Aktuality

24.3.2020Marec
2020

COVID 19/ Pracovné právo

Vzhľadom na to, že sme všetci vystavení skúške v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19, radi by sme Vám poskytli stručný súhrn informácií týkajúcich sa vplyvu pandémie na pracovnoprávne vzťahy a načrtli možnosť opatrení a postupov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v týchto časoch.

Viac

Karanténa

Povinná 14-dňová karanténa pre zamestnancov, ktorí sa od 13.03.2020 od 07:00 vrátili zo zahraničia (pred 13.03.2020 platila karanténa pre zamestnancov, ktorí sa od 10.03.2020 vrátili z Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky). Postupuje sa obdobne ako pri bežnej práceneschopnosti. Dokumentáciu v súvislosti s preukazovaním práceneschopnosti zamestnávateľovi doručí elektronicky Sociálna poisťovňa na základe žiadosti všeobecného lekára daného zamestnanca.

 

OČR

V prípade neprítomnosti zamestnanca z dôvodu starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z dôvodu prerušenia školskej dochádzky sa použije rovnaký postup ako pri bežnej OČR, o čom je zamestnanec povinný zamestnávateľa bezodkladne informovať.

V prípade zamestnancov s deťmi staršími ako desať rokov je potrebné, aby potrebu osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa nariadil pediater.

 

Dovolenka

Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, pričom by ho mal informovať o tomto určení primeraný čas vopred.  V tomto čase, pokiaľ je zamestnávateľ obmedzený v prideľovaní práce zamestnancovi prácou doma, je zamestnávateľ oprávnený určiť jednotlivým zamestnancom čerpanie dovolenky.

Ak by zamestnávateľ mal záujem nariadiť zamestnancom na nevyhnutný čas hromadné čerpanie dovolenky, je povinný oznámiť zamestnancom čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred. Hromadné čerpanie dovolenky nemôže byť určené na viac ako dva týždne.

 

Home office

Ak druh práce daného zamestnanca predpokladá možnosť práce z domu,  zamestnávateľ so zamestnancom sa môžu dohodnúť na tom, že zamestnanec bude na dobu dohodnutú pracovať z domu (home office).

 

Prekážka na strane zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov, uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V zmysle vyššie uvedeného môže zamestnávateľ na základe vlastného uváženia prísť k záveru (najmä ak nie je možné dohodnúť sa o práci doma alebo nariadiť čerpanie dovolenky), že za účelom zabezpečenia ochrany a zdravia zamestnancov je potrebné nariadiť zamestnancom opustiť pracovisko. Uvedené sa bude považovať za prekážku zo strany zamestnávateľa a zamestnanec má počas jej trvania nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

 

Osobitné dojednanie pri prekážkach na strane zamestnávateľa

V prípade, ak pôsobia v spoločnosti zástupcovia zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník), zamestnávateľ môže uzatvoriť so zástupcami zamestnancov písomnú dohodu, predmetom ktorej je (i) vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré nemôže zamestnávateľ zamestnancom prideľovať prácu; a (ii) výška náhrady mzdy, na ktorú má zamestnanec pri trvaní tejto prekážky nárok (najmenej však 60% priemerného zárobku zamestnanca). Túto dohodu môže zamestnávateľ uzatvoriť iba so zástupcami zamestnancov a nie je možné ju nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. V prípade, ak zamestnávateľ zaviedol prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo dohody so zástupcami zamestnancov konto pracovného času, môže v prípade vážnych prevádzkových dôvodov zamestnávateľ nedodržať týždňové rozvrhnutie pracovného času s platnosťou najmenej na týždeň vopred.

 

Uzatvorenie niektorých prevádzok

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR bola stanovená povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby (s výnimkou špecifických prevádzok ako lekárne, drogérie a pod.). V prípade, ak v dôsledku tohto opatrenia zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu (napríklad zamestnancom vykonávajúcim v zmysle pracovnej zmluvy na prevádzke osobný zákaznícky servis – predajcovia, obsluha a pod.), je možné túto situáciu dočasne riešiť prostredníctvom dohody o zmene pracovných podmienok, v zmysle ktorej sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na výkone inej práce, ako je stanovená v pracovnej zmluve, prípadne sa dohodnúť na kratšom pracovnom čase. Táto dohoda musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade, ak by zamestnávateľ nemohol zamestnancovi prideľovať prácu, jednalo by sa o prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnancovi by vznikol nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

 

Dohoda o kratšom pracovnom čase a delené pracovné miesto

Zamestnávatelia môžu pri poklese množstva práce v dôsledku vzniknutej krízy a dopadu vládnych opatrení, pri snahe zachovať pracovné miesta, využiť tiež nasledovné inštitúty:

  • dohodu so zamestnancom o kratšom pracovnom čase;
  • dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto pri dohode o kratšom pracovnom čase.

 

Pridelenie inej práce

Zamestnávateľ taktiež môže, pre zachovanie pracovných miest, na základe vlastného rozhodnutia prideľovať zamestnancovi prácu iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, v prípade, ak z pracovného poriadku alebo z iného interného nariadenia vyplýva, že súčasná situácia môže byť považovaná za mimoriadnu udalosť, ktorú je možné preradením zamestnancov odvrátiť. Z dôvodu právnej istoty sa odporúča uviesť definíciu mimoriadnej udalosti v predpisoch spoločnosti.

 

Neplatené voľno

V prípade, ak nie je možná aplikácia vyššie uvedeného, ďalšou možnosťou je dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy.

 

Svojvoľná neprítomnosť zamestnanca v práci

Vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie nemožno vylúčiť eventualitu, kedy sám zamestnanec odmietne na základe vlastného rozhodnutia dostaviť sa na miesto výkonu práce. V takomto prípade, ak nie je na pracovisku ohrozený život alebo zdravie zamestnanca, je možné považovať konanie zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je však povinný zabezpečiť na pracovisku dostatok ochranných pomôcok a prostriedkov, inak by bolo možné zo strany zamestnanca argumentovať, že je ohrozené jeho zdravie.

 

Vyššie uvedeným výpočtom samozrejme nie je možné postihnúť všetky eventuality, ktoré môžu nastať, vrátane vyskytnutia sa iných prekážok brániacich výkonu práce (napr. zamestnanec sa nemôže dostaviť do práce z dôvodu uzavretia hraníc, nefungujúcej dopravy, atď.). Napriek krízovej situácii je však potrebné všetky pracovnoprávne otázky riešiť vždy v súlade s právnymi predpismi a vyhnúť sa tak riziku vzniku negatívnych konzekvencií pre zamestnávateľa.

 

Pre riešenie všetkých uvedených a ďalších situácií vzniknutých z dôvodu krízy spôsobenej šírením koronavírusu a ochorenia COVID - 19 v pracovnoprávnych vzťahoch sme Vám k dispozícii.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii. 

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

 

 

Toto memorandum nemôže byť použité žiadnou treťou stranou alebo v prospech či neprospech tretej strany bez nášho písomného súhlasu, a to ani v prípade akéhokoľvek konania podľa občianskeho, správneho alebo trestného práva.


3.1.2020Január
2020

BBH posilňuje rady partnerov

Popredná česká advokátska kancelária BBH, advokátní kancelář, s.r.o., posilňuje rady svojich partnerov. S účinnosťou od 1.1.2020 sa novým partnerom kancelárie stáva Zdeněk Husták. 

Viac

„Sme veľmi radi, že náš dlhoročný kolega a popredný expert v oblasti kapitálových trhov, regulatoriky a finančného práva, Zdeněk Husták, rozširuje rady partnerov kancelárie. Zdeněk je uznávanou a klientmi vyhľadávanou autoritou v oblasti regulatoriky, ktorá je v súčasnosti najdynamickejším odvetvím práva. Skutočnosť, že sa Zdeněk stáva partnerom kancelárie podčiarkuje dynamiku rovoja našej kancelárie,“ hovorí k rozšíreniu radov partnerov managing partner Vladimír Uhde.

 

Zdeněk Husták má za sebou viac ako 20 rokov praxe a špecializuje sa na problematiku kapitálových a finančných trhov, finančnú reguláciu, bankovníctvo a poisťovníctvo. Radí klientom v otázkach nových produktov a služieb, transakcií na finančnom trhu, zastupuje v licenčných, správnych a súdnych konaniach, poskytuje expertnú podporu v otázkach corporate governance či compliance.

 

Mnoho rokov pôsobil ako člen poradných výborov Európskeho orgánu pre kapitálový trh (ESMA) a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a penzijné inštitúcie (EIOPA), ďalej ako člen prezídia Komisie pre cenné papiere a poradca Ministerstva financií. Predsedal pracovnej skupine Rady EÚ k nariadeniu o ratingových agentúrach a rokoval o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD), viedol tiež projekt legislatívy dôchodkovej reformy. V súčasnosti je členom rozkladovej komisie Českej národnej banky a predsedom etického výboru Asociácie pre kapitálové trhy. Venuje sa tiež lektorskej a publikačnej činnosti a je aktívny v akademickej sfére.

 

Zdeněk absolvoval postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde získal aj magisterský titul, vyštudoval tiež financie na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Hovorí plynule po česky, anglicky, čiastočne nemecky a rusky.


10.12.2018December
2018

BBH prispela svojím článkom v oblasti insolvencií a reštrukturalizácií do prestížnej publikácie Chambers Insolvency Guide 2019

Náš insolvenčný tím vytvoril podrobný prehľad a popis fungovania insolvencií a reštrukturalizácie v Slovenskej republike. Tento prehľad potom poslúžil ako príspevok do prestížnej publikácie vydávanej spoločnosťou Chambers & Partners, ktorá tieto informácie použila na vytvorenie samostatnej kapitoly vo svojom pripravovanom praktickom sprievodcovi pre nadchádzajúci rok - Chambers Insolvency Guide 2019.

Viac

Už uverejnenú kapitolu na webových stránkach si môžete prečítať tu:

 

https://practiceguides.chambersandpartners.com/practice-guides/insolvency-2019/czech-republic


7.6.2018Jún
2018

BBH bola zaradená v Chambers Europe 2018 medzi špičkové kancelárie na českom trhu v niekoľkých oblastiach

Je nám cťou oznámiť, že BBH bola v aktuálnom vydaní medzinárodného hodnotenia advokátskych kancelárií Chambers Europe 2018 zaradená medzi špičkové advokátske kancelárie na  českom trhu hneď v niekoľkých oblastiach právnej praxe: Capital Markets, Banking and Finance, M&A a Restructuring/Insolvency. V oblasti Dispute Resolution bola BBH dokonca zaradená do najvyššej skupiny Band 1. Štyria advokáti BBH boli zároveň zaradení mezdi  medzi najodporučanejších právnikov v už spomínaných právnych oblastiach - zakladajúci partner kancelárie František Honsa a managing partner Vladimír Uhde za oblasť Dispute Resolution, Tomáš Sedláček za oblasť Banking and Finance a Robert Klenka za oblasť Restructuring/Insolvency.

Viac
24.5.2018Máj
2018

GDPR - ochrana osobných údajov v BBH

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu štandardu ochrany osobných údajov, ktoré sú v súvislosti s vykonávaním advokátskej praxe a poskytovaním právnych služieb spracúvané. Týmto oznamujeme, že sme túto skutočnosť vzali na vedomie a prijali všetky potrebné opatrenia zabezpečujúce splnenie povinností, ktoré pre nás z GDPR vyplývajú. 

Viac

Oznámenie

 

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu štandardu ochrany osobných údajov, ktoré sú v súvislosti s vykonávaním advokátskej praxe a poskytovaním právnych služieb spracúvané. Týmto oznamujeme, že sme túto skutočnosť vzali na vedomie a prijali všetky potrebné opatrenia zabezpečujúce splnenie povinností, ktoré pre nás z GDPR vyplývajú. Garantujeme schopnosť dodržiavať všetky pravidlá spracúvania osobných údajov, ktoré v rámci našej činnosti obdržíme, a to najmä prostredníctvom nastavenia interných procesov, zabezpečenia IT systémov, za pomoci ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, poskytovanie školení zamestnancom alebo vykonávaním pravidelného auditu. Tieto všetky opatrenia sú dôsledkom implementačného procesu.

 

Akékoľvek  spracúvanie osobných údajov je v súlade s GDPR, vrátane stanovených účelov tohto spracúvania. Nedochádza teda k spracúvaniu osobných údajov spôsobom, ktorý by bol nezlučiteľný so stanoveným účelom. Ďalej všetkým  dotknutým osobám umožňujeme uplatniť práva pre uplatnenie všetkých námietok či nárokov vyplývajúcich v tejto súvislosti z právnych predpisov. 

 


11.5.2018Máj
2018

Článek k nařízení GDPR - distribuce a finanční poradenství

V dubnovém čísle časopisu PORADENSTVÍ & FINANCE byl uveřejněn článek GDPR - distribuce a finanční poradenství, jehož autorem je Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, senior právník společnosti BBH, advokátní kancelář s.r.o.

Viac

Článek je dostupný zde: 

http://test.bbh.cz/public/publications/pf004_2018_duben_komplet_web_12.pdf 


5.12.2017December
2017

POZVÁNKA NA SNÍDAŇOVÝ SEMINÁŘ NA TÉMA NOVELY ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU A ZMĚN PRO INVESTIČNÍ SLUŽBY

Ve středu 6.12.2017 od 8.45 do 10.00 hodin se v prostorách BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. bude konat seminář na téma novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a změn pro investiční služby.

Viac

Seminář povedou Tomáš Sedláček, společník kanceláře, Zdeněk Husták, Head of Regulation & Compliance a Adam Nečas, of counsel.

Tématem semináře budou vybrané změny pro poskytování investičních služeb, zejména Product governance, investiční poradenství, kontrola distribučních sítí a související praktické otázky.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení předběžného zájmu o účast na semináři e-mailem na adresu kkusa@bbh.cz do 5. prosince 2017. Prosíme o včasné přihlášení neboť kapacita semináře je omezena.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte kdykoliv obrátit na Kateřinu Kusou, kkusa@bbh.cz  tel.: +420 234 091 355.


21.9.2017September
2017

BBH JE PRÁVNÍM PORADCEM SAFE DIESEL

BBH je právním poradcem společnosti SAFE DIESEL, která podala žalobu za 911 zákazníků v kauze Dieselgate.

Viac

BBH je právním poradcem společnosti SAFE DIESEL s.r.o., která sdružuje poškozené spotřebitele a další dotčené majitele vozidel z koncernu Volkswagen, jež jsou dotčena kauzou Dieselgate spočívající v manipulaci testů emisních limitů při laboratorním testování vozidel za účelem splnění předepsaných limitů.

Společnost SAFE DIESEL s.r.o. podala dne 18.9.2017 u Obvodního soudu pro Prahu 8 proti společnosti Volkswagen Aktiengesellschaft a ŠKODA AUTO a.s. společnou žalobu za 911 českých majitelů vozidel z koncernu Volkswagen dotčených kauzou Dieselgate za účelem vymožení náhrady újmy. Požadovaná výše náhrady újmy činí 220.000,- Kč na jedno vozidlo dotčené kauzou Dieselgate. Tato částka odpovídá ekvivalentu 10.000,- USD (při kurzu 22,- Kč / USD), což odpovídá výši odškodnění, na kterou mohou dosáhnout američtí zákazníci dotčení kauzou Dieselgate dle mimosoudní dohody s koncernem Volkswagen v USA.

Další informace k této věci a k možnosti se připojit k uplatňování nároků naleznete na webových stránkách www.safediesel.cz


1.3.2017Marec
2017

CHAMBERS EUROPE AWARDS 2017

BBH byla ze strany prestižní ratingové agentury Chambers and Partners nominována mezi 6 nejlepších advokátních kanceláří v České republice

Viac

BBH byla ze strany prestižní ratingové agentury Chambers and Partners nominována mezi 6 nejlepších advokátních kanceláří v České republice