Náš tím

 

Zatiaľ sú to pre vás iba mená, ale za každým z nich môžete objaviť profesijné skúsenosti a osobné zaujatie zúročiť ich vo váš prospech. Od prvej chvíle urobíme všetko pre to, aby sme porozumeli Vašim potrebám a Vy našim výstupom. Koniec koncov, úspechy našich klientov hovoria za nás.

 

Predstavujeme vám spoločníkov kancelárie BBH a aspoň niektorých spolupracujúcich advokátov, ktorí s kanceláriou spolupracujú dlhodobo alebo len na jednotlivých kauzách:

 

Olga Beláňová
Olga Beláňová

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Korporátne právo

Právo nehnuteľností

Súdne spory

Olga Beláňová je zakladajúcim partnerom a taktiež managing partnerom BBH advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Hlavnými oblasťami jej špecializácie ako partnerky BBH sú Súdne spory, konkurzy a reštrukturalizácie, realitné transakcie a korporátne právo. Olga je dlhoročným právnym poradcom Erste Group Immorent (Erste Group), PPF Group, YIT a Generali v mnohých realitných transakciách. V oblasti sporovej agendy Olga vedie a viedla právne zastúpenie slovenských, ako aj zahraničných klientov v rôznych významných sporoch, vrátane sporov súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním. V súčasnosti, okrem iných, Olga zastupuje Waldviertler Sparkasse Bank AG (člen skupiny Erste) a ďalších významných bankových aj nebankových veriteľov vo viacerých súdnych sporoch a konkurzných konaniach.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Olga pracovala:

 

 • PPF Group
 • Erste Group
 • Immorent, CSG
 • YIT

Mgr. Olga Beláňová

Spoločník

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: obelanova@bbh.sk

Matej Blahút
Matej Blahút

Špecializácia:

Bankové a finančné právo

M&A

Právo nehnuteľností

Matej je partnerom BBH. Behom svojej viac ako desať ročnej praxe, Matej získal množstvo skúseností najmä v oblasti bankového a finančného práva a práva nehnuteľností. V poslednom období bol Matej súčasťou niekoľkých tímov podieľajúcich sa na akvizičných projektoch našich klientov v oblasti telekomunikácií, strojárenského priemyslu, nehnuteľností a medicíny. Okrem toho, Matej rieši aj bežnú agendu vybraných klientov BBH, so zameraním najmä na zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Matej pracoval:

 

 • PPF Group, SkyToll, YIT
 • Nordic Investors, Generali
 • Erste Group Immorent, CSG

JUDr. Matej Blahút

Spoločník

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: mblahut@bbh.sk

Miroslav Fašung
Miroslav Fašung

Špecializácia:

Bankové a finančné právo

Kapitálové trhy

Korporátne právo

M&A

Právo životného prostredia

Súťažné právo

 

Miroslav Fašung je partnerom BBH zodpovedným za M&A agendu, oblasť korporátneho práva, bankového a finančného práva, kapitálových trhov a súťažného práva. Špecializuje sa okrem iného na emisie dlhopisov, pričom participoval na viacerých významných emisiách dlhopisov v Slovenskej republike a zahraničí. Je tiež uznávaným odborníkom v oblasti práva životného prostredia, ktorý pravidelne participuje na príprave právnych predpisov v tejto oblasti. Počas svojej viac než pätnásťročnej praxe sa podieľal na viacerých významných transakciách a projektoch, ktoré zahŕňajú okrem iného vytvorenie Energetického a priemyslového holdingu, získanie majoritného podielu v Poštovej banke skupinou J&T, emisie eurobondov pre skupinu EPH, slovenské emisie dlhopisov pre J&T BANKU, medzinárodné tendre spoločnosti SkyToll, a mnoho ďalších.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktorých Miroslav pracoval:

 

 • PPF Group, J&T Group, skupina EPH, SkyToll, skupina ČEZ
 • PPF banka, J&T BANKA, Dexia Crédit Local, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, EXIMBANKA SR
 • O2 Slovakia, Husqvarna, Electrolux, Nagel Slovensko, Jungheinrich, Home Credit, Arval Slovakia, Summit Motors Slovakia, Summit Motors Bratislava

Mgr. Miroslav Fašung

Spoločník

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: mfasung@bbh.sk

František Honsa
František Honsa

Špecializácia:

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

František Honsa je zakladajúcim partnerom kancelárie BBH s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti sporných konaní. Hlavnou oblasťou jeho záujmu je obchodné a bankové právo, či už v rámci civilných sporov či arbitrážnych konaní. Profesionálna skúsenosť Františka Honsy obsahuje významné spory, ktoré mali vplyv na výklad českých právnych predpisov. František sa ako právny poradca podieľal na rade významných sporov a projektov, ktoré vo svojich dôsledkoch prispeli k definovaniu pojmov ako zodpovednosť bánk za ochranu klientskych účtov či záväzky vznikajúce z ISDA štandardov v českom právnom prostredí. Má aj rozsiahle skúsenosti v oblasti obhajoby v sporoch týkajúcich sa podvodu v rámci firiem a finančných trestných činov všeobecne.

 

V súčasnosti zastupuje František spoločnosť Safe Diesel v spore v súvislosti s tzv. aférou Dieselgate. Ide o historicky najväčší spor o náhradu škody v Českej republike presahujúcej 20 mld. Kč, vyplývajúce z úmyselného protiprávneho zásahu nadnárodného výrobca do absolútnych práv zákazníkov. František ďalej vedie zastupovanie sporu v poriadku miliárd Kč medzi významnými bankovými domami v ČR o náhradu škody spôsobenej nekalosúťažným prevzatím obchodného závodu. V neposlednom rade František zastupuje jednu z najväčších technologických firiem v ČR v spore o nároky zahraničné spoločnosti z neexistujúcich kontraktov vo výške presahujúcej 11 mld. Kč.

 

František je členom Predsedníctva a rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky. Je tiež rozhodcom pri London Court of International Arbitration (LCIA).

 

Někteří z klientů BBH, pro které František pracoval:

 

 • PPF group, KKCG a. s.
 • Komerční banka a. s., Moneta Bank a. s., Česká pojišťovna a. s.
 • Moravské naftové doly a. s., Škoda Transportation a. s.
 • Koh-i-noor

JUDr. František Honsa, Ph.D.

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: fhonsa@bbh.cz

Zdeněk Husták
Zdeněk Husták

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Corporate compliance

Kapitálové trhy

Regulácie finančných trhov

Zdeněk Husták pôsobí v BBH ako spoločník zodpovedný za problematiku regulácie finančných trhov, corporate governance a compliance. Medzi oblasti jeho právnej špecializácie ďalej patrí problematika ochrany osobných údajov, civilnej a trestnej zodpovednosti právnických osôb a hospodárskej súťaže. V rámci svojej praxe pôsobil ako právny poradca pre významné české aj medzinárodné bankové a poisťovacie inštitúcie,. Venuje sa tiež publikačnej činnosti v oblasti finančných trhov a ich regulácie a hospodárskej súťaže a prednáškovej činnosti na domácich aj zahraničných konferenciách a seminároch. Pôsobí na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde prednáša právo finančného trhu a právo kapitálového trhu. Je členom rozkladovej komisie ČNB a pôsobil ako vedúci kolektívu autorov komentára k zákonu o podnikaní na kapitálovom trhu.

Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D.

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: zhustak@bbh.cz

Robert Klenka
Robert Klenka

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Robert Klenka je partnerom BBH s hlavným zameraním na civilné sporné riadenie, konkurzy a reštrukturalizácie. Robert zastupoval klientov v rade najvýznamnejších sporov, ktorých celková hodnota presiahla miliardu českých korún. Okrem toho Robert pôsobil ako právny zástupca veriteľov či iných zainteresovaných strán v najväčších insolvenciách v Českej republike, vrátane insolvencie spoločnosti SAZKA, OP Prostějov, NWR, OKD, Vítkovice Power Engineering, ČKD a ďalších.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Robert pracoval:

 

 • Citibank, N.A., WETAG INVEST a.s.
 • AB – CREDIT a. s., CM – CREDIT, a.s.
 • O2 Czech Republic a.s., SAZKA a.s.
 • Česká pošta, s.p.

Mgr. Robert Klenka

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: rklenka@bbh.cz

Petr Mlejnek
Petr Mlejnek

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kapitálové trhy

Korporátne právo

M&A

Petr Mlejnek je managing partner BBH, ktorý sa špecializuje na problematiku obchodného práva v oblastiach M&A, cezhraničných transakcií a korporátne práva. Toto zameranie v sebe zahŕňa štruktúrovanie a komplexné právne zabezpečenie významných akvizičných projektov, ich prípadné externé financovanie, eventuálne reštrukturalizáciu a následnú divestíciu takto získaných spoločností a iných aktív. Počas svojej praxe Petr viedol tímy zabezpečujúca akvizičné projekty v celkovej hodnote niekoľko desiatok miliárd českých korún. Ďalšiu podstatnú súčasť jeho špecializácie predstavuje oblasť bankového a finančného práva, najmä štruktúrovaného financovania a právo kapitálových trhov. Vedľa štruktúrovanie, vyjednávanie a prípravy štandardné úverové a zabezpečovacej dokumentácie (bilaterálne i syndikované) tvorí časť jeho činnosti tiež štruktúrovanie a príprava dokumentácie súvisiacej s finančnými derivátmi, predovšetkým kreditnými a equity deriváty.

 

Niektorí z klientov, pre kterých Petr pracoval:

 

 • KAPRAIN Group
 • PPF Group
 • PPF banka
 • CHORUS INVESTORS FUND
 • INVESTIČNÍ KLUB, a.s
 • Česká pošta, s.p.
 • Home Credit a.s.
 • TUFFIEH FUNDS SICAV

JUDr. Petr Mlejnek

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pmlejnek@bbh.cz

Tomáš Politzer
Tomáš Politzer

Špecializácia:

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Právo nehnuteľností

Konkurz a reštrukturalizácia

Tomáš Politzer je spoločníkom BBH. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť spornej agendy, v rámci ktorej zastupuje českých i zahraničných klientov BBH v súdnych, rozhodcovských, správnych a ďalších konaniach pred justičnými a správnymi inštanciami všetkých stupňov. Pravidelne zastupuje klientov BBH tiež v zložitých kauzách, ktorých hodnota v niektorých prípadoch dosahuje rádov miliárd Sk, alebo v sporoch majúcich precedentnú povahu. Je rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR. Ďalej sa vo svojej praxi zaoberá predovšetkým právom nehnuteľností, insolvencie a poisťovacím právom.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Tomáš pracoval:

 

 • AMÁDEUS REAL, a.s.
 • Česká televize
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • Home Credit a.s.
 • Jihomoravský kraj
 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • PPF Group
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • Tomas J. Baťa

Mgr. Tomáš Politzer

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tpolitzer@bbh.cz

Petr Přecechtěl
Petr Přecechtěl

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kapitálové trhy

M&A

Korporátne právo

Konkurz a reštrukturalizácia

Súťažné právo

TMT 

Petr Přecechtěl je spoločníkom BBH. Špecializuje sa najmä na právne poradenstvo týkajúce sa oblasti M&A a bankového a finančného práva. Ako poradca Petr participoval na rade najvýznamnejších transakcií, ktoré boli na trhu v Českej republike realizované. Ako príklad možno spomenúť poradenstvo pri ukončení a vysporiadaní Generali PPF Holdingu, spoločného podniku PPF a Generali Assicurazioni alebo poradenstvo pri nákupe majoritného podielu v najväčšej českej telekomunikačnej spoločnosti O2 Czech Republic a.s. (pôvodne Telefónica Czech Republic, a.s.) skupinou PPF od spoločnosti Telefónica, S.A. za sumu cca 65 mld. Kč a nadväzujúcich transakciách smerujúcich najmä k ďalšiemu navýšeniu uvedeného podielu (vrátane povinnej ponuky na prevzatie atď.).

 

Niektorí z klientov BBH, pro ktorých Petr pracoval:

 

 • skupina PPF
 • Škoda Transportation a.s.
 • Investiční skupina Kaprain
 • Skupina Rockaway
 • skupina ČEZ
 • Citibank plc.

JUDr. Ing. Petr Přecechtěl

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pprecechtel@bbh.cz

Tomáš Sedláček
Tomáš Sedláček

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kaptiálové trhy

Korporátne právo

M&A

Tomáš Sedláček je spoločníkom BBH zodpovedným za oblasť bankovníctva a financií a kapitálových trhov. Okrem toho sa Tomáš venuje tiež M&A. Počas svojej viac ako pätnásťročnej praxe sa podieľal na rade významných a inovatívnych transakcií, zahŕňajúcich okrem iného prvú sekuritizáciu v Českej republike, prvú syntetickú sekuritizáciu podľa pravidiel CRR, najväčšiu emisiu korporátnych dlhopisov, najväčší úver poskytnutý privátnej spoločnosti v Českej republike, vytvorenie Energetického a priemyselného holdingu - najväčšieho súkromného energetického holdingu v strednej Európe a mnoho ďalších. Ďalej Tomáš poskytoval právne poradenstvo v oblasti finančnej regulácie a zastupoval ich v konaní pred Českou Národnou Bankou, okrem iného vrátane licenčných konaní pre banky a poisťovne.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Tomáš pracoval:

 

 • Air Bank a.s., PPF banka a.s., Equa bank a.s., Raiffeisenbank, a.s., Sberbank CZ, a.s., ČNB, Česká exportní banka, a.s.
 • Allianz group, Česká pojišťovna a.s., Wüstenrot
 • EPH, CETIN
 • PPF group, J&T group

Mgr. Tomáš Sedláček

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tsedlacek@bbh.cz

Vladimír Uhde
Vladimír Uhde

Špecializácia:

Energetické právo

Korporátne právo

M&A

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Vladimír Uhde je spoločníkom BBH zodpovedný za oblasť vedenia sporov a energetického práva. V rámci litigácie sa zameriava na obchodné súdne spory a arbitráže. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti energetického práva a klienti pravidelne využívajú aj jeho skúseností z práva mediálneho. V priebehu svojej kariéry poskytoval poradenstvo celej rade domácich a zahraničných investorov vo významných akvizíciách predovšetkým v oblasti energetiky, a to v Českej a Slovenskej republike, v Rusku alebo Bosne a Hercegovine.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Vladimír pracoval:

 

 • ČEZ, a. s.
 • PPF Group
 • Česká televize
 • AMÁDEUS PLZEŇ, a.s.

Mgr. Vladimír Uhde

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: vuhde@bbh.cz

Kateřina Winterling Vorlíčková
Kateřina Winterling Vorlíčková

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Súťažné právo

Verejné obstarávanie

Kateřina Winterling Vorlíčková je spoločníkom BBH. Zameriava sa najmä na oblasť občianskeho, obchodného a súťažného práva. V rámci týchto oblastí sa špecializuje predovšetkým na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície vrátane due diligence, zmluvné právo, nehnuteľnostné právo, verejné obstarávanie a verejnú podporu. Kateřina sa v rámci výkonu svojej praxe zaoberá tiež oblasťou private equity a má skúsenosti s vytváraním vhodných štruktúr pre takéto investície ako v tuzemsku, tak zahraničí. Kateřina takisto viedla alebo bola členom tímu právnikov zúčastňujúcich sa rôznych medzinárodných transakcií, okrem iného v Ruskej federácii.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktorých Kateřina pracovala:

 

 • Česká pošta, s.p.
 • Škoda Transportation a.s.
 • Chorus group
 • Moser a.s.

Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková, LL.M

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: kvorlickova@bbh.cz

Andrea Adamcová
Andrea Adamcová

Špecializácia:

Bankové a finančné právo

Kaptiálové trhy

Korporátne právo

M&A

Andrea Adamcová pôsobí v BBH na pozícii senior advokátky. Počas svojej štrnásťročnej právnej praxe získala mnoho skúseností najmä v oblasti bankového a finančného práva, fúzií a akvizícií a korporátneho práva. Andrea pracovala na množstve významných finančných projektov, vrátane štruktúrovania radu syndikovaných, klubových a bilaterálnych úverov v rámci zastupovania popredných českých a zahraničných spoločností a inštitúcií, ako na strane veriteľa, tak aj dlžníka, v objemoch prevyšujúcich v mnohých prípadoch aj niekoľko desiatok miliárd českých korún. Andrea ďalej pracovala na množstve najvýznamnejších akvizičných transakcií, ktoré prebehli na českom a medzinárodnom trhu a na vytvorení niekoľkých významných joint ventures, private quity fondov a off-shorových štruktúr pre klientov BBH.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktorých Andrea pracovala:

 

 • PPF group, J&T group, EMMA Capital group
 • EPH, CETIN, Rockaway Capital
 • Škoda Transportation group

Mgr. Andrea Adamcová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: aadamcova@bbh.cz

Petra Borkovcová
Petra Borkovcová

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Korporátne právo

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Petra Borkovcová pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta s rozsiahlymi skúsenosťami predovšetkým v oblasti insolvencie a reštrukturalizácie, súdnych a správnych konaní, občianskeho práva, práva obchodných korporácií a problematiky finančného trhu a hazardných hier. Petra sa v priebehu svojej praxe podieľala okrem iného na zastupovaní veriteľov v rade konkurzných konaní, vrátane veľkých konkurzných káuz spoločností OKD, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., Modřany POWER, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a ďalších. Okrem toho sa Petra podieľala aj na procese due diligence a následnej akvizícii niekoľkých významných spoločností v oblasti energetiky, emisii eurobondov spoločnosti Česká telekomunikačná infraštruktúra a ďalej na viacerých konaniach o udelenie licencií vedených v Národnej banke Českej republiky.

JUDr. Petra Borkovcová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pborkovcova@bbh.cz

Natálie Bražinová
Natálie Bražinová

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Natálie Bražinová pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Natálie sa zameriava predovšetkým na oblasť civilnej spornej agendy, kde má rozsiahle skúsenosti so zastupovaním českých i zahraničných klientov v súdnych, rozhodcovských aj iných konaniach. Vedľa civilnej spornej agendy má Natálie významné skúsenosti v oblasti reštrukturalizácie a insolvenčného konania, okrem iného v právnom poradenstve veriteľom v rámci významných konkurzných konaní vrátane štruktúrovania a prípravy reorganizačných plánov.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Natálie pracovala::

 

 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • developerská skupina AMÁDEUS
 • PPF group

Mgr. Natálie Bražinová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: nbrazinova@bbh.cz

Tomáš Johanna
Tomáš Johanna

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kapitálové trhy

Právo cenných papierov

Právo duševného vlastníctva

Tomáš Johanna pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Vo svojej praxi sa venuje širokej právnej agende, najmä akvizíciám, financovanie a reguláciu finančného trhu. Tomášovou užšie špecializáciou je právo cenných papierov, predovšetkým potom dlhových inštrumentov, vrátane zvláštnych dlhových nástrojov spĺňajúcich požiadavky na AT1 a T2 kapitál podľa nariadenia CRR. Tomáš sa aktívne podieľa aj na zastupovanie našich klientov v sporných konaniach, a to ako pred všeobecnými súdmi, tak v rozhodcovských konaniach.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktoré Tomáš pracoval:

 

 • Air Bank a.s., PPF banka a.s., Equa bank a.s., Raiffeisenbank, a.s., J&T BANKA, a.s.
 • Českomoravská Nemovitostní Group
 • ŠKODA TRANSPORTATION Group
 • KAPRAIN Group

Mgr. Tomáš Johanna

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tjohanna@bbh.cz

Jan Kadrnožka
Jan Kadrnožka

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

TMT

Jan Kadrnožka pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa na oblasť súdnych sporov, insolvencie, reguláciu finančného trhu a právo telekomunikácií. Jan sa v priebehu svojej praxe podieľal okrem iného na zastupovaní významných klientov v súdnych sporoch o náhradu škody predovšetkým v dôsledku nekalej súťaže či zmarených investičných projektov. Podieľal sa tiež na procese due diligence a následnej akvizícii niekoľkých významných hráčov v oblasti telekomunikácií a ďalej na viacerých konaniach o udelení bankovej licencie a licencie obchodníka s cennými papiermi vedených v Národnej banke Českej republiky.

Mgr. Jan Kadrnožka

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: jkadrnozka@bbh.cz

Matěj Manderla
Matěj Manderla

Špecializácia:

Energetické právo

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory

TMT

Zmluvné právo

Matěj Manderla pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva. Jeho užšou špecializáciou je zmluvné právo, insolvenčné právo, súdne spory, právo telekomunikácií a médií a energetické právo. Matěj okrem iného pôsobil ako odborník na telekomunikačné právo pri zastupovaní skupiny PPF pri akvizícii O2 Telefónica.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Matěj pracoval:

 

 • O2, Česká telekomunikační infrastruktura
 • KAPRAIN Group
 • Moneta Money Bank

Mgr. Matěj Manderla

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: mmanderla@bbh.cz

Veronika Matuščinová
Veronika Matuščinová

Špecializácia:

Bankové a finančné právo

Korporátne právo

Zmluvné právo

Veronika Matuščinová pôsobí v BBH na pozícii asociovaného advokáta. Ako člen tímu sa Veronika zúčastňuje na poskytovaní právnych služieb najmä v právnych oblastiach korporátneho a zmluvného práva. Veronika získala rozsiahle skúsenosti v oblasti právnej úpravy komanditných spoločností so zameraním sa na špecifické otázky projektového financovania. Veronika sa pravidelne zapája do medzinárodnému tímu BBH, kde získala stabilnú pozíciu prostredníctvom účasti na due diligence a negociáciách pre našich najvýznamnejších klientoch.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Veronika pracovala:

 

 • PPF group
 • EPH
 • ČEZ

Mgr. iur. Veronika Matuščinová

Senior advokát

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: vmatuscinova@bbh.sk

Adam Nečas
Adam Nečas

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kapitálové trhy

TMT

Adam Nečas pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa na problematiku finančných trhov, bankovníctva a poisťovníctva vrátane regulačných otázok a súvisiaceho poradenstva. V rokoch 2005 až 2006 pôsobil v Komisii pre cenné papiere v oblasti dohľadu nad investičnými službami. V rokoch 2006 až 2011 pôsobil v Českej národnej banke najprv v odbore poskytovateľov investičných služieb a potom v licenčnom odbore, kde zodpovedal za vedenie licenčných, registračných a povoľovacích konaní vo všetkých sektoroch finančného trhu.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Adam pracoval:

 

 • Air Bank a.s., PPF banka a.s., Equa bank a.s.
 • Raiffeisenbank, a.s., Česká pojišťovna a.s., Allianz pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., AKCENTA CZ a.s.
 • Moravský Peněžní Ústav, Artesa, spořitelní družstvo

Mgr. Adam Nečas

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: anecas@bbh.cz

Alice Nytrová
Alice Nytrová

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Právo duševného vlastníctva

Záväzkové právo

Alice Nytrová pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva. Jej hlavnou špecializáciou je korporátne právo, M&A, záväzkové právo, súťažné právo a verejná podpora. V rámci svojej dlhoročnej právnej praxe sa Alice podieľala na mnohých významných transakciách a projektoch, vrátane cezhraničných transakcií. Alice okrem iného poskytovala Českej pošte právne poradenstvo pri výbere vhodného partnera pre zabezpečenie retailových finančných služieb.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Alice pracovala:

 

 • Česká pošta, s.p.
 • KAPRAIN Group
 • Skupina Rockaway
 • Chorus group

Mgr. Alice Nytrová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: anytrova@bbh.cz

Pavel Ondrák
Pavel Ondrák

Špecializácia:

M&A

Korporátne právo

Súdne spory

Verejné obstarávanie

Pavel Ondrák pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa na oblasť obchodného a občianskeho práva, predovšetkým na oblasť M&A a korporátneho práva a oblasť súdnych sporov. Popri tom sa Pavel venuje aj právu verejného obstarávania.

Pavel sa v rámci svojej praxe podieľal napríklad na poradenstve pre skupinu PPF pri vytvorení najväčšieho holdingu aktívneho v oblasti e-commerce v regióne CEE. V súčasnej dobe sa podieľa na ďalších významných projektoch, a to v oblasti akvizícií, ako aj v oblasti súdnych sporov a verejného obstarávania.

Mgr. Bc. Pavel Ondrák

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pondrak@bbh.cz

Ondřej Staněk
Ondřej Staněk

Špecializácia:

Záväzkové právo

Právo hospodárskej súťaže

Verejné obstarávanie

Korporátne právo

Konkurzné právo

Ondřej Staněk pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na záväzkové právo, právo hospodárskej súťaže a verejného obstarávania, korporátne právo a konkurzné právo. Ondřej sa podieľal na množstve akvizícií a na zastupovaní významných klientov v sporoch o náhradu škody spôsobenú porušením zmluvných povinností a nekalou súťažou. Ondřej sa takisto podieľal na zastupovaní klientov v postupoch verejného obstarávania na niektoré z najvýznamnejších verejných zákaziek na českom trhu.

Mgr. Ondřej Staněk

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: ostanek@bbh.cz

Jana Volková
Jana Volková

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Súdne spory

 

Jana Volková pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa najmä na oblasť práva obchodného a občianskeho. K jej hlavnej špecializácii potom patria predovšetkým oblasť M&A, korporátneho práva, obchodných transakcií a zastupovanie klientov v obchodných súdnych sporoch. V priebehu svojej praxe poskytovala Jana právne poradenstvo pri množstve významných tuzemských i zahraničných projektov týkajúcich sa napr. akvizícií a komplexných reštrukturalizáciách českých spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou, prípravy a vyjednávania zmluvnej dokumentácie k úverovému financovaniu poskytovanému zo strany popredných českých i zahraničných bánk či projektov z oblasti práva nehnuteľností. Jana sa podieľala aj na poskytovaní poradenstva významným klientom v sporoch z oblasti nekalej súťaže či ochrany hospodárskej súťaže.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktorých Jana pracovala:

 

 • O2 Czech Republic a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • synlab czech s.r.o.
 • PPF a.s. 

Mgr. Jana Volková

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: jkropikova@bbh.cz

Petr Vošahlík
Petr Vošahlík

Špecializácia:

Rozhodcovské a iné konania

Súdne spory

Medzinárodné právo súkromné

Správne právo

Petr Vošahlík pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta so zameraním na zastupovanie klientov v rozhodcovských či súdnych konaniach. Okrem toho pôsobí Petr ako registrovaný rozhodca na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR, Viedenskom medzinárodnom arbitrážnom centre (VIAC) a je členom Nemeckého arbitrážneho inštitútu (DIS). Petr má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v medzinárodných arbitrážach podľa pravidiel MAC, ICC, DIS, LCIA, Poriadku Rozhodcovského súdu pri HKČR a AKČR, či ďalších významných rozhodcovských inštitúcií. Venuje sa najmä M&A sporom, sporom o náhradu škody vrátane ušlého zisku a sporom súvisiacim s developerskými projektmi, v druhom rade potom právu telekomunikácií či zdravotníctva. Petr sa tiež zameriava na oblasť medzinárodného práva súkromného a venuje sa aj otázkam trestného práva a obhajoby. Petr pôsobí aj ako externý spolupracovník Právnickej fakulty Univerzity Karlovej, kde sa podieľa na výučbe rozhodcovského konania a advokátskych zručností.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Petr pracoval:

 

 • investiční skupina PPF
 • O2 Czech Republic a.s.
 • developerská skupina AMÁDEUS
 • RCS&RDS S.A.
 • COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Mgr. Petr Vošahlík

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pvosahlik@bbh.cz

Roman Vydra
Roman Vydra

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Súdne spory

Zmluvné právo

Roman Vydra pôsobí v BBH ako senior advokát. Medzi jeho oblasti špecializácie patrí najmä zmluvné právo, právo obchodných spoločností a všeobecné obchodné právo. Ako člen tímu BBH Roman v poslednom čase participoval na akvizičných projektoch našich klientov v rôznych oblastiach ako aj na niekoľkých realitných transakciách, pričom v rámci týchto projektov pracoval pre klientov ako PPF Group, Erste Group Immorent, CSG a YIT. Okrem toho sa Roman vo svojej praxi zameriava aj na oblasť sporovej agendy, v rámci ktorej zastupuje najmä veriteľov pri uplatňovaní ich nárokov v sporových konaniach, insolvenčných konaniach a pri alternatívnom riešení sporov. V tomto smere Roman zastupoval klientov ako Slovenská sporiteľňa, a. s., Waldviertler Sparkasse Bank AG (člen Erste Group) a iných významných veriteľov z bankových úverov.

Mgr. Roman Vydra

Senior advokát

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: rvydra@bbh.sk

Kristýna Živanská
Kristýna Živanská

Špecializácia:

BANKOVÉ A FINANČNÉ PRÁVO

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

KAPTIÁLOVÉ TRHY

KORPORÁTNE PRÁVO

M&A

Kristýna Živanská je senior advokátka poskytujúca právne poradenstvo v oblasti slovenského práva, práva Anglicka a Walesu a tiež je kvalifikovaná v štáte New York. Vo svojej právnej praxi sa zameriava najmä na medzinárodné transakcie so zložitými cezhraničnými prvkami vyžadujúcimi jedinečné a inovatívne riešenia vytvorené na mieru pre jednotlivých medzinárodných a domácich klientov BBH, najmä v oblasti bankového a finančného práva, fúzií a akvizícií a korporátneho práva. Kristína sa podieľala na mnohých významných financovaniach v objemoch prevyšujúcich niekoľko stoviek miliónov eur a má skúsenosti so zastupovaním veriteľov aj dlžníkov z radov popredných tuzemských a zahraničných spoločností a bankových inštitúcií. Kristína ďalej pracovala na mnohých významných akvizičných transakciách, ktoré prebehli na slovenskom a medzinárodnom trhu a na vytvorení niekoľkých unikátnych joint ventures pre klientov BBH. Medzi významné transakcie patrí zastupovanie tvorcov známej hry Beat Saber pri predaji spoločnosti Beat Games, s.r.o. americkej spoločnosti Facebook Technologies, LLC. V úzkej spolupráci so zahraničnými partnerskými advokátskymi kanceláriami sa Kristína zapája do cezhraničných projektov, ktoré majú zásadný vplyv na európske a medzinárodné trhy. Kristína sa aktívne zapája do objemných syndikovaných financovaní a komplexných regulačných otázok pre Sberbank CZ, a.s., s ktorou sa snaží o nadviazanie jedinečnej a dlhodobej spolupráce, okrem iného aj v priebehu jej secondmentu v Sberbank CZ, a.s.

Kristýna Živanská, LL.B., B.C.L. (Oxford)

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: kzivanska@bbh.cz

Štěpán Liška
Štěpán Liška

ŠPECIALIZÁCIA:

SÚDNE SPORY

ROZHODCOVSKÉ A INÉ KONANIA

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA

KORPORÁTNE PRÁVO

 

Štěpán Liška pôsobí v BBH na pozíciu advokátskeho koncipienta - junior právnika. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na oblasť súdnych sporov, insolvencií a reštrukturalizácií a korporátneho práva. Štěpán sa podieľal na zastupovanie našich klientov v rade súdnych konaní, najmä v súdnych sporoch o náhradu ujmy spôsobenej nekalou súťažou či porušením zmluvných povinností, aj v konaniach pred orgánmi verejnej správy. Štěpán sa taktiež podieľal na zastupovanie veriteľov v rade významných konkurzných konaní.

Mgr. Štěpán Liška

Junior advokátsky koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: sliska@bbh.cz

Zuzana Šidlová
Zuzana Šidlová

Špecializácia:

Obchodné a občianske právo

Verejné obstarávanie

Zmluvné právo

Zuzana Šidlová pôsobí v BBH na pozícii  advokátskeho koncipienta. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu, zmluvnému právu a verejnému obstarávaniu. Počas štúdia na Univerzite Komenského pracovala Zuzana v exekútorskom úrade a absolvovala tiež stáže na Okresnom súde a na Ministerstve Spravodlivosti SR. Mnoho skúsenosti nabrala aj pri zahraničnom štúdiu v holandskom Maastrichte, kde získala titul LL.M. v odbore Mezinárodné obchodné právo a Európske súťažné právo.

Mgr. Zuzana Šidlová, LL.M.

Advokátsky koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: zsidlova@bbh.sk

Lukáš Suchý
Lukáš Suchý

Špecializácia:

Obchodné a občianske právo

KORPORÁTNE PRÁVO

M&A

Zmluvné právo

 

Lukáš pôsobí v BBH na pozícii advokátskeho koncipienta. Počas svojej praxe Lukáš pracoval vo viacerých advokátskych kanceláriách na pozícií advokátskeho koncipienta a taktiež ako compliance officer a in-house lawyer platobnej inštitúcie. Ako člen tímu BBH sa Lukáš venuje predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, pričom v rámci svojej praxe sa zaoberá zmluvnou agendou, korporátnou compliance, právnou úpravou poskytovania platobných služieb, finančného sprostredkovania a taktiež sa podieľa na Due Diligence a M&A projektoch.

Mgr. Lukáš Suchý 

Advokátsky koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: lsuchy@bbh.sk