Aktuality

1.4.2020Duben
2020

BBH OCENĚNA V CHAMBERS AND PARTNERS 2020

Je nám potěšením oznámit, že BBH byla opět tento rok v mezinárodním žebříčku Chambers and Partners zařazena mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře působící v České republice.

Více

BBH letos potvrdila nejvyšší status Band 1 v oblasti Řešení sporů a Litigací. Dále pak byly oceněny i veškeré další klíčové oblasti naší praxe: Insolvence a Restrukturalizace (Band 2), Bankovnictví & Finance (Band 3), Kapitálové trhy (Band 3) a Fúze a Akvizice (Band 3).

 

Mimořádného úspěchu dosáhl pak společník František Honsa, který kromě toho, že obhájil loňskou pozici Eminent Practitioner v oblasti Řešení sporů a Litigací, tak nově získal stejnou pozici, tedy Eminent Practitioner, též v kategorii Nejžádanějších rozhodců (Most in Demand Arbitrator). Je tak jediným právníkem na českém trhu, který je nositelem tohoto nejprestižnějšího hodnocení ve dvou kategoriích hodnocení zároveň.

 

Kromě toho pak individuálně uspěli ještě další právníci BBH, a to jmenovitě Vladimír Uhde, který uspěl v kategorii Řešení sporů a Litigace (Band 2) a Rozhodčí řízení – poradce (Band 4), Robert Klenka, který uspěl v kategorii Insolvence a Restrukturalizace (Band 2) a Řešení sporů a Litigace (Band 4), Petr Přecechtěl, který uspěl v kategorii Fúzí a akvizicí (Band 3) a Tomáš Sedláček, který uspěl v kategorii Bankovnictví & Financí (Band 3) a Kapitálových trhů (Band 3).

 

Celkové naprosto výjimečné hodnocení a úspěch v dílčích kategorií jak v hodnocení firemních, tak i v hodnocení individuálních, pak podtrhuje skutečnost, že BBH byla i letos nominována do užšího výběru mezi 6 nejlepších advokátních kanceláří v České republice. Konečné vyhlašování cen se bude konat tento rok v dubnu.

 

Kompletní hodnocení BBH v žebříčku Chambers naleznete zde: 

https://chambers.com/law-firm/bbh-advokatni-kancelar-sro-europe-7:1427


31.3.2020Březen
2020

Publikace na téma Rozhodčí řízení v České republice v roce 2020 - 25 let rozhodčího řízení a sčítání

František Honsa a Petr Vošahlík podávají přehled o rozhodčím řízení v České republice v Disputes Yearbook 2020.

Více
23.3.2020Březen
2020

Otázky související s mimořádnými událostmi a opatřeními přijatými v reakci na šíření pandemie koronaviru SARS-CoV-2

Mimořádná situace okolo COVID (dále jen „Mimořádná situace okolo COVID“) má rozsáhlé dopady na obchodní vztahy a podnikatelskou činnost téměř všech subjektů. Opatření Vlády ČR a prováděcí usnesení jednotlivých ministerstev vedou k zásadním omezením na úrovni celé společnosti, jež mají dopady či narušují řadu oblastí, jako např. vlastnické právo, smluvní závazkové vztahy, pracovně právní vztahy, finanční vztahy a další. Vlivem těchto omezení a narušení vyvstávají různé otázky, včetně otázek týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou těmito omezeními, dopadu na platnost a obsah smluv, odpovědnosti za nesplnění smluvních závazků v důsledku vzniklé situace. Lze předpokládat, že tato opatření povedou k ekonomickým potížím celé řady celků a z toho vznikají otázky přístupu k zaměstnancům a povinnosti směrem k nim, problematika insolvencí a možností obrany proti dopadům aktuálních opatření na dlužníky atd. Odpovědi na tyto otázky budou vždy záviset na konkrétním případu a bude nezbytné jejich individuální posouzení.

Navzdory tomu věříme, že níže uvedená základní doporučení a rady mohou přispět klientům k snadnější orientaci a úvodnímu vyhodnocení situace, a na základě toho pak co nejefektivněji přijmout správná opatření reagující na danou situaci.

 
Více

ÚVODNÍ SHRNUTÍ A OBECNÁ DOPORUČENÍ

Obecná doporučení​

Jakkoli konkrétní doporučení je možné poskytnout jen po individuálním posouzení každého případu, níže poskytujeme několik obecných doporučení, rad a podnětů, které by měly být dotčenými osobami v dané situaci především zváženy:

 

 1. Vytvořit si přehled aktuálních smluv a obecně závazků, které mohou být Mimořádnou situací okolo COVID ovlivněny, a to jak na straně dotčené osoby, tak na straně jejích odběratelů a dodavatelů.
 2. Provést základní vyhodnocení dopadu Mimořádné situace okolo COVID na plnění závazků z uzavřených smluv zejména z hlediska tzv. vyšší moci (vis maior či force majeure), podstatné změny okolností („MAC“), následné nemožnosti plnění, porušení sjednaných finančních ukazatelů, nařízení výkonné státní moci či změny právních předpisů.
 3. Mít na paměti, že většina ustanovení poskytujících ochranu v podobných situacích (vyšší moc, MAC, změna právních předpisů atd.) vyžaduje včasnou formální notifikaci protistraně. Proto v případech, kdy se dotčená osoba dostane do prodlení či rizika prodlení s plněním svých závazků, bude potřeba o takové situaci bez zbytečného odkladu notifikovat protistranu a pokusit se vstoupit s ní do jednání a nalézt vhodné řešení situace.
 4. V případech, kdy lze plnit pouze částečně, je vhodné pečlivě uvážit, které závazky a vůči komu hodlá dotčená osoba upřednostnit, zejména s ohledem na možnou právní odpovědnost v důsledku upřednostňování věřitele, smluvní zásad, povinnosti jednání pari passu, apod. Zejména je třeba uvážit dopady insolvenčního práva (viz též dále).
 5. Provést analýzu podmínek svých pojistných smluv a uvážit, zda nevzniká nárok na pojistné plnění, respektive zda naopak Mimořádná situace okolo COVID nepředstavuje výluku z pojištění.
 6. Zanalyzovat, jaká škoda či případně ušlý zisk dotčené osobě vznikly v přímé souvislosti s krizovými opatřeními přijatými Vládou ČR. Po státu lze za určitých podmínek požadovat jejich náhradu.
 7. Vyhodnotit pracovněprávní souvislosti Mimořádné situace okolo COVID tak, aby bylo možné přijmout co nejekonomičtější rozhodnutí vůči zaměstnancům splňující jak kritérium podpory zaměstnanců, tak kritéria ekonomické prosperity firmy s cílem co nejplynulejšího obnovení běžného chodu podniku.
 8. Vést si evidenci postupu a dopadů aktuální situace a uvalených omezení na podnikání dotčené osoby. Toto se může později hodit v případech uplatnění nároků na náhradu škody (včetně nároků na kompenzaci vůči státu), resp. při obraně proti takto uplatněným nárokům vůči takové dotčené osobě.
 9. Uvážit, jakým způsobem bude dotčená osoba o dopadech Mimořádné situace okolo COVID a souvisejících opatřeních komunikovat, zejména pak navenek při jednání se svými obchodními partnery.
 10. Uvážit dlouhodobost obchodních vztahů a to, zda aplikace ustanovení zprošťujících odpovědnosti či jiných důsledků za neplnění smluvních závazků nemůže být v jednáních s protistranami vnímána negativně a bránit vyjednání rozumného a oboustranně přijatelného řešení dopadů celé situace.
 11. Je-li dotčená osoba subjektem podnikajícím v oblasti veřejných zakázek, musí počítat s tím, že v důsledku Mimořádné situace okolo COVID mohou zadavatelé za určitých okolností rušit probíhající zadávací řízení, žádat změnu již uzavřených smluv nebo smlouvy předčasně jednostranně ukončit.

 

Úvodní shrnutí

Některé obecné postřehy z nejrelevantnějších oblastí českého práva, které rozvádíme níže, lze stručně shrnout takto:

 

Smluvní vztahy obecně

 1. Mimořádná situace okolo COVID bude v mnoha případech zakládat stav tzv. vyšší moci (§ 2913 odst. 2 OZ). Jestliže takový stav zabránil (nikoli jen ztížil) dotčené osobě splnit její smluvní povinnost, může se za určitých okolností zprostit odpovědnosti za z toho vzniklou škodu. Nesmí však ke vzniku této překážky dojít z osobních poměrů dotčené osoby, dotčená osoba nebyla smluvně povinna překážku překonat a nebyla v době vzniku překážky ani v prodlení s plněním. Jelikož však původní povinnost trvá dál, dotčená osoba se ocitne v prodlení a druhá strana může na prodlení reagovat odstoupením od smlouvy. Jestliže stav vyšší moci v budoucnu pomine musí dotčená osoba povinnost bezodkladně splnit, jinak již bude za případnou další škodu odpovídat.
 2. Mimořádná situace okolo COVID může založit také tzv. podstatnou změnu okolností (§ § 1765 a násl. OZ), jestliže v jejím důsledku dojde ke znevýhodnění jedné ze smluvních stran natolik, že ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran vznikne zvlášť hrubý nepoměr. Dotčené straně pak vzniká právo vyvolat s druhou stranou jednání o změně smlouvy, která by vzniklou nerovnováhu odstranila. Výzvu k jednání je nezbytné učinit v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy dotčená strana musela změnu okolností zjistit (přitom platí vyvratitelná domněnka 2 měsíců). Nedojde-li k dohodě stran ani v následné přiměřené lhůtě, lze se obrátit na soud, který smlouvu potřebným způsobem změní nebo zruší, přičemž není vázán návrhem stran. Uvedená oprávnění však nezbavují dotčenou stranu povinnosti plnit smlouvu, dokud nedojde k její úpravě.
 3. V některých případech může Mimořádná situace okolo COVID vést i k tomu, že plnění se stane zcela nemožné (nikoli jen více obtížné), popřípadě právně nedovolené (jinak by např. došlo k porušení legislativních opatření přijatých v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID) (viz § 2006 a násl. OZ). Za nemožné plnění nelze považovat situaci, kdy lze povinnost splnit se zpožděním, s většími náklady, za ztížených podmínek či prostřednictvím třetí osoby. Pokud plnění jako nemožné kvalifikovat lze, závazek (nebo jeho oddělitelná část) zanikají přímo ze zákona. Vyžaduje se, aby dotčená strana bezodkladně notifikovala druhou stranu o tom, že povinnost nebude splněna pro nemožnost plnění, jinak odpovídá druhé straně za škodu. Typicky budou takto zanikat zejména fixní závazky, kde druhá strana nebude mít zájem na splnění po dni splatnosti.
 4. Pro případ nesplnění povinnosti může podle smlouvy nastoupit povinnost k uhrazení smluvní pokuty, je-li mezi stranami sjednána. Jestliže by nesplnění zapříčinila legislativní opatření přijatá v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID, mohlo by se za určitých okolností považovat uplatnění požadavku na zaplacení smluvní pokuty oprávněnou stranou za výkon práva rozporný s dobrými mravy. Nelze ani zcela vyloučit možnost analogického použití ustanovení o vyšší moci. Soud by v takových případech nárok na zaplacení smluvní pokuty nemusel přiznat.
 5. Vše výše uvedené (s výjimkou dodatečné neplatnosti jakožto důsledku nemožného plnění) může být (a často bývá) modifikováno dohodou stran. Je třeba pečlivě zkoumat každou konkrétní smlouvu.

 

Smlouvy o financování

 1. Zhoršení ekonomické situace v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID může mít významné dopady mimo jiné do úvěrových smluv. Související negativní dopady na podnikatelskou činnost dlužníků mohou přivodit vznik tzv. podstatného nepříznivého účinku (MAC), cross defaultu, porušení finančních ukazatelů (zejm. EBITDA), porušení prohlášení a záruk či dokonce prodlení se splacením úvěru, jeho splátek, naběhlých úroků, atd. Všechny tyto skutečnost standardně způsobují Případ porušení. Ten zpravidla opravňuje věřitele mj. k zastavení dalšího čerpání, akceleraci úvěru, požadavku na placení úroků z prodlení atd. Konkrétní podmínky však stanoví vždy každá jednotlivá úvěrová smlouva.
 2. Lze uvažovat o tom, že dlužník by se proti uplatnění práv věřitele pro Případ porušení věřitele mohl bránit poukazem na analogické užití pravidel o vyšší moci, a to především ve vztahu k vyloučení povinnosti hradit úroky z prodlení, jestliže k prodlení došlo Mimořádnou situací okolo COVID. Dlužník může také za určitých okolností uvažovat o argumentaci opírající se o povinnost věřitele k prevenci vzniku újmy (§ 2900 a násl. OZ) a o využití korektivu jednání věřitele z hlediska dobrých mravů a poctivosti.

 

Důsledky v oblasti insolvenčního práva

 1. V důsledku Mimořádné situaci okolo COVID se mohou podnikatelské subjekty dostat do problémů se splácením svých závazků, a to ať již z důvodu výpadků tržeb nebo z důvodu platební neschopnosti obchodních partnerů.
 2. S ohledem na nepříznivé ekonomické výsledky je vhodné se insolvenčnímu řízení vyhnout jak z pozice věřitele, tak samozřejmě dlužníka. Některá připravovaná opatření na podporu podnikatelů, která v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID v současnosti připravuje Vláda ČR, bude za určitých podmínek možné využít pro argumentaci, že podnikatel dosud není v úpadku, ačkoli jinak by v úpadkové situaci byl (např. v rámci institutu tzv. mezery krytí). Pokud přesto nebude možné se insolvenčnímu řízení vyhnout, je na místě uvažovat o některém z nekonkurzních způsobů řešení úpadku dlužníka, zejména pak možnosti využití moratoria, případně tzv. předbalené reorganizace.
 3. Z ohledu členů statutárních orgánů je třeba sledovat úpadkové ukazatele a v případě jejich naplnění s ohledem na vlastní odpovědnost uvažovat o podání dlužnického insolvenčního návrhu.

 

Pracovněprávní důsledky

 1. Mimořádná situace okolo COVID samozřejmě významně negativně ovlivňuje i oblast pracovněprávních vztahů. S ohledem na poměrně dynamicky se vyvíjející situaci v oblasti pracovněprávních vztahů, do které zasahuje Vláda ČR svými mimořádnými opatřeními, je tato oblast řešena zvláštním memorandem.

 

Náhrada škody ze strany státu

 1. Podle tzv. krizového zákona je stát povinen nahradit škodu, kterou právnickým a fyzickým osobám způsobí v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. V rámci této náhrady by mělo být možné požadovat i případný ušlý zisk. Nárok je nutné uplatnit ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se dotčená osoba o škodě dozvěděla, nejpozději do 5 let, jinak tento nárok zaniká.
 2. Značná část potenciálních nároků na náhradu škody vůči státu může být ohrožena tím, že poškozený neprokáže příčinnou souvislost mezi krizovým opatřením a škodou, jinými slovy stát poukáže na to, že škoda by vznikla i jinak (bez krizového opatření).
 3. Peněžitá kompenzace od státu náleží také tehdy, pokud přijatými opatřeními v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID dojde k omezení vlastnického práva, je uloženo poskytnutí určitých věcných prostředků nebo je nařízeno vykonání pracovní povinnosti. Výplata probíhá do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu.

 

Některé dopady z hlediska veřejných zakázek

 1. Dopady může mít Mimořádná situace okolo COVID i na oblast veřejných zakázek. Zadavatelé se za určitých podmínek mohou vyhnout zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, příp. ve zjednodušeném řízení a oslovit tak pouze jediného dodavatele. S odkazem na podstatnou změnu okolností by zadavatelé mohli rovněž již zahájená zadávací řízení zrušit, popř. umožnit zadavateli požadovat změnu již uzavřených smluv nebo jej oprávnit k předčasnému jednostrannému ukončení smluv.

 

VÝHRADY

Toto memorandum je úvodní základní analýzou obecného případu. Ačkoli jsou některá tvrzení a vyjádření obecné povahy, nelze bez dalšího považovat závěry uvedené v tomto memorandu za obecně platné a aplikovatelné na jakýkoli jednotlivý případ.

 

Při posouzení konkrétního případu, bude třeba vzít v úvahu a zhodnotit jeho specifické okolnosti, včetně obsahu příslušné smluvní dokumentace, a na základě nich pak provést dodatečné analýzy, popřípadě po poskytnutí dodatečných informací rozvést jednotlivé shora uvedené závěry dle potřeby.

 

Toto memorandum v žádném případě nepředstavuje doporučení k uskutečnění či neuskutečnění jakýchkoli faktických či právních kroků v konkrétní situaci.

 

S ohledem na výjimečnost Mimořádné situace okolo COVID nelze vyloučit, že některé shora rozebírané otázky budou v případě jejich posuzování a rozhodování ze strany soudů, či jiných příslušných orgánů, právně posouzeny a rozhodnuty uvedenými orgány odlišně, než jak je uvedeno výše. Jedná se totiž o situaci, která je z hlediska svého rozsahu a dopadu do mnoha společenských oblastí a právních vztahů v moderní historii ČR prakticky ojedinělá a judikatura k řešení řady právních otázek, které v této souvislosti vyvstávají, tudíž dosud neexistuje. Nestandardní okolnosti související s Mimořádnou situací okolo COVID mohou vést také k tomu, že jako správný bude přijat výklad relevantních právních předpisů a jednotlivých právních norem, který bude odlišný od výkladu zastávaného v judikatuře před vznikem Mimořádné situace okolo COVID. To může mít v konečném důsledku vliv i na správnost závěrů uvedených v tomto memorandu.  

 

Toto memorandum nemůže byt použito žádnou třetí stranou nebo ve prospěch či neprospěch třetí strany bez našeho písemného souhlasu, a to ani v případě jakéhokoli řízení podle občanského, správního nebo trestního práva.

 


23.3.2020Březen
2020

Pracovněprávní důsledky mimořádných událostí a opatření přijatých v reakci na šíření pandemie koronaviru SARS-CoV-2

Mimořádná situace okolo COVID (dále jen „Mimořádná situace okolo COVID“) má rozsáhlé dopady a pravděpodobně povede k ekonomickým potížím celé řady celků. Z toho vznikají mj. otázky přístupu k zaměstnancům a povinnosti směrem k nim atd. Odpovědi na tyto otázky budou vždy záviset na konkrétním případu a bude nezbytné jejich individuální posouzení. ​

Více

ZÁKLADNÍ DOPADY

Dopady Mimořádné situace okolo COVID na pracovněprávní vztahy, které podrobněji rozvádíme níže, lze stručně shrnout takto:

 

 1. Mimořádná situace okolo COVID významně negativně ovlivňuje oblast pracovněprávních vztahů. Karanténa nařízená zaměstnancům (včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě v jiném státě) představuje překážku v práci na straně zaměstnance s nárokem na náhradu mzdy ve výši 60 % po dobu prvních 14 dní. Na výplatu této náhrady mzdy nebo platu poskytne stát příspěvek v plné výši. Pokud by zaměstnavatel hodlal na zaměstnance uvalit „dobrovolnou“ karanténu, půjde o překážku v práci na straně zaměstnavatele s nárokem na náhradu mzdy ve výši 100 % bez nároku na příspěvek státu.
 2. Pouze na základě dohody se zaměstnancem je možné, aby zaměstnanec vykonával práci z domova (home office). V takovém případě mu náleží řádná mzda.
 3. V souvislosti s uzavřením škol vzniká zaměstnancům pečujícím o děti nárok na dávku ošetřovného. Vláda aktuálně schválila návrh zákona o mimořádném prodloužení výplaty této dávky po celou dobu zavření škol, o rozšíření i na péči o děti mezi 10 a 13 lety a dále o zavedení obdobných příspěvků pro osoby samostatně výdělečně činné dle programu Ministerstva průmyslu a obchodu.
 4. Jako nástroj k ponechání zaměstnanců mimo pracoviště lze využít i dovolené, nařídit ji však zaměstnavatel může minimálně 14 dní předem. Při splnění určitých dalších podmínek lze k překlenutí tohoto období nařídit i čerpání náhradního volna vzniklého za práci přesčas nebo ve svátek.
 5. Jestliže zaměstnavatel v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID musí dočasně přerušit provoz a zaměstnancům tak nemůže přidělovat nadále práci, bude vhodné analyzovat, zda takové přerušení naplní znaky tzv. prostoje (§ 207 písm. a) zákoníku). Prostoj je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, při níž náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 80 %. Využít by bylo možné konečně i institut tzv. částečné nezaměstnanosti (§ 209 zákoníku práce), jestliže nelze zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po poskytovaných službách. Taková situace představuje překážku v práci na straně zaměstnavatele vedoucí za určitých podmínek (dohoda s odborovou organizací nebo vnitřní předpis zaměstnavatele) ke snížení náhrady mzdy až na 60 % průměrného výdělku. Ministerstvo práce a sociálních věcí však preferuje výklad, že se v případě provozů, které byly v rámci krizových opatření zakázány, jedná o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce), u které náleží náhrada mzdy ve výši 100 %. Vláda však pro tyto případy schválila příspěvek pro zaměstnavatele ve výši 80 % náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům.
 6. Relevantním tématem v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID pravděpodobně budou i otázky související s ukončováním pracovních poměrů. Aktuální mohou být především důvody výpovědi dané zaměstnavatelem dle § 52 písm. a) zákoníku práce, a to pro zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, zahrnující i organizační změny vedoucí k ukončení podnikání nebo výkonu jiné činnosti, pro které zaměstnavatel dosud zaměstnával fyzické osoby, a dle § 52 písm. c) zákoníku práce, stane-li se zaměstnanec stane nadbytečným díky organizačním změnám přijatými zaměstnavatelem. V obou těchto případech náleží zaměstnancům odstupné, jehož výše závisí na délce dosavadního pracovního poměru u zaměstnavatele. Obecně (s jistými výjimkami) však platí zákaz výpovědi, je-li zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti nebo pokud aktuálně pečuje o dítě mladší 10 let.

 

VÝHRADY

Toto memorandum je úvodní základní analýzou obecného případu. Ačkoli jsou některá tvrzení a vyjádření obecné povahy, nelze bez dalšího považovat závěry uvedené v tomto memorandu za obecně platné a aplikovatelné na jakýkoli jednotlivý případ.

 

Při posouzení konkrétního případu, bude třeba vzít v úvahu a zhodnotit jeho specifické okolnosti, včetně obsahu příslušné smluvní dokumentace, a na základě nich pak provést dodatečné analýzy, popřípadě po poskytnutí dodatečných informací rozvést jednotlivé shora uvedené závěry dle potřeby.

 

Toto memorandum v žádném případě nepředstavuje doporučení k uskutečnění či neuskutečnění jakýchkoli faktických či právních kroků v konkrétní situaci.

 

S ohledem na výjimečnost Mimořádné situace okolo COVID nelze vyloučit, že některé shora rozebírané otázky budou v případě jejich posuzování a rozhodování ze strany soudů, či jiných příslušných orgánů, právně posouzeny a rozhodnuty uvedenými orgány odlišně, než jak je uvedeno výše. Jedná se totiž o situaci, která je z hlediska svého rozsahu a dopadu do mnoha společenských oblastí a právních vztahů v moderní historii ČR prakticky ojedinělá a judikatura k řešení řady právních otázek, které v této souvislosti vyvstávají, tudíž dosud neexistuje. Nestandardní okolnosti související s Mimořádnou situací okolo COVID mohou vést také k tomu, že jako správný bude přijat výklad relevantních právních předpisů a jednotlivých právních norem, který bude odlišný od výkladu zastávaného v judikatuře před vznikem Mimořádné situace okolo COVID. To může mít v konečném důsledku vliv i na správnost závěrů uvedených v tomto memorandu.

 

Toto memorandum nemůže byt použito žádnou třetí stranou nebo ve prospěch či neprospěch třetí strany bez našeho písemného souhlasu, a to ani v případě jakéhokoli řízení podle občanského, správního nebo trestního práva.

 


3.1.2020Leden
2020

BBH posiluje řady partnerů

Přední česká advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o. posiluje řady svých partnerů. S účinností od 1.1.2020 se novým partnerem kanceláře stává Zdeněk Husták.

Více

„Jsme velmi rádi, že náš dlouhodobý kolega a přední expert v oblasti kapitálových trhů, regulatoriky a finančního práva, Zdeněk Husták, rozšiřuje řady partnerů kanceláře. Zdeněk je uznávanou a klienty vyhledávanou autoritou v oblasti regulatoriky, která je v současnosti nejdynamičtějším odvětvím práva. Skutečnost, že se Zdeněk stává partnerem kanceláře podtrhuje dynamiku rozvoje naší kanceláře,“ říká k rozšíření řad partnerů managing partner Vladimír Uhde.

 

Zdeněk Husták má za sebou více jak 20 let praxe a specializuje se na problematiku kapitálových a finančních trhů, finanční regulace, bankovnictví a pojišťovnictví. Radí klientům v otázkách nových produktů a služeb, transakcí na finančním trhu, zastupuje v licenčních, správních a soudních řízeních, poskytuje expertní podporu v otázkách corporate governance či compliance.

 

Řadu let působil jako člen poradních výborů Evropského orgánu pro kapitálový trh (ESMA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a penzijní instituce (EIOPA), dále jako člen prezidia Komise pro cenné papíry a poradce Ministerstva financí. Předsedal pracovní skupině Rady EU k nařízení o ratingových agenturách a vyjednával směrnici o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), vedl též projekt legislativy důchodové reformy. V současnosti je členem rozkladové komise České národní banky a předsedou etického výboru Asociace pro kapitálové trhy. Věnuje se též lektorské a publikační činnosti a je aktivní v akademické sféře.

 

Zdeněk absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získal rovněž magisterský titul, dále vystudoval finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hovoří plynně česky, anglicky, částečně německy a rusky.


27.11.2019Listopad
2019

BBH PRÁVNÍM PORADCEM TVŮRCŮ SVĚTOZNÁMÉ HRY BEAT SABER PŘI PRODEJI JEJICH SPOLEČNOSTI FACEBOOKU

BBH zastupovala vlastníky společnosti Beat Games s.r.o. a tvůrce jedné z nejpopulárnějších her pro virtuální realitu Beat Saber při prodeji jejich firmy společnosti Facebook Technologies, LLC, dceřiné společnosti Facebook Inc. Transakce umožnila tvůrcům připojit se k hernímu studiu Oculus a zahájit tak úzkou spolupráci s týmem Facebooku. Vzhledem k napjatému harmonogramu a velkému objemu této transakce patří letos k jednomu z nejvýznamnějších IT obchodů na českém a CEE trhu.

Více

Partner BBH Tomáš Sedláček okomentoval tuto transakci slovy: „Tato transakce je jedinečná v oblasti IT a výrazně se odlišuje od ostatních na trhu. Jsme opravdu poctěni, že jsme mohli být právními poradci skupině talentovaných inovátorů při tomto důležitém prodeji jejich společnosti americkému gigantu a přejeme jim úspěšnou spolupráci s týmem Facebooku.“

 

Při tomto mimořádném úspěchu byl tým BBH veden partnerem Tomášem Sedláčkem, za asistence advokátky Kristýny Domokošové, junior právníka Martina Procházky a dalších právníků BBH.

 

Externí odkazy:

https://www.forbes.cz/velky-uspech-tri-kluku-z-prahy-facebook-kupuje-ceskou-vr-hru-beat-saber/

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/beat-saber-beat-games-oculus-facebook-praha-2019-video_1911270754_ako

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/clanek/cesi-ve-svete-zaujali-facebook-koupil-tvurce-hitu-beat-saber-40305004

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/o-ceska-herni-studia-je-ve-svete-zajem-beat-games-koupil-fac/r~408fe6aa10ed11ea84260cc47ab5f122/

https://tech.ihned.cz/c1-66355970-cesky-fenomen-beat-saber-dobyl-playstation-4-proti-pc-verzi-ma-vice-hudby-i-specialni-ukoly

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4281326/facebook-koupil-ceske-herni-studio-beat-games.html


13.9.2019Září
2019

POZVÁNKA NA SNÍDAŇOVÝ SEMINÁŘ NA TÉMA DIGITÁLNÍ AKTIVA A FINANČNÍ SLUŽBY

Seminář se bude konat v úterý 22. října 2019 v prostorách advokátní kanceláře BBH na adrese Klimentská 10, 110 00 Praha 1 od 8.45 do 10.00 hod. 

Tématem semináře budou Digitální aktiva, ICO&ITO, digitální finanční služby, regulace a souvisejí otázky.

Více

Seminář povedou Tomáš Sedláček, partner, Zdeněk Husták, Head of Regulation & Compliance a Adam Nečas, senior advokát.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení předběžného zájmu o účast na semináři e-mailem na adresu KKusa@bbh.cz do 18. října 2019. Prosíme o včasné přihlášení, neboť kapacita semináře je omezena.


11.9.2019Září
2019

Umístění BBH v nejužším výběru IFLR 1000 advokátních kanceláří na českém trhu roku 2019

BBH s potěšením oznamuje, že tento rok byla v mezinárodním žebříčku IFLR 1000 zařazena mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře na českém trhu. Oceněny byly tyto oblasti naší praxe: Capital Markets, Banking and Finance, M&A a Restructuring/Insolvency. Skvěle si vedli advokáti i v individuálním hodnocení IFLR, a to zejména Vladimír Uhde, Robert Klenka, Petr Přecechtěl, Jiří Němec a Zdeněk Husták, kteří byli zařazeni do kategorie nejdoporučovanějších právníků (Highly regarded), a dále Andrea Adamcová jako Rising star. Mimořádného úspěchu pak dosáhl Tomáš Sedláček, který získal nejprestižnější ocenění tzv. Market leader.

Více

Kompletní hodnocení BBH v žebříčku IFLR naleznete zde: 

 

https://www.iflr1000.com/Jurisdiction/Czech-Republic/Rankings/184#rankings


30.5.2019Květen
2019

BBH pomohla přednímu poskytovateli fondových investic Moventum stát se vůbec prvním obchodníkem s cennými papíry licencovaným v režimu směrnice MiFID II v ČR

BBH poskytovala právní poradenství společnosti Moventum, a.s., členu přední lucemburské skupiny nabízející investice do fondů, v souvislosti s licenčním řízením vedeným Českou národní bankou. Úspěch klienta představuje zisk vůbec první licence obchodníka s cennými papíry v ČR v novém, velmi náročném režimu směrnice MiFID II. Licence skupině Moventum umožní dále rozvíjet své aktivity a poskytovat celou škálu služeb v ČR.

Více

Vedoucí partner pražského týmu regulatoriky a bankovnictví BBH, Tomáš Sedláček, uvedl „Jsme hrdí na to, že jsme v průběhu licenčního procesu poskytli naše právní služby členu přední evropské skupiny poskytující investice do fondů a v rámci našeho zastoupení přivedli toto řízení k úspěšnému konci. Klientovi jsme pomohli v průběhu podrobné revize předpokladů pro jeho činnost a náročné kontroly compliance a prokázali tím schopnost zajištění regulatorních standardů na nejvyšší úrovni dle směrnice MiFID II.“

 

Tým BBH poskytující poradenství společnosti Moventum při tomto úspěchu vedli Tomáš Sedláček, partner a Zdeněk Husták, Head of Regulation & Compliance a na případu se dále podíleli Jan Kadrnožka a Martin Procházka za podpory dalších právníků BBH.


26.4.2019Duben
2019

BBH OCENĚNA V LEGAL 500

Je nám potěšením oznámit, že BBH byla v mezinárodním žebříčku Legal 500 opět zařazena mezi špičkové advokátní kanceláře na českém trhu. BBH letos potvrdila nejvyšší status Band 1 v oblasti Soudních sporů a arbitráží, avšak oceněny byly i veškeré další klíčové oblasti naší praxe: Bankovnictví, Finance & Kapitálové trhy (Band 2), Obchodní, Korporátní a M&A agenda (Band 2) a TMT (Band 3). Kolegové František Honsa a Tomáš Politzer byli navíc oceněni i individuálně.

Více

Děkujeme za důvěru našich klientů a především pak za nasazení celého našeho týmu, díky kterému patříme mezi top advokátní kanceláře v regionu. Moc si toho vážíme!