Náš tím

 

Zatiaľ sú to pre vás iba mená, ale za každým z nich môžete objaviť profesijné skúsenosti a osobné zaujatie zúročiť ich vo váš prospech. Od prvej chvíle urobíme všetko pre to, aby sme porozumeli Vašim potrebám a Vy našim výstupom. Koniec koncov, úspechy našich klientov hovoria za nás.

 

Predstavujeme vám spoločníkov kancelárie BBH a aspoň niektorých spolupracujúcich advokátov, ktorí s kanceláriou spolupracujú dlhodobo alebo len na jednotlivých kauzách:

 

Olga Beláňová
Olga Beláňová

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Korporátne právo

Právo nehnuteľností

Súdne spory

Olga Beláňová je zakladajúcim partnerom a taktiež managing partnerom BBH advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Hlavnými oblasťami jej špecializácie ako partnerky BBH sú Súdne spory, konkurzy a reštrukturalizácie, realitné transakcie a korporátne právo. Olga je dlhoročným právnym poradcom Erste Group Immorent (Erste Group), PPF Group, YIT a Generali v mnohých realitných transakciách. V oblasti sporovej agendy Olga vedie a viedla právne zastúpenie slovenských, ako aj zahraničných klientov v rôznych významných sporoch, vrátane sporov súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním. V súčasnosti, okrem iných, Olga zastupuje Waldviertler Sparkasse Bank AG (člen skupiny Erste) a ďalších významných bankových aj nebankových veriteľov vo viacerých súdnych sporoch a konkurzných konaniach.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Olga pracovala:

 

 • PPF Group
 • Erste Group
 • Immorent, CSG
 • YIT

Mgr. Olga Beláňová

Spoločník

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: obelanova@bbh.sk

Miroslav Fašung
Miroslav Fašung

Špecializácia:

Bankové a finančné právo

Kapitálové trhy

Korporátne právo

M&A

Právo životného prostredia

Súťažné právo

 

Miroslav Fašung je partnerom BBH zodpovedným za M&A agendu, oblasť korporátneho práva, bankového a finančného práva, kapitálových trhov a súťažného práva. Špecializuje sa okrem iného na emisie dlhopisov, pričom participoval na viacerých významných emisiách dlhopisov v Slovenskej republike a zahraničí. Je tiež uznávaným odborníkom v oblasti práva životného prostredia, ktorý pravidelne participuje na príprave právnych predpisov v tejto oblasti. Počas svojej viac než pätnásťročnej praxe sa podieľal na viacerých významných transakciách a projektoch, ktoré zahŕňajú okrem iného vytvorenie Energetického a priemyslového holdingu, získanie majoritného podielu v Poštovej banke skupinou J&T, emisie eurobondov pre skupinu EPH, slovenské emisie dlhopisov pre J&T BANKU, medzinárodné tendre spoločnosti SkyToll, a mnoho ďalších.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktorých Miroslav pracoval:

 

 • PPF Group, J&T Group, skupina EPH, SkyToll, skupina ČEZ
 • PPF banka, J&T BANKA, Dexia Crédit Local, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, EXIMBANKA SR
 • O2 Slovakia, Husqvarna, Electrolux, Nagel Slovensko, Jungheinrich, Home Credit, Arval Slovakia, Summit Motors Slovakia, Summit Motors Bratislava

Mgr. Miroslav Fašung

Spoločník

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: mfasung@bbh.sk

František Honsa
František Honsa

Špecializácia:

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

František Honsa je zakladajúcim partnerom kancelárie BBH s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti sporných konaní. Hlavnou oblasťou jeho záujmu je obchodné a bankové právo, či už v rámci civilných sporov či arbitrážnych konaní. Profesionálna skúsenosť Františka Honsy obsahuje významné spory, ktoré mali vplyv na výklad českých právnych predpisov. František sa ako právny poradca podieľal na rade významných sporov a projektov, ktoré vo svojich dôsledkoch prispeli k definovaniu pojmov ako zodpovednosť bánk za ochranu klientskych účtov či záväzky vznikajúce z ISDA štandardov v českom právnom prostredí. Má aj rozsiahle skúsenosti v oblasti obhajoby v sporoch týkajúcich sa podvodu v rámci firiem a finančných trestných činov všeobecne.

 

V súčasnosti zastupuje František spoločnosť Safe Diesel v spore v súvislosti s tzv. aférou Dieselgate. Ide o historicky najväčší spor o náhradu škody v Českej republike presahujúcej 20 mld. Kč, vyplývajúce z úmyselného protiprávneho zásahu nadnárodného výrobca do absolútnych práv zákazníkov. František ďalej vedie zastupovanie sporu v poriadku miliárd Kč medzi významnými bankovými domami v ČR o náhradu škody spôsobenej nekalosúťažným prevzatím obchodného závodu. V neposlednom rade František zastupuje jednu z najväčších technologických firiem v ČR v spore o nároky zahraničné spoločnosti z neexistujúcich kontraktov vo výške presahujúcej 11 mld. Kč.

 

František je členom Predsedníctva a rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky. Je tiež rozhodcom pri London Court of International Arbitration (LCIA).

 

Někteří z klientů BBH, pro které František pracoval:

 

 • PPF group, KKCG a. s.
 • Komerční banka a. s., Moneta Bank a. s., Česká pojišťovna a. s.
 • Moravské naftové doly a. s., Škoda Transportation a. s.

JUDr. František Honsa, Ph.D.

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: fhonsa@bbh.cz

Robert Klenka
Robert Klenka

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Robert Klenka je partnerom BBH s hlavným zameraním na civilné sporné riadenie, konkurzy a reštrukturalizácie. Robert zastupoval klientov v rade najvýznamnejších sporov, ktorých celková hodnota presiahla miliardu českých korún. Okrem toho Robert pôsobil ako právny zástupca veriteľov či iných zainteresovaných strán v najväčších insolvenciách v Českej republike, vrátane insolvencie spoločnosti SAZKA, OP Prostějov, NWR, OKD, Vítkovice Power Engineering, ČKD a ďalších.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Robert pracoval:

 

 • Citibank, N.A., WETAG INVEST a.s.
 • AB – CREDIT a. s., CM – CREDIT, a.s.
 • O2 Czech Republic a.s., SAZKA a.s.
 • Česká pošta, s.p.

Mgr. Robert Klenka

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: rklenka@bbh.cz

Petr Mlejnek
Petr Mlejnek

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kapitálové trhy

Korporátne právo

M&A

Petr Mlejnek je spoločníkom BBH, ktorý sa špecializuje na problematiku obchodného práva v oblastiach M&A, cezhraničných transakcií a korporátneho práva. Toto zameranie v sebe zahŕňa štruktúrovanie a komplexné právne zabezpečenie významných akvizičných projektov, ich prípadné externé financovanie, eventuálne reštrukturalizáciu a následnú divestíciu takto získaných spoločností a iných aktív. Počas svojej praxe Petr viedol tímy zabezpečujúce akvizičné projekty v celkovej hodnote niekoľko desiatok miliárd českých korún. Ďalšiu podstatnú súčasť jeho špecializácie predstavuje oblasť bankového a finančného práva, najmä štruktúrovaného financovania a právo kapitálových trhov. Vedľa štruktúrovania, vyjednávania a prípravy štandardnej úverovej a zabezpečovacej dokumentácie (bilaterálnej i syndikovanej) tvorí časť jeho činnosti tiež štruktúrovanie a príprava dokumentácie súvisiacej s finančnými derivátmi, predovšetkým kreditnými a equity derivátmi.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Petr pracoval:

 

 • KAPRAIN Group
 • PPF Group
 • PPF banka
 • CHORUS INVESTORS FUND
 • Česká pošta, s.p.
 • Home Credit a.s.
 • TUFFIEH FUNDS SICAV

JUDr. Petr Mlejnek

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pmlejnek@bbh.cz

Jiří Němec
Jiří Němec

Špecializácia:

České a Európske Súťažné právo

Energetické právo

Korporátne právo

M&A

Jiří Němec je spoločníkom BBH. Medzi jeho hlavné špecializácie patrí oblasť M&A, cezhraničné transakcie a korporátne právo. Ďalej sa zaoberá právnym poradenstvom v oblasti českého a európskeho súťažného práva, zahŕňajúce tak dohľad nad spájaním konkurentov, ako aj verejnej podpory a verejné zákazky. Pravidelne sa zúčastňuje správnych konaní o povolení spojenia konkurentov pred českým, slovenským, resp. ruským antimonopolným úradom, ako aj posudzovanie ďalších súťažne právnych aspektov medzinárodných M&A transakcií v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane poisťovníctva, energetiky, strojárstva či dopravy. Jiří má tiež rozsiahle skúsenosti v oblasti energetického práva.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Jiří pracoval:

 

 • NEXTCLINICS International GmbH, synlab czech s.r.o.
 • Česká kancelář pojistitelů, Česká asociace pojišťoven
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s., LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.
 • Impromat cz spol.s r.o.

Dr. iur. Jiří Němec, LL.M

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: jnemec@bbh.cz

Tomáš Politzer
Tomáš Politzer

Špecializácia:

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Právo nehnuteľností

Konkurz a reštrukturalizácia

Tomáš Politzer je spoločníkom BBH. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť spornej agendy, v rámci ktorej zastupuje českých i zahraničných klientov BBH v súdnych, rozhodcovských, správnych a ďalších konaniach pred justičnými a správnymi inštanciami všetkých stupňov. Pravidelne zastupuje klientov BBH tiež v zložitých kauzách, ktorých hodnota v niektorých prípadoch dosahuje rádov miliárd Sk, alebo v sporoch majúcich precedentnú povahu. Je rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR. Ďalej sa vo svojej praxi zaoberá predovšetkým právom nehnuteľností, insolvencie a poisťovacím právom.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Tomáš pracoval:

 

 • AMÁDEUS REAL, a.s.
 • Česká televize
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • Home Credit a.s.
 • Jihomoravský kraj
 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • PPF Group
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • Tomas J. Baťa

Mgr. Tomáš Politzer

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tpolitzer@bbh.cz

Petr Přecechtěl
Petr Přecechtěl

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kapitálové trhy

M&A

Korporátne právo

Konkurz a reštrukturalizácia

Súťažné právo

TMT 

Petr Přecechtěl je spoločníkom BBH. Špecializuje sa najmä na právne poradenstvo týkajúce sa oblasti M&A a bankového a finančného práva. Ako poradca Petr participoval na rade najvýznamnejších transakcií, ktoré boli na trhu v Českej republike realizované. Ako príklad možno spomenúť poradenstvo pri ukončení a vysporiadaní Generali PPF Holdingu, spoločného podniku PPF a Generali Assicurazioni alebo poradenstvo pri nákupe majoritného podielu v najväčšej českej telekomunikačnej spoločnosti O2 Czech Republic a.s. (pôvodne Telefónica Czech Republic, a.s.) skupinou PPF od spoločnosti Telefónica, S.A. za sumu cca 65 mld. Kč a nadväzujúcich transakciách smerujúcich najmä k ďalšiemu navýšeniu uvedeného podielu (vrátane povinnej ponuky na prevzatie atď.).

 

Niektorí z klientov BBH, pro ktorých Petr pracoval:

 

 • skupina PPF
 • Škoda Transportation a.s.
 • Investiční skupina Kaprain
 • Skupina Rockaway
 • skupina ČEZ
 • Citibank plc.

JUDr. Ing. Petr Přecechtěl

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pprecechtel@bbh.cz

Tomáš Sedláček
Tomáš Sedláček

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kaptiálové trhy

Korporátne právo

M&A

Tomáš Sedláček je spoločníkom BBH zodpovedným za oblasť bankovníctva a financií. Okrem toho sa Tomáš venuje tiež M&A. Počas svojej viac ako pätnásťročnej praxe sa podieľal na rade významných a priekopníckych transakcií, vrátane okrem iného prvú sekuritizáciu v Českej republike, prvú syntetickú sekuritizáciu podľa pravidiel CRR, najväčší emisiu korporátnych dlhopisov, najväčší úver poskytnutý privátne spoločnosti v Českej republike, vytvorenie Energetického a priemyselného holdingu - najväčšieho súkromného energetického holdingu v strednej Európe, a mnoho ďalších. Ďalej Tomáš poskytoval právne poradenstvo v oblasti finančnej regulácie a zastupoval ich v konaní pred Českou národnou bankou, okrem iného aj pri licenčných riadeniach pre banky a poisťovne.

 

Niektorí z klientov BBH, pro ktorých Tomáš pracoval:

 

 • Air Bank a.s., PPF banka a.s., Equa bank a.s., Raiffeisenbank, a.s., Sberbank CZ, a.s., ČNB, Česká exportní banka, a.s.
 • Allianz group, Česká pojišťovna a.s., Wüstenrot
 • EPH, CETIN
 • PPF group, J&T group

Mgr. Tomáš Sedláček

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tsedlacek@bbh.cz

Vladimír Uhde
Vladimír Uhde

Špecializácia:

Energetické právo

Korporátne právo

M&A

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Vladimír Uhde je managing partner BBH zodpovedný za oblasť vedenia sporov a energetického práva. V rámci litigácie sa zameriava na obchodné súdne spory a arbitráže. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti energetického práva a klienti pravidelne využívajú aj jeho skúseností z práva mediálneho. V priebehu svojej kariéry poskytoval poradenstvo celej rade domácich a zahraničných investorov vo významných akvizíciách predovšetkým v oblasti energetiky, a to v Českej a Slovenskej republike, v Rusku alebo Bosne a Hercegovine.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Vladimír pracoval:

 

 • ČEZ, a. s.
 • PPF Group
 • Česká televize
 • AMÁDEUS PLZEŇ, a.s.

Mgr. Vladimír Uhde

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: vuhde@bbh.cz

Kateřina Winterling Vorlíčková
Kateřina Winterling Vorlíčková

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Súťažné právo

Verejné obstarávanie

Kateřina Winterling Vorlíčková je spoločníkom BBH. Zameriava sa najmä na oblasť občianskeho, obchodného a súťažného práva. V rámci týchto oblastí sa špecializuje predovšetkým na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície vrátane due diligence, zmluvné právo, nehnuteľnostné právo, verejné obstarávanie a verejnú podporu. Kateřina sa v rámci výkonu svojej praxe zaoberá tiež oblasťou private equity a má skúsenosti s vytváraním vhodných štruktúr pre takéto investície ako v tuzemsku, tak zahraničí. Kateřina takisto viedla alebo bola členom tímu právnikov zúčastňujúcich sa rôznych medzinárodných transakcií, okrem iného v Ruskej federácii.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktorých Kateřina pracovala:

 

 • Česká pošta, s.p.
 • Škoda Transportation a.s.
 • Chorus group
 • Moser a.s.

Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková, LL.M

Spoločník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: kvorlickova@bbh.cz

Andrea Adamcová
Andrea Adamcová

Špecializácia:

Bankové a finančné právo

Kaptiálové trhy

Korporátne právo

M&A

Andrea Adamcová pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Počas svojej viac ako desaťročnej právnej praxe získala mnoho skúseností najmä v oblasti bankového a finančného práva, fúzií a akvizícií a korporátneho práva. Andrea pracovala na rade významných projektov financovania, vrátane štruktúrovania radu syndikovaných, klubových alebo bilaterálnych úverov, v rámci zastupovania popredných českých a zahraničných spoločností a inštitúcií ako na strane veriteľa, tak i dlžníka, v objemoch prevyšujúcich v mnohých prípadoch aj niekoľko desiatok miliárd korún. Andrea ďalej pracovala na množstve najvýznamnejších akvizičných transakcií, ktoré prebehli na českom i medzinárodnom trhu a na vytvorení niekoľkých významných joint ventures, private quity fondov a off-shorových štruktúr pre klientov BBH.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktorých Andrea pracovala:

 

 • PPF group, J&T group
 • EPH, CETIN, Rockaway Capital

Mgr. Andrea Adamcová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: aadamcova@bbh.cz

Matej Blahút
Matej Blahút

Špecializácia:

Bankové a finančné právo

M&A

Právo nehnuteľností

Matej pôsobí v BBH na pozícii senior právnika. Behom svojej viac ako desať ročnej praxe, Matej získal množstvo skúseností najmä v oblasti bankového a finančného práva a práva nehnuteľností. V poslednom období bol Matej súčasťou niekoľkých tímov podieľajúcich sa na akvizičných projektoch našich klientov v oblasti telekomunikácií, strojárenského priemyslu, nehnuteľností a medicíny. Okrem toho, Matej rieši aj bežnú agendu vybraných klientov BBH, so zameraním najmä na zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Matej pracoval:

 

 • PPF Group, SkyToll, YIT
 • Nordic Investors, Generali
 • Erste Group Immorent, CSG

JUDr. Matej Blahút

Senior právnik

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: mblahut@bbh.sk

Natálie Bražinová
Natálie Bražinová

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Natálie Bražinová pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Natálie sa zameriava predovšetkým na oblasť civilnej spornej agendy, kde má rozsiahle skúsenosti so zastupovaním českých i zahraničných klientov v súdnych, rozhodcovských aj iných konaniach. Vedľa civilnej spornej agendy má Natálie významné skúsenosti v oblasti reštrukturalizácie a insolvenčného konania, okrem iného v právnom poradenstve veriteľom v rámci významných konkurzných konaní vrátane štruktúrovania a prípravy reorganizačných plánov.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Natálie pracovala::

 

 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • developerská skupina AMÁDEUS
 • PPF group

Mgr. Natálie Bražinová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: nbrazinova@bbh.cz

Martin Doucha
Martin Doucha

Špecializácia:

Energetické právo

Konkurz

Korporátne právo

M&A

Súdne spory

Martin Doucha pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva, v rámci ktorého sa venuje najmä M&A transakciám, zmluvnej agende a zastupovaniu klientov v sporoch vedených pred súdmi či rozhodcovskými súdmi, vrátane významných konkurzných konaní. V rámci svojej dlhoročnej praxe sa Martin podieľal napr. na založení jedného z najväčších energetických holdingov v regióne strednej Európy, akvizíciách niekoľkých spoločností zo strany skupiny ČEZ, zastupovaniu Českej pošty v sporoch s alternatívnymi poskytovateľmi poštových služieb, alebo obrane spoločnosti O2 Czech Republic pred uplatňovaním pohľadávok presahujúcich 10 miliárd Kč.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Martin pracoval:

 

 • O2 Czech Republic a.s.
 • ČEZ, a. s.
 • Home Credit a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • Citibank N.A.
 • MONETA Money Bank, a.s
 • Česká pojišťovna a.s.

Mgr. Martin Doucha

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: mdoucha@bbh.cz

Markéta Franková
Markéta Franková

Špecializácia:

Korporátne právo

Korporátne 

reštrukturalizácie

M&A

Zmluvné právo

Markéta Franková pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva. Jej hlavnou špecializáciou je korporátne a zmluvné právo, oblasť M&A, korporátne reštrukturalizácie a due diligence. Významné skúsenosti má predovšetkým v oblasti zmluvného práva a prípravy a vyjednávania transakčnej dokumentácie. Markéta Franková bola členom tímu právnikov zúčastňujúcich sa tuzemských i medzinárodných transakcií rôznych veľkostí a podieľala sa na príprave zmluvnej dokumentácie a iných právnych krokov v rámci niekoľkých výberových konaní.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Markéta pracovala:

 

 • Skupina ŠKODA
 • Skupina NEXT LABORATORIES
 • HUSQVARNA
 • TRAC AERO SERVICES LIMITED
 • E-AGEO.cz s.r.o.

Mgr. Markéta Franková

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: mfrankova@bbh.cz

Zdeněk Husták
Zdeněk Husták

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Corporate compliance

Kapitálové trhy

Regulácie finančných trhov

Zdeněk Husták pôsobí v BBH ako senior právnik zodpovedný za problematiku regulácie finančných trhov, corporate governance a compliance. Medzi oblasti jeho právnej expertízy ďalej patrí tiež problematika osobných údajov, civilnej a trestnej zodpovednosti právnických osôb a hospodárskej súťaže. V rámci svojej praxe pôsobil ako právny poradca pre významné bankové a poisťovacie inštitúcie, a to ako české, tak aj medzinárodné. Venuje sa tiež publikačnej činnosti v oblasti finančných trhov a ich regulácie a hospodárskej súťaže a prednáškovej činnosti tak na domácich, ako aj zahraničných konferenciách a seminároch. Pôsobí na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde prednáša právo finančného trhu a právo kapitálového trhu. Je členom rozkladovej komisie ČNB a pôsobil ako vedúci kolektívu autorov komentárov k zákonu o podnikaní na kapitálovom trhu.

Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, PhD.

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: zhustak@bbh.cz

Matěj Manderla
Matěj Manderla

Špecializácia:

Energetické právo

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory

TMT

Zmluvné právo

Matěj Manderla pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva. Jeho užšia špecializácia je zmluvné právo, konkurzné právo, súdne spory, právo finančnej regulácie, právo telekomunikácií a médií a energetické právo. Matěj okrem iného pôsobil ako odborník na telekomunikačné právo pri zastupovaní skupiny PPF pri akvizícii O2 Telefónica.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Matěj pracoval:

 

 • O2 Czech Republic a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 • KAPRAIN Group
 • MONETA Money Bank, a.s.

Mgr. Matěj Manderla

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: mmanderla@bbh.cz

Veronika Matuščinová
Veronika Matuščinová

Špecializácia:

Bankové a finančné právo

Korporátne právo

Zmluvné právo

Veronika Matuščinová pôsobí v BBH na pozícii asociovaného advokáta. Ako člen tímu sa Veronika zúčastňuje na poskytovaní právnych služieb najmä v právnych oblastiach korporátneho a zmluvného práva. Veronika získala rozsiahle skúsenosti v oblasti právnej úpravy komanditných spoločností so zameraním sa na špecifické otázky projektového financovania. Veronika sa pravidelne zapája do medzinárodnému tímu BBH, kde získala stabilnú pozíciu prostredníctvom účasti na due diligence a negociáciách pre našich najvýznamnejších klientoch.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Veronika pracovala:

 

 • PPF group
 • EPH
 • ČEZ

Mgr. iur. Veronika Matuščinová

Senior advokát

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: vmatuscinova@bbh.sk

Adam Nečas
Adam Nečas

Špecializácia:

Bankové, finančné a poisťovacie právo

Kapitálové trhy

TMT

Adam Nečas pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa na problematiku finančných trhov, bankovníctva a poisťovníctva vrátane regulačných otázok a súvisiaceho poradenstva. V rokoch 2005 až 2006 pôsobil v Komisii pre cenné papiere v oblasti dohľadu nad investičnými službami. V rokoch 2006 až 2011 pôsobil v Českej národnej banke najprv v odbore poskytovateľov investičných služieb a potom v licenčnom odbore, kde zodpovedal za vedenie licenčných, registračných a povoľovacích konaní vo všetkých sektoroch finančného trhu.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Adam pracoval:

 

 • Air Bank a.s., PPF banka a.s., Equa bank a.s.
 • Raiffeisenbank, a.s., Česká pojišťovna a.s., Allianz pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., AKCENTA CZ a.s.
 • Moravský Peněžní Ústav, Artesa, spořitelní družstvo

Mgr. Adam Nečas

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: anecas@bbh.cz

Alice Nytrová
Alice Nytrová

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Právo duševného vlastníctva

Záväzkové právo

Alice Nytrová pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva. Jej hlavnou špecializáciou je korporátne právo a M&A, záväzkové právo a právo duševného vlastníctva. Alice sa okrem iného podieľala na akvizíciách významných spoločností poskytujúcich služby v oblasti retailového predaja alebo finančné inštitúcie pôsobiace na českom trhu.

Mgr. Alice Nytrová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: anytrova@bbh.cz

Jana Volková
Jana Volková

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Súdne spory

 

Jana Volková pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa najmä na oblasť práva obchodného a občianskeho. K jej hlavnej špecializácii potom patria predovšetkým oblasť M&A, korporátneho práva, obchodných transakcií a zastupovanie klientov v obchodných súdnych sporoch. V priebehu svojej praxe poskytovala Jana právne poradenstvo pri množstve významných tuzemských i zahraničných projektov týkajúcich sa napr. akvizícií a komplexných reštrukturalizáciách českých spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou, prípravy a vyjednávania zmluvnej dokumentácie k úverovému financovaniu poskytovanému zo strany popredných českých i zahraničných bánk či projektov z oblasti práva nehnuteľností. Jana sa podieľala aj na poskytovaní poradenstva významným klientom v sporoch z oblasti nekalej súťaže či ochrany hospodárskej súťaže.

 

Niektorí z klientov BBH, pre ktorých Jana pracovala:

 

 • O2 Czech Republic a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • synlab czech s.r.o.
 • PPF a.s. 

Mgr. Jana Volková

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: jkropikova@bbh.cz

Petr Vošahlík
Petr Vošahlík

Špecializácia:

Rozhodcovské a iné konania

Súdne spory

Medzinárodné právo súkromné

Správne právo

Petr Vošahlík pôsobí v BBH na pozícii senior advokáta. Zameriava sa na oblasť spornej agendy a procesných konaniach, a to ako pred všeobecnými súdmi, ako aj vo vnútroštátnych a medzinárodných arbitrážach. Ťažisko jeho práce spočíva v poradenstve v obchodných a občianskoprávnych sporoch. Peter sa ďalej špecializuje na oblasť medzinárodného práva súkromného, agendu správneho práva a venuje sa aj otázkam trestného práva a obhajobu či telekomunikačnému právu. Petr Vošahlík načerpal v priebehu svojej praxe skúsenosti najmä pri zastupovaní množstva významných klientov v oblasti developmentu, energetiky či zdravotníctva.

 

Niektorí z klientov, pre ktorých Petr pracoval:

 

 • PPF group
 • O2 Czech Republic a.s.
 • developerská skupina AMÁDEUS
 • SYNLAB Group
 • COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Mgr. Petr Vošahlík

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pvosahlik@bbh.cz

Roman Vydra
Roman Vydra

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Súdne spory

Zmluvné právo

Roman Vydra pôsobí v BBH ako senior právnik. Medzi jeho oblasti špecializácie patrí najmä zmluvné právo, právo obchodných spoločností a všeobecné obchodné právo. Ako člen tímu BBH Roman v poslednom čase participoval na akvizičných projektoch našich klientov v rôznych oblastiach ako aj na niekoľkých realitných transakciách, pričom v rámci týchto projektov pracoval pre klientov ako PPF Group, Erste Group Immorent, CSG a YIT. Okrem toho sa Roman vo svojej praxi zameriava aj na oblasť sporovej agendy, v rámci ktorej zastupuje najmä veriteľov pri uplatňovaní ich nárokov v sporových konaniach, insolvenčných konaniach a pri alternatívnom riešení sporov. V tomto smere Roman zastupoval klientov ako Slovenská sporiteľňa, a. s., Waldviertler Sparkasse Bank AG (člen Erste Group) a iných významných veriteľov z bankových úverov.

Mgr. Roman Vydra

Senior právnik

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: rvydra@bbh.sk

Petra Borkovcová
Petra Borkovcová

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Korporátne právo

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Petra Borkovcová pôsobí v BBH na pozícii junior právnika s rozsiahlymi skúsenosťami predovšetkým v oblasti insolvencie a reštrukturalizácie, súdnych a správnych konaní, občianskeho práva, práva obchodných korporácií a problematiky finančného trhu a hazardných hier. Petra sa v priebehu svojej praxe podieľala okrem iného na zastupovaní veriteľov v rade konkurzných konaní, vrátane veľkých konkurzných káuz spoločností OKD, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., Modřany POWER, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a ďalších. Okrem toho sa Petra podieľala aj na procese due diligence a následnej akvizícii niekoľkých významných spoločností v oblasti energetiky, emisii eurobondov spoločnosti Česká telekomunikačná infraštruktúra a ďalej na viacerých konaniach o udelenie licencií vedených v Národnej banke Českej republiky.

JUDr. Petra Borkovcová

Junior právnik

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pborkovcova@bbh.cz

Irakli Dugladze
Irakli Dugladze

Špecializácia:

Európske súťažné právo

Korporátne právo

Pracovné právo

Súdne spory

Zmluvné právo

Irakli pôsobí v BBH na pozícii advokátskeho koncipienta. Zameriava sa predovšetkým zmluvnému právu, právu obchodných spoločností, európskemu súťažnému právu, odpadovému právu, pracovnému právu a sporovej agende. Ako člen tímu BBH sa Irakli podieľa na poskytovaní právnych služieb klientom podnikajúcim na slovenskom trhu v oblasti automobilového priemyslu, poskytovania operatívneho leasingu a správy vozového parku, vedúcim globálnym výrobcom domácich spotrebičov, vysokozdvižných a automatizovaných vozíkov, záhradnej a lesnej techniky, poprednému poskytovateľovi telekomunikačných služieb alebo najväčšej komerčnej banke na Slovensku.

Mgr. Irakli Dugladze, LL.M.

Advokátsky koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: idugladze@bbh.sk

Tomáš Johanna
Tomáš Johanna

Špecializácia:

Duševné vlastníctvo

Korporátne právo

M&A

Tomáš Johanna pôsobí v BBH na pozícii advokátskeho koncipienta. Vo svojej praxi sa venuje širokej právnej agende, predovšetkým však transakciám, korporátnemu právu a regulácii finančného trhu. Tomáš sa aktívne podieľal aj na zastupovaní našich klientov v sporných konaniach, a to ako pred všeobecnými súdmi, tak v rozhodcovskom konaní. Tomáš svoju odbornosť profiluje aj v oblasti ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a služieb vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie, pričom v týchto právnych oblastiach už Tomáš BBH reprezentoval tiež pri prednáškovej činnosti. Už v čase svojich štúdií získal Tomáš skúsenosti v práve duševného vlastníctva, a to najmä pri študijnom pobyte v Spojenom kráľovstve.

Mgr. Tomáš Johanna

Advokátsky koncipient

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tjohanna@bbh.cz

Jan Kadrnožka
Jan Kadrnožka

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

Súdne spory, rozhodcovské a iné konania

TMT

Jan Kadrnožka pôsobí v BBH na pozícii junior právnika. Zameriava sa na oblasť súdnych sporov, insolvencie, reguláciu finančného trhu a právo telekomunikácií. Jan sa v priebehu svojej praxe podieľal okrem iného na zastupovaní významných klientov v súdnych sporoch o náhradu škody predovšetkým v dôsledku nekalej súťaže či zmarených investičných projektov. Podieľal sa tiež na procese due diligence a následnej akvizícii niekoľkých významných hráčov v oblasti telekomunikácií a ďalej na viacerých konaniach o udelení bankovej licencie a licencie obchodníka s cennými papiermi vedených v Národnej banke Českej republiky.

Mgr. Jan Kadrnožka

Junior právnik

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: jkadrnozka@bbh.cz

Peter Košecký
Peter Košecký

Špecializácia:

Korporátne právo

M&A

Občianske právo

Obchodné právo

Právo hospodárskej súťaže

Športové právo

Peter pôsobí v BBH na pozícii advokátskeho koncipienta. Špecializuje sa prevažne na obchodné právo, občianske právo, športové právo, M&A agendu, právo hospodárskej súťaže a na právo obchodných spoločností. Ako člen tímu BBH sa podieľal na viacerých tuzemských aj medzinárodných akvizičných projektoch našich klientov v oblasti nehnuteľností.

Mgr. Peter Košecký

Advokátsky koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: pkosecky@bbh.sk

Michaela Krausová
Michaela Krausová

Špecializácia:

Korporátne právo

Súťažné právo

Záväzkové právo

Michaela Krausová pôsobí v BBH ako junior právník. Zameriava sa najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva. Jej hlavnou špecializáciou je korporátne právo, záväzkové právo, právo na ochranu hospodárskej súťaže a oblasť regulácie finančných inštitúcií. V rámci svojej praxe Michaela okrem iného spolupracuje na zastupovaní klientov v oblasti spotrebiteľského práva a súťažných sporov a poskytuje poradenstvo pri nastavení systému vnútorného fungovania klientov s ohľadom na požiadavky regulácie v príslušných oblastiach.

Mgr. Michaela Krausová

Junior právnik

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: mkrausova@bbh.cz

Zuzana Šidlová
Zuzana Šidlová

Špecializácia:

Obchodné a občianske právo

Verejné obstarávanie

Zmluvné právo

Zuzana Šidlová pôsobí v BBH na pozícii  advokátskeho koncipienta. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu, zmluvnému právu a verejnému obstarávaniu. Počas štúdia na Univerzite Komenského pracovala Zuzana v exekútorskom úrade a absolvovala tiež stáže na Okresnom súde a na Ministerstve Spravodlivosti SR. Mnoho skúsenosti nabrala aj pri zahraničnom štúdiu v holandskom Maastrichte, kde získala titul LL.M. v odbore Mezinárodné obchodné právo a Európske súťažné právo.

Mgr. Zuzana Šidlová, LL.M.

Advokátsky koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: zsidlova@bbh.sk

Linda Szabóová
Linda Szabóová

Špecializácia:

Konkurz a reštrukturalizácia

M&A

Právo nehnuteľností

Správne právo

Súdne spory

Linda Szabóová pôsobí v BBH na pozícii advokátskeho koncipienta. Ako advokátsky koncipient sa venuje najmä otázkam súvisiacim so súkromným právom, konkurzmi a reštrukturalizáciami a taktiež sporovou agendou. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na oblasti práva nehnuteľností, správneho práva a M&A.

Mgr. Linda Szabóová

Advokátsky koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: lszaboova@bbh.sk

Marek Vadovič
Marek Vadovič

Špecializácia:

Korporátne právo

Konkurzné právo

M&A

Súdne spory

Marek Vadovič pôsobí v BBH na pozícii advokátskeho koncipienta. Špecializuje sa prevažne na obchodné právo, občianske právo, konkurzné právo, M&A agendu a na právo obchodných spoločností. Marek sa aktívne podieľa aj na zastupovaní našich klientov v sporových konaniach pred všeobecnými súdmi. V uplynulom období sa ako člen tímu BBH podieľal na viacerých tuzemských aj medzinárodných akvizičných projektoch našich klientov.

Mgr. Marek Vadovič

Advokátsky koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: mvadovic@bbh.sk

Jan Žídek
Jan Žídek

Špecializácia:

Korporátne právo

Medzinárodné právo súkromné

Ochrana osobných údajov

Záväzkové právo

Jan Žídek pôsobí v BBH na pozícii junior právnika. Zameriava sa najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva so špecializáciou na korporátne a záväzkové právo, medzinárodné právo súkromné, medicínské právo a ochranu osobných údajov.

Mgr. Jan Žídek

Junior právnik

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: jzidek@bbh.cz