisenbank, ďalších ponúk nástrojov Triedy 1, atď.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie v Českej republike je partner Tomáš Sedláček a v Slovenskej republike partner Miroslav Fašung.

M&A, Korporátne právo

Mimoriadne renomé a schopnosti BBH v oblasti M&A názorne dokladá skutočnosť, že BBH pôsobila ako právny poradca pri najväčších transakciách M&A v tejto oblasti v priebehu posledného desaťročia. Náš tím je vysoko profesionálny, flexibilný a oddaný.

 

BBH je už dlhú dobu jednou z popredných advokátskych kancelárií v oblasti M&A. Za posledných desať rokov sa BBH ako právny poradca zúčastnila podstatných procesov pri väčšine najvýznamnejších transakcií na českom trhu (z hľadiska hodnoty aj inak), ako sú napríklad nasledovné:

 

 • vytvorenie poisťovacích spoločných podnikov PPF Group a Generali,
 • akvizícia väčšinového podielu v spoločnosti O2 Czech Republic, a.s.,
 • akvizícia väčšinového podielu v Poštovej banke,
 • predaj spoločnosti Škoda Power,
 • vytvorenie Energetického a priemyselného holdingu (EPH),
 • následný predaj podielu PPF na EPH,
 • akvizícia dvoch poisťovacích spoločností Wüstenrot spoločnosťou Allianz,
 • bezprecedentné splynutie dvoch poisťovacích spoločností Wüstenrot so spoločnosťou Allianz pojišťovna a.s.,
 • vytvorenie spoločného podniku v rámci loterijnej činnosti spoločnosti SAZKA, atď.,
 • predaj českého pivovaru Plzeňský Prazdroj a.s. spoločnosti Asahi Group Holdings,
 • akvizícia dvoch hlavných prevádzkovateľov káblovej televízie – Nej.cz a RIO Media,
 • založenie významného spoločného podniku medzi PPF, EPH a Rockaway pôsobiaceho v oblasti elektronického obchodovania v regióne strednej a východnej Európy – Mall group
 • poradenstvo pre súkromný investičný fond Cinven v súvislosti s jeho ponukou na akvizíciu GE Money Bank Czech Republic.

 

Klienti opakovane oceňujú nielen vysokú úroveň právnych služieb BBH, ale taktiež tvorivosť BBH pri plánovaní a štruktúrovaní transakcií šitých na mieru ich špecifickým požiadavkám, i účinnú pomoc BBH pri rokovaniach a konaniach. BBH nedávno pôsobila ako právny poradca pri početných transakciách M&A týkajúcich sa online, webových a fintech cieľov, ktoré vyžadujú špecifické znalosti a skúsenosti.

 

Právnikmi zodpovednými za túto oblasť našej špecializácie sú partneri Kateřina Winterling Vorlíčková a Petr Přecechtěl. Na Slovensku zodpovedajú za túto oblasť našej špecializácie partneri Olga Beláňová a Miroslav Fašung.

Právo nehnuteľností

BBH dlhodobo poskytuje právne poradenstvo českým, slovenským i zahraničným klientom v oblasti práva nehnuteľností a developerských projektov. Právnici BBH sa zúčastnili mnohých transakcií spojených s predajom a nákupom nehnuteľností, vytváraní spoločných podnikov zameraných na investície do nehnuteľností, projektov spojených s výstavbou administratívnych, nákupných či zábavných centier a ďalších komerčných nehnuteľností. Významné skúsenosti má realitný tím takisto v oblasti nájmu nebytových priestorov. V neposlednom rade BBH poskytuje poradenstvo klientom pri zakladaní fondov kvalifikovaných investorov zameraných na investície do nehnuteľností.

 

BBH sa zameriava najmä na komplexné transakcie so zahraničným alebo cezhraničným prvkom. BBH sa podieľala na reštrukturalizácií spoločnosti Bestsport, ktorá vlastní O2 Arénu v Prahe patriacu medzi najväčšie a najmodernejšie multifunkčné priestory v strednej Európe.

 

BBH takisto poskytovala právne poradenstvo pri vytváraní a následnej reštrukturalizácii developerskej skupiny, ktorá vlastní desiatky projektov v oblasti nehnuteľností, najmä na Slovensku a v Ruskej federácii.

 

Medzi projekty, na ktorých sa právnici BBH podieľali, patrí napríklad projekt výstavby administratívneho a komerčného centra Comcity v Moskve s prenajímanou plochou cez 400,000 metrov štvorcových, projekt výstavby nákupného, zábavného a športového komplexu Mitino Park v Moskve, projekt multifunkčného logistického terminálu pre Ruské dráhy či vytváranie a reštrukturalizácia spoločných podnikov vlastniacich logistické centrá South Gate a Trilogy Park v Rusku.

 

Partnerom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je Tomáš Politzer. Na Slovensku je za túto oblasť zodpovedná partnerka Olga Beláňová spolu s Matejom Blahútom.

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

BBH má v oblasti súdnych a rozhodcovských sporov na českom a slovenskom trhu právnych služieb dlhodobo výnimočné postavenie. Mnoho klientov vyhľadáva BBH, aby získali poradenstvo v bezprecedentných, unikátnych či inak zložitých prípadoch, keďže sa BBH teší zaslúženej úcte ako medzi klientmi, tak aj medzi protistranami, vzhľadom k jej mimoriadnemu pomeru úspechov v záležitostiach súdnych a rozhodcovských konaní. BBH je rovnako známa ako „advokátska kancelária, ktorá si vie poradiť, keď ide do tuhého“, aj svojim pravidelným zapájaním do sporov, v ktorých sú vydávané zásadné súdne rozhodnutia, ktoré menia české a slovenské právne prostredie. Pre protistranu je vždy zlou správou, keď je na druhej strane sporu BBH.

 

Ďalším dôležitým hľadiskom špecializácie BBH na súdne a rozhodcovské spory je to, že naša kancelária je dobre vybavená k riešeniu bezprecedentne širokej škály oblastí práva v súdnych sporoch. Okrem našej špičkovej pozície v oblasti súdnych a rozhodcovských konaní je BBH dobre známou a klientmi vyhľadávanou vďaka svojim vynikajúcim skúsenostiam nielen vo všetkých hlavných právnych oblastiach, ako je právo občianske, správne, finančné, obchodné, právo nehnuteľností a právo stavebné, právo konkurzné aj právo pracovné, ale taktiež jedinečnou odbornosťou vo vysoko špecializovaných moderných agendách, vrátane mediálneho práva a práva duševného vlastníctva aj sektoru TMT. Okrem toho si BBH vybudovala jedinečné postavenie v oblasti súdnych sporov stavebných/investičných, kde je zapojená do tých najvýznamnejších prípadov v Českej republike a na Slovensku.

 

BBH rovnako poskytuje právne služby v trestnom konaní – najmä v súvislosti s prípadmi „bielych golierov“, správnym konaním a v konaní konkurznom, ktoré sú úzko späté s našou špecializáciou na konanie rozhodcovské a súdne.

 

Ďalšie významné hľadisko renomé BBH ako popredného subjektu na trhu vychádza z našej schopnosti riešiť nielen vnútroštátne spory, ale taktiež veľké a zložité medzinárodné prípady týkajúce sa rôznych jurisdikcií. BBH zastupuje klientov nielen vo vnútroštátnych rozhodcovských konaniach v Českej republike (zvyčajne pred Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky), ale aj v rôznych medzinárodných prípadoch, vrátane ad hoc rozhodcovských konaní podľa Pravidiel UNCITRAL, Pravidiel ICC, ako aj v rozhodcovských konaniach pred Viedenským medzinárodným rozhodcovským centrom Rakúskej spolkovej obchodnej komory a pred Obchodnou komorou v Zürichu.

 

Právnikmi zodpovednými za túto oblasť našej špecializácie sú partneri František Honsa a Vladimír Uhde a na Slovensku partnerka Olga Beláňová.

Súťažné právo

BBH dlhodobo poskytuje svojim klientom odborné právne poradenstvo v oblasti českého, slovenského a európskeho súťažného práva, zahŕňajúce oblasť spojovania súťažiteľov, kartelových dohôd a zneužitia dominantného postavenia, ako aj oblasť verejných podpôr a verejných zákaziek. Členovia tímu špecializovaného na túto oblasť sa pravidelne zúčastňujú správnych konaní ohľadom vyššie uvedených súťažno-právnych aspektov pred českým, slovenským či ruským protimonopolným úradom, resp. Európskou komisiou, ako aj posudzovania ďalších súťažno-právnych aspektov medzinárodných M&A transakcií v rôznych priemyselných odvetviach, najmä v poisťovníctve, energetike, strojárenstve či doprave.

 

Medzi najvýznamnejšie prípady, v ktorých bola BBH v poslednej dobe zapojená do riešenia problematiky práva hospodárskej súťaže patrí, napr.:

 

 • zastupovanie spoločnosti O2 pred českým Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže v rámci údajného zneužitia dominantného postavenia formou tzv. stláčania rozpätí (marží);
 • zastupovanie Českej kancelárie poisťovateľov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže v rámci údajného zneužitia dominantného postavenia v oblasti poisťovníctva;
 • zastupovanie Českej televízie pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže v rámci údajného zneužitia dominantného postavenia v oblasti televízneho vysielania,
 • zastupovanie skupiny PPF, Patrika Tkáča a Daniela Křetínského pri oznámení koncentrácie v súvislosti s vytvorením EPH, alebo
 • zastupovanie spoločnosti Rockaway Capital SE pred Európskou komisiou v rámci notifikácie nadobudnutia spoločnej kontroly nad spoločnosťou European Bridge Travel a.s. (Vec M.8759 - CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel).

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je Adam Nečas a na Slovensku Miroslav Fašung.

Anglická poradenská skupina

Anglické právo sa stáva čím ďalej obľúbenejšou voľbou ako v medzinárodných, tak i domácich transakciách, a to najmä s ohľadom na jeho relatívnu flexibilitu. V nadväznosti na tieto trhové požiadavky, rovnako ako na potreby klientov, bola v súlade s dlhodobou regionálnou stratégiou BBH vytvorená špeciálna právna poradenská skupina, ktorá sa zameriava výlučne na poskytovanie služieb podľa anglického práva.

 

Anglická poradenská skupina funguje v rámci celej skupiny BBH ako v Prahe, tak aj v Bratislave, a ponúka klientom komplexné a všestranné poradenstvo podľa anglického práva naprieč spektrom právnych špecializácií. BBH tak posilňuje svoje vedúce postavenie medzi advokátskymi kanceláriami v Českej republike a na Slovensku o vysoko skúsený tím renomovaných právnikov poskytujúcich prvotriedne služby.

 

Založenie anglickej poradenskej skupiny je motivované najmä podporou, úspechom a ambíciami našich klientov, ktorí v súvislosti s rozširovaním svojich aktivít cielene vyhľadávajú medzinárodné obchodné príležitosti. Tieto už potom zo svojej podstaty často smerujú k výberu anglického práva.

 

Partnermi zodpovednými za túto oblasť našej špecializácie sú Vladimír Uhde a Petr Přecechtěl.

 

Jedinečné skúsenosti a renomé BBH v tejto oblasti sa týkajú nielen štandardného právneho poradenstva v oblasti bankovníctva a financií, ako sú napríklad všetky druhy úverového financovania, ale taktiež bezkonkurenčnej odbornosti v oblasti derivátov a regulačných záležitostí. BBH sa teší veľmi silnému postaveniu v zastupovaní významných českých, slovenských aj medzinárodných skupín pri vyjednávaní úverovej dokumentácie s českými, slovenskými a zahraničnými bankami, pričom priemerné objemy sa pohybujú v rozpätí od stoviek miliónov po miliardy Kč. BBH zároveň poskytuje právne poradenstvo mnohým českým bankám v dôležitých transakciách vyžadujúcich komplexnú štrukturalizáciu vzťahov medzi veriteľmi a dlžníkmi. BBH je taktiež veľmi vyhľadávanou advokátskou kanceláriou pre emisie dlhopisov a programy na českých, slovenských aj zahraničných trhoch.

 

V tomto ohľade, ako je zrejmé, z mandátov, ktoré BBH v posledných rokoch mala, sa BBH vyvinula v skutočne špecializovanú advokátsku kanceláriu zameranú na stranu dlžníka, a to ako zrejme jediná kancelária na trhu s týmto druhom zamerania a skúseností.

 

Okrem vyššie uvedeného má BBH nesmierne silný a skúsený tím pre oblasť finančnej regulácie, ktorý vedie Tomáš Sedláček. Jedinečnú odbornosť tohto tímu dokladajú predchádzajúce funkcie jeho členov, napr. Zdeněk Husták, člen Rozkladovej komisie Českej národnej banky a člen Poradného výboru Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), a Adam Nečas, riaditeľ Licenčného odboru Českej národnej banky. V rámci jedinečnej a výnimočnej odbornosti BBH na českom trhu pôsobila BBH ako právny poradca vo vzťahu k licenčným, schvaľovacím a sankčným konaniam pred Českou národnou bankou, záležitostiam v oblasti compliance, internej regulácie, zmien regulačného kapitálu, štruktúrovaných emisií podriadených aj prioritných dlhov, riešeniu rizikovo vážených majetkových hodnôt, atď.

 

V rámci svojej špecializácie na oblasť finančnej regulácie je BBH rovnako popredným subjektom na trhu, pokiaľ ide o poradenstvo v oblasti fintech, kde jedinečným spôsobom prepája svoju odbornosť v oblasti finančnej regulácie, IT/IP, TMT a compliance/corporate governance. Dobrým príkladom je priekopnícka P2P platforma Zonky, pričom BBH štrukturovala právnu funkčnosť, pripravila všetku nevyhnutnú dokumentáciu, zaistila licenciu Českej národnej banky a dohliadala na implementáciu IT stránky tohto projektu.

 

Okrem mnohých ďalších klientov pôsobila BBH aj ako právny poradca pre Raiffeisenbank, a.s. vo veci syntetickej sekuritizácie jej emisie kapitálových nástrojov Triedy 1. BBH rovnako pôsobila ako právny poradca pre spoločnosť CETIN pri jej programe Eurobondov v hodnote 2 miliárd EUR aj pri jej syndikovanej facilite v rekordnej výške 32,2 miliárd Kč. BBH taktiež pôsobila ako právny poradca pre PPF pri jej jedinečnej facilite k akvizičnému financovaniu v hodnote 2,228 miliárd EUR v súvislosti s akvizíciou O2 Telefónica Czech Republic.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je partner Tomáš Sedláček. Na Slovensku sa tejto oblasti práva venuje partner Miroslav Fašung spolu s Matejom Blahútom.

BBH poskytuje svojim klientom odborné poradenstvo v stále dôležitejších oblastiach corporate governance a compliance.

 

Klienti BBH sú popredné spoločnosti podnikajúce v oblasti finančných služieb, energetiky a distribúcie telekomunikácií  a v ďalších regulovaných odvetviach. BBH pomáha svojim klientom pri príprave, zavedení aj aktualizácii compliance management systému (vrátane compliance programov) podľa požiadaviek korporátneho, trestného, súťažného a pracovného práva a špecifických požiadaviek príslušných sektorových  právnych predpisov a štandardov. BBH poskytuje poradenstvo v súvislosti s implementáciou compliance procesov vrátane organizačného nastavenia, predpisovej základne a odborného školenia pracovníkov compliance a ďalších zamestnancov klienta.

 

Naša kancelária ďalej poskytuje priebežné poradenstvo a odbornú podporu útvarom compliance, audit compliance programov a procesov a outsourcing vybraných činností v rámci compliance programu (servis hot-line, externé vyšetrovanie atď.).

 

BBH má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním odbornej podpory a poradenstva v prípade identifikácie slabín v oblasti compliance, vrátane zastupovania klientov v kontrolných, správnych a trestných konaniach, podpory pri príprave a realizácii nápravných opatrení a odbornej podpory pri komunikácii s regulačnými inštitúciami a ďalšími štátnymi orgánmi.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je Zdeněk Husták.

Jednou z kľúčových oblastí, na ktorú sa BBH zameriava, je poskytovanie právnych služieb finančným inštitúciám - bankám, poisťovniam, platobným inštitúciám či obchodníkom s cennými papiermi a investičným spoločnostiam, a podobne - v oblasti regulácie finančného trhu.

 

Na trhu právnych služieb v oblasti finančného trhu a bankovníctva má BBH unikátne postavenie, skúsenosti a bezprecedentne skúsený tým odborníkov zameriavajúci sa na danú problematiku. V rámci tejto svojej špecializácie BBH okrem iného svojim klientom poskytuje právne služby v súvislosti s licenčnými, kontrolnými či sankčnými konaniami vedenými pred ČNB, NBS či Ministerstvom financií ČR resp. SR. Súčasťou tejto praxe je ďalej poradenstvo v oblasti koncepčného nastavenia organizačnej štruktúry, riadiaceho a kontrolného systému a ďalších otázok corporate governance finančných inštitúcií, vrátane vytvorenia a zavedenia vnútorných procesov a postupov, vytvorenia predpisovej základne, v štruktúrovaní činnosti finančných inštitúcií a rady aspektov ich strategických a obchodných plánov. BBH taktiež poskytuje poradenstvo a expertnú podporu firemným právnym útvarom, útvarom compliance a interného auditu a managementu na ad hoc aj sústavnej báze pri riešení otázok operačných a ďalších rizík súvisiacich s reguláciou, dokumentáciou transakcií a nastavovaním a správou interných procesov.

  

BBH má rozsiahle skúsenosti a významnú odbornú kapacitu pre poskytovanie poradenstva v oblasti regulácie bankovníctva a platobných služieb, kapitálových trhov, poistného práva a finančných trhov, a to nielen v Českej a Slovenskej republike, ale taktiež na úrovni Európskej únie. V tomto ohľade BBH poskytuje konzultačné služby taktiež Českej národnej banke a Ministerstvu financií ČR ohľadne poradenstva v špecifických právnych otázkach (napr. regulácie kapitálových trhov, penzijných zákonov) a aktívne sa podieľa na pripomienkovaní nových právnych predpisov upravujúcich finančné trhy.

 

BBH dlhodobo poskytuje právne poradenstvo a konzultačné služby s vysokou pridanou hodnotou popredným domácim aj medzinárodným finančným inštitúciám vrátane Českej národnej banky, PPF banky, a.s., Air Bank, a.s., Equa bank, a.s., J&T banky, a.s., Raiffeisenbank, a.s., skupiny PPF, skupiny J&T, skupiny Českej poisťovne, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., skupiny Home Credit a mnohých ďalších.

 

BBH je členom Asociácie pre kapitálový trh a Českej asociácie venture kapitálu, kde sa aktívne podieľa na činnosti odborných skupín, najmä v oblasti novej legislatívy v Českej republike a v Európskej únii a samoregulačných štandardov. BBH rovnako poskytovala poradenstvo Asociácii investičných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFIZ) v oblasti regulácie finančného poradenstva a sprostredkovania.

 

Právnikmi zodpovednými za túto oblasť našej špecializácie sú Tomáš Sedláček, Zdeněk Husták a Adam Nečas, a na Slovensku Matej Blahút.

BBH je jednou z mála kancelárií pôsobiacich na českom a slovenskom trhu s dlhoročnou odbornou praxou v energetickom práve. BBH je v oblasti energetiky vyhľadávaná nielen z dôvodu vysokej expertízy v oblasti energetickej regulácie, ale takisto aj z dôvodu poskytovania nadštandardných komplexných právnych služieb presahujúcich aj do ďalších súvisiacich oblastí práva.

 

Tím BBH poskytoval a naďalej poskytuje právne poradenstvo popredným domácim klientom v oblasti energetickej regulácie, akvizícií či výstavby energetických zdrojov, vytvárania a štruktúrovania energetických holdingov a sub-holdingov, ako aj sporovej agendy v oblasti energetiky.

 

BBH sa napríklad ako výlučný právny poradca podieľala na vytvorení holdingovej štruktúry, ktorá sa stala druhým najväčším zoskupením energetických zdrojov v Českej republike, alebo v nedávnej dobe sa ako štrukturálny a regulačný právny poradca podieľala na najväčšej transakcií v oblasti vytvorenia investičnej štruktúry s aktívami v oblasti obnoviteľných zdrojov. Medzi klientov BBH v tejto oblasti patria okrem iného ČEZ a.s. či Energetický a priemyselný holding a.s.

 

Partnerom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je Vladimír Uhde a na Slovensku Miroslav Fašung.

BBH je poprednou advokátskou kanceláriou v oblasti konkurzného práva a poradenstva pri reštrukturalizácii. V súčasnej dobe je BBH zapojená do všetkých najväčších insolvenčných konaní v Českej republike, medzi ktoré sa nepochybne radí insolvenčné konanie spoločností Sazka a.s., ECM, Bestsport, a.s., Česká pošta, s.p., OKD, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., MODŘANY Power, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., OLEO CHEMICAL, a.s. a mnohých ďalších.

 

Okrem vyššie uvedeného poskytuje BBH rovnako právne poradenstvo mnohým spoločnostiam, ktoré sa reštrukturalizujú mimo konkurz, napr. veritelia v prípade NWR. Klienti BBH oceňujú nielen dokonalú znalosť pokiaľ ide o právne predpisy, ale aj jej rozsiahle skúsenosti s cezhraničnými konkurzmi a reštrukturalizáciami, a taktiež široké povedomie o českom a slovenskom konkurznom prostredí aj mnohoročné praktické skúsenosti. Väčšina prípadov, ktoré BBH rieši, má jedinečnú povahu, pokiaľ ide napríklad o nejasnú situáciu dlžníka alebo právnu povahu konkurznej podstaty či nevýhodné postavenie veriteľa v konaní. Klienti obzvlášť oceňujú, to že BBH je schopná zaujať aktívnu úlohu naprieč všetkými etapami konania, vrátane najmä vyhotovovania návrhov na vyhlásenie konkurzu, návrhov na reštrukturalizáciu a reštrukturalizačných plánov, ako aj podávania námietok proti nim, zastupovania veriteľov vo veriteľských orgánoch, odporovania právnym úkonom dlžníkov, atď.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je partner Robert Klenka a na Slovensku partnerka Olga Beláňová.

Prosperujúce oblasti telekomunikácií, médií, informačných a ďalších technológií, ako aj oblasti duševného a priemyselného vlastníctva, majú v BBH dlhú históriu, pričom ich význam pre súčasných i budúcich klientov našej kancelárie sa neustále zvyšuje. Regulačné aspekty ochrany osobných a obchodných údajov, kybernetickej bezpečnosti alebo elektronických platobných služieb sa v dnešnej dobe stávajú kľúčovými aspektmi pre podnikateľov v takmer všetkých odvetviach podnikania. Právnici BBH boli v minulých rokoch zapojení do niektorých z najväčších a najzložitejších transakcií a sporov v týchto oblastiach práva a pritom sa vyznamenali tým, že opakovane poskytovali spoľahlivé a účinné služby na najvyššej úrovni.

 

Jedinečná kombinácia rozsiahlych skúseností právnikov BBH v oblasti regulačných záležitostí, transakcií a súdnych sporov našim klientom poskytuje odbornosť a hlbokú znalosť právneho a regulačného prostredia. Odborníci BBH na oblasť TMT majú dlhodobé a špecializované skúsenosti v oblasti telekomunikácií, vysielania, médií, bankovníctva a financií, aj v ďalších relevantných oblastiach práva, vrátane skúseností v oblasti regulačných záležitostí a súdnych konaní, pokiaľ ide o vyššie uvedené, čo klienti BBH veľmi oceňujú.

 

Získanie nových klientov z oblasti TMT, ako je napríklad Rockaway Capital, predná spoločnosť pohybujúce sa v oblasti internetovej ekonomiky v regióne strednej a východnej Európy, Česká televízia, jediný verejnoprávny a najvýznamnejší celoplošný televízny vysielací subjekt v Českej republike, alebo WEDOS Internet, hlavné hostingový a dátový sklad poskytovaný v Českej republike, výrazne pozdvihlo klientske portfólio oddelenia BBH špecializujúce sa na TMT a zvýšilo odbornosť BBH v oblasti TMT.

 

V roku 2013/2014 BBH takisto pôsobila ako právny poradca pre PPF Group pri jej akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti Telefónica., ktorá bola v Českej republike vyhlásená za transakciu roka. BBH pôsobí ako právny poradca následne premenovanej spoločnosti O2 Czech Republic a.s., významného telekomunikačného operátora v Českej republike, ako aj O2 Slovakia, s.r.o., významného telekomunikačného operátora na Slovensku, v niekoľkých súvisiacich záležitostiach v oblasti TMT a reulatoriky. BBH bola štrukturujúcim právnym poradcom pri majetkovom rozdelení spoločnosti O2 Czech Republic a.s., pokiaľ išlo o jej veľkoobchodné činnosti a vedenie jej pevnej telekomunikačnej siete, ktoré boli presunuté do novozriadenej spoločnosti Česká telekomunikačná infraštruktúra a.s. (CETIN). BBH naďalej poskytuje poradenstvo spoločnosti O2 Czech Republic a.s. vo vzťahu k otázkam týkajúcim sa TMT, vrátane niekoľkých zložitých sporov týkajúcich sa údajného zneužitia dominantného postavenia na trhu širokopásmového pripojenia xDSL. BBH tiež pôsobila ako právny poradca spoločnosti Home Credit, globálnemu poskytovateľmi úverov, ohľadom nadobudnutie kontroly nad softvérovým riešením postaveným pre najúspešnejších P2P platformu v Českej republike.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je partner Petr Přecechtěl.

 

BBH je jedným z vedúcich subjektov na trhu v oblasti kapitálových trhov. Klienti BBH naše služby často vyhľadávajú v situáciách, kedy zamýšľaná transakcia či problematika predstavuje jedinečnú a novú výzvu, ktorá nebola žiadnou inou advokátskou kanceláriou doposiaľ skúmaná či uskutočnená.

 

Medzi takéto priekopnícke projekty patria aj nasledujúce:

 • prvá ratovaná sekuritizácia retailových pohľadávok pre spoločnosť Home Credit;
 • prvá share buy-back akcií spoločnosti ČEZ;
 • najväčšia eurobondová emisia privátneho subjektu pre EP Energy (jedinečná štruktúra zabezpečenia pre EP Energy Eurobond);
 • prvá dobrovoľná ponuka prevzatia vo vzťahu k akciám spoločnosti Zentiva; 
 • najväčšia povinná ponuka prevzatia vo vzťahu k akciám spoločnosti O2 Czech Republic;
 • inovatívne a priekopnícke štruktúrované emisie certifikátov;
 • úplne prvá syntetická sekuritizácia podľa nariadenia CRR pre Raiffeisenbank a.s.
 • najväčší privátny korporačný EMTN program vytvorený pre CETIN.

 

Na odbornosti BBH je skutočne jedinečné to, že BBH je jedinou advokátskou kanceláriou pôsobiacou na českom resp. slovenskom trhu, ktorá je schopná spojiť svoje skúsenosti v oblasti kapitálových trhov so svojou odbornosťou v oblasti finančnej regulácie, a v dôsledku toho sa klienti často obracajú na BBH pri štruktúrovaní nástrojov kapitálového trhu, ktoré sa majú použiť k optimalizácii požiadaviek na regulačný kapitál a pozície financovania tak, ako tomu bolo u nedávnej syntetickej sekuritizácie pre Raiffeisenbank, ďalších ponúk nástrojov Triedy 1, atď.

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie v Českej republike je partner Tomáš Sedláček a v Slovenskej republike partner Miroslav Fašung.

Mimoriadne renomé a schopnosti BBH v oblasti M&A názorne dokladá skutočnosť, že BBH pôsobila ako právny poradca pri najväčších transakciách M&A v tejto oblasti v priebehu posledného desaťročia. Náš tím je vysoko profesionálny, flexibilný a oddaný.

 

BBH je už dlhú dobu jednou z popredných advokátskych kancelárií v oblasti M&A. Za posledných desať rokov sa BBH ako právny poradca zúčastnila podstatných procesov pri väčšine najvýznamnejších transakcií na českom trhu (z hľadiska hodnoty aj inak), ako sú napríklad nasledovné:

 

 • vytvorenie poisťovacích spoločných podnikov PPF Group a Generali,
 • akvizícia väčšinového podielu v spoločnosti O2 Czech Republic, a.s.,
 • akvizícia väčšinového podielu v Poštovej banke,
 • predaj spoločnosti Škoda Power,
 • vytvorenie Energetického a priemyselného holdingu (EPH),
 • následný predaj podielu PPF na EPH,
 • akvizícia dvoch poisťovacích spoločností Wüstenrot spoločnosťou Allianz,
 • bezprecedentné splynutie dvoch poisťovacích spoločností Wüstenrot so spoločnosťou Allianz pojišťovna a.s.,
 • vytvorenie spoločného podniku v rámci loterijnej činnosti spoločnosti SAZKA, atď.,
 • predaj českého pivovaru Plzeňský Prazdroj a.s. spoločnosti Asahi Group Holdings,
 • akvizícia dvoch hlavných prevádzkovateľov káblovej televízie – Nej.cz a RIO Media,
 • založenie významného spoločného podniku medzi PPF, EPH a Rockaway pôsobiaceho v oblasti elektronického obchodovania v regióne strednej a východnej Európy – Mall group
 • poradenstvo pre súkromný investičný fond Cinven v súvislosti s jeho ponukou na akvizíciu GE Money Bank Czech Republic.

 

Klienti opakovane oceňujú nielen vysokú úroveň právnych služieb BBH, ale taktiež tvorivosť BBH pri plánovaní a štruktúrovaní transakcií šitých na mieru ich špecifickým požiadavkám, i účinnú pomoc BBH pri rokovaniach a konaniach. BBH nedávno pôsobila ako právny poradca pri početných transakciách M&A týkajúcich sa online, webových a fintech cieľov, ktoré vyžadujú špecifické znalosti a skúsenosti.

 

Právnikmi zodpovednými za túto oblasť našej špecializácie sú partneri Kateřina Winterling Vorlíčková a Petr Přecechtěl. Na Slovensku zodpovedajú za túto oblasť našej špecializácie partneri Olga Beláňová a Miroslav Fašung.

BBH dlhodobo poskytuje právne poradenstvo českým, slovenským i zahraničným klientom v oblasti práva nehnuteľností a developerských projektov. Právnici BBH sa zúčastnili mnohých transakcií spojených s predajom a nákupom nehnuteľností, vytváraní spoločných podnikov zameraných na investície do nehnuteľností, projektov spojených s výstavbou administratívnych, nákupných či zábavných centier a ďalších komerčných nehnuteľností. Významné skúsenosti má realitný tím takisto v oblasti nájmu nebytových priestorov. V neposlednom rade BBH poskytuje poradenstvo klientom pri zakladaní fondov kvalifikovaných investorov zameraných na investície do nehnuteľností.

 

BBH sa zameriava najmä na komplexné transakcie so zahraničným alebo cezhraničným prvkom. BBH sa podieľala na reštrukturalizácií spoločnosti Bestsport, ktorá vlastní O2 Arénu v Prahe patriacu medzi najväčšie a najmodernejšie multifunkčné priestory v strednej Európe.

 

BBH takisto poskytovala právne poradenstvo pri vytváraní a následnej reštrukturalizácii developerskej skupiny, ktorá vlastní desiatky projektov v oblasti nehnuteľností, najmä na Slovensku a v Ruskej federácii.

 

Medzi projekty, na ktorých sa právnici BBH podieľali, patrí napríklad projekt výstavby administratívneho a komerčného centra Comcity v Moskve s prenajímanou plochou cez 400,000 metrov štvorcových, projekt výstavby nákupného, zábavného a športového komplexu Mitino Park v Moskve, projekt multifunkčného logistického terminálu pre Ruské dráhy či vytváranie a reštrukturalizácia spoločných podnikov vlastniacich logistické centrá South Gate a Trilogy Park v Rusku.

 

Partnerom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je Tomáš Politzer. Na Slovensku je za túto oblasť zodpovedná partnerka Olga Beláňová spolu s Matejom Blahútom.

BBH má v oblasti súdnych a rozhodcovských sporov na českom a slovenskom trhu právnych služieb dlhodobo výnimočné postavenie. Mnoho klientov vyhľadáva BBH, aby získali poradenstvo v bezprecedentných, unikátnych či inak zložitých prípadoch, keďže sa BBH teší zaslúženej úcte ako medzi klientmi, tak aj medzi protistranami, vzhľadom k jej mimoriadnemu pomeru úspechov v záležitostiach súdnych a rozhodcovských konaní. BBH je rovnako známa ako „advokátska kancelária, ktorá si vie poradiť, keď ide do tuhého“, aj svojim pravidelným zapájaním do sporov, v ktorých sú vydávané zásadné súdne rozhodnutia, ktoré menia české a slovenské právne prostredie. Pre protistranu je vždy zlou správou, keď je na druhej strane sporu BBH.

 

Ďalším dôležitým hľadiskom špecializácie BBH na súdne a rozhodcovské spory je to, že naša kancelária je dobre vybavená k riešeniu bezprecedentne širokej škály oblastí práva v súdnych sporoch. Okrem našej špičkovej pozície v oblasti súdnych a rozhodcovských konaní je BBH dobre známou a klientmi vyhľadávanou vďaka svojim vynikajúcim skúsenostiam nielen vo všetkých hlavných právnych oblastiach, ako je právo občianske, správne, finančné, obchodné, právo nehnuteľností a právo stavebné, právo konkurzné aj právo pracovné, ale taktiež jedinečnou odbornosťou vo vysoko špecializovaných moderných agendách, vrátane mediálneho práva a práva duševného vlastníctva aj sektoru TMT. Okrem toho si BBH vybudovala jedinečné postavenie v oblasti súdnych sporov stavebných/investičných, kde je zapojená do tých najvýznamnejších prípadov v Českej republike a na Slovensku.

 

BBH rovnako poskytuje právne služby v trestnom konaní – najmä v súvislosti s prípadmi „bielych golierov“, správnym konaním a v konaní konkurznom, ktoré sú úzko späté s našou špecializáciou na konanie rozhodcovské a súdne.

 

Ďalšie významné hľadisko renomé BBH ako popredného subjektu na trhu vychádza z našej schopnosti riešiť nielen vnútroštátne spory, ale taktiež veľké a zložité medzinárodné prípady týkajúce sa rôznych jurisdikcií. BBH zastupuje klientov nielen vo vnútroštátnych rozhodcovských konaniach v Českej republike (zvyčajne pred Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky), ale aj v rôznych medzinárodných prípadoch, vrátane ad hoc rozhodcovských konaní podľa Pravidiel UNCITRAL, Pravidiel ICC, ako aj v rozhodcovských konaniach pred Viedenským medzinárodným rozhodcovským centrom Rakúskej spolkovej obchodnej komory a pred Obchodnou komorou v Zürichu.

 

Právnikmi zodpovednými za túto oblasť našej špecializácie sú partneri František Honsa a Vladimír Uhde a na Slovensku partnerka Olga Beláňová.

BBH dlhodobo poskytuje svojim klientom odborné právne poradenstvo v oblasti českého, slovenského a európskeho súťažného práva, zahŕňajúce oblasť spojovania súťažiteľov, kartelových dohôd a zneužitia dominantného postavenia, ako aj oblasť verejných podpôr a verejných zákaziek. Členovia tímu špecializovaného na túto oblasť sa pravidelne zúčastňujú správnych konaní ohľadom vyššie uvedených súťažno-právnych aspektov pred českým, slovenským či ruským protimonopolným úradom, resp. Európskou komisiou, ako aj posudzovania ďalších súťažno-právnych aspektov medzinárodných M&A transakcií v rôznych priemyselných odvetviach, najmä v poisťovníctve, energetike, strojárenstve či doprave.

 

Medzi najvýznamnejšie prípady, v ktorých bola BBH v poslednej dobe zapojená do riešenia problematiky práva hospodárskej súťaže patrí, napr.:

 

 • zastupovanie spoločnosti O2 pred českým Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže v rámci údajného zneužitia dominantného postavenia formou tzv. stláčania rozpätí (marží);
 • zastupovanie Českej kancelárie poisťovateľov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže v rámci údajného zneužitia dominantného postavenia v oblasti poisťovníctva;
 • zastupovanie Českej televízie pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže v rámci údajného zneužitia dominantného postavenia v oblasti televízneho vysielania,
 • zastupovanie skupiny PPF, Patrika Tkáča a Daniela Křetínského pri oznámení koncentrácie v súvislosti s vytvorením EPH, alebo
 • zastupovanie spoločnosti Rockaway Capital SE pred Európskou komisiou v rámci notifikácie nadobudnutia spoločnej kontroly nad spoločnosťou European Bridge Travel a.s. (Vec M.8759 - CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel).

 

Právnikom zodpovedným za túto oblasť našej špecializácie je Adam Nečas a na Slovensku Miroslav Fašung.

Anglické právo sa stáva čím ďalej obľúbenejšou voľbou ako v medzinárodných, tak i domácich transakciách, a to najmä s ohľadom na jeho relatívnu flexibilitu. V nadväznosti na tieto trhové požiadavky, rovnako ako na potreby klientov, bola v súlade s dlhodobou regionálnou stratégiou BBH vytvorená špeciálna právna poradenská skupina, ktorá sa zameriava výlučne na poskytovanie služieb podľa anglického práva.

 

Anglická poradenská skupina funguje v rámci celej skupiny BBH ako v Prahe, tak aj v Bratislave, a ponúka klientom komplexné a všestranné poradenstvo podľa anglického práva naprieč spektrom právnych špecializácií. BBH tak posilňuje svoje vedúce postavenie medzi advokátskymi kanceláriami v Českej republike a na Slovensku o vysoko skúsený tím renomovaných právnikov poskytujúcich prvotriedne služby.

 

Založenie anglickej poradenskej skupiny je motivované najmä podporou, úspechom a ambíciami našich klientov, ktorí v súvislosti s rozširovaním svojich aktivít cielene vyhľadávajú medzinárodné obchodné príležitosti. Tieto už potom zo svojej podstaty často smerujú k výberu anglického práva.

 

Partnermi zodpovednými za túto oblasť našej špecializácie sú Vladimír Uhde a Petr Přecechtěl.

 

 

OCENĚNÍ

 BBH je každoročne uvádzaná na popredných pozíciách v nasledujúcich publikáciách:

 

European Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, European Legal Experts, IFLR 1000, Expert Guides

 

 

NADAČNÝ FOND

Účelom nadačného fondu je všestranne prispievať k zlepšovaniu a rozvoju kvality života. Pomáhame presadiť najmä činnosti smerujúce k rozvoju vzdelanosti a podpore talentovaných študentov; podporu telesného rozvoja a športového vyžitia; podpore rozvoja zdravotníckych zariadení, najmä ich materiálne vybavenosti; pomôcť ľuďom, ktorí sa pre svoj nepriaznivý zdravotný, sociálny a rodinný stav nemôžu bez pomoci druhých o seba postarať a pomôcť ľuďom, ktorí sa ťažko včleňujú do spoločnosti; podpore vzniku, realizácii a uvádzanie umelecky hodnotných diel ako aj k obnove a zachovaniu súčasného kultúrno-historického fondu; zlepšovanie kvality životného prostredia a podpore ekologických projektov, podpore verejnoprospešných aktivít zabezpečovaných najmä všeobecne prospešnými spoločnosťami, nadáciami a nadačnými fondy.

 

PRE DOBRÚ VEC SI UROBIA ČAS I TI, KTORÍ SVOJ PRACOVNÝ DEŇ ZVYČAJNE MERIA NA MINÚTY.

 

O TO VIAC SI ICH POMOCI VÁŽIME A ĎAKUJEME ZA AKÚKOL'VEK FORMU POMOCI.

 

PRE VIAC INFORMACIÍ NAVŠTÍVTE:

WWW.BBHNADACE.CZ

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu štandardu ochrany osobných údajov, ktoré sú v súvislosti s vykonávaním advokátskej praxe a poskytovaním právnych služieb spracúvané. Týmto oznamujeme, že sme túto skutočnosť vzali na vedomie a prijali všetky potrebné opatrenia zabezpečujúce splnenie povinností, ktoré pre nás z GDPR vyplývajú. Garantujeme schopnosť dodržiavať všetky pravidlá spracúvania osobných údajov, ktoré v rámci našej činnosti obdržíme, a to najmä prostredníctvom nastavenia interných procesov, zabezpečenia IT systémov, za pomoci ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, poskytovanie školení zamestnancom alebo vykonávaním pravidelného auditu. Tieto všetky opatrenia sú dôsledkom implementačného procesu.

 

Akékoľvek  spracúvanie osobných údajov je v súlade s GDPR, vrátane stanovených účelov tohto spracúvania. Nedochádza teda k spracúvaniu osobných údajov spôsobom, ktorý by bol nezlučiteľný so stanoveným účelom. Ďalej všetkým  dotknutým osobám umožňujeme uplatniť práva pre uplatnenie všetkých námietok či nárokov vyplývajúcich v tejto súvislosti z právnych predpisov. 

 

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

 

BBH vždy spotrebiteľovi poskytuje informáciu o cene za poskytované právne služby či o spôsobe jej určenia, a to pred zahájením poskytovania služieb spotrebiteľovi tak, aby cena zodpovedala vzájomne dojednaným podmienkam. Informácie o cene za poskytnuté právne služby sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní právnych služieb spotrebiteľovi, ktorú BBH so spotrebiteľom uzatvára pred samotným zahájením poskytovania právnych služieb. Výška odmeny BBH je stanovená na základe individuálnej dohody so spotrebiteľom, a to s ohľadom na časovú, odbornú náročnosť a hodnotu daného prípadu spotrebiteľa. Odmena BBH môže byť podľa dohody so spotrebiteľom dohodnutá ako odmena hodinová, odmena pevnou čiastkou za konkrétne právne konanie, odmena paušálna alebo podielová. BBH vykonáva vyúčtovanie poskytnutých služieb spotrebiteľovi jedenkrát mesačne, spravidla do pätnásteho dňa mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli právne služby poskytnuté. Faktúry BBH sú splatné ku dňu uvedenému na faktúre, nikdy však skôr ako desať dní od doručenia príslušnej faktúry spotrebiteľovi. Spotrebiteľ je oprávnený zmluvu s BBH písomne vypovedať kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu. V prípade využitia možnosti vypovedať zmluvu zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany je výpovedná lehota tri mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

 

Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.