O nás

BBH, advokátní kancelář, s.r.o. (BBH) je renomovaná česká advokátní kancelář s nadnárodní působností. Byla založena v roce 2000 v návaznosti na činnost přední mezinárodní právní kanceláře působící na území České republiky již od roku 1990. BBH v současné době působí v České republice v Praze a na Slovensku v Bratislavě (BBH advokátska kancelária, s.r.o.).

 

 

SPECIALIZACE

Právo je pouze jedno, ale cest, které k němu vedou, je mnoho. Do nejmenších detailů se orientujeme nejen v problematice, která je obvyklá, ale i v mnoha specifických právních oblastech.

 

Toto jsou jen některé z oblastí, ve kterých vás rádi přesvědčíme
o našich výjimečných schopnostech:

 

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Jedinečné zkušenosti a renomé BBH v této oblasti se týkají nejen standardního právního poradenství v oblasti bankovnictví a financí, jako jsou například veškeré druhy úvěrového financování, ale také bezkonkurenční odbornosti v oblasti derivátů a regulačních záležitostí. BBH se těší velmi silnému postavení v zastupování významných českých, slovenských i mezinárodních skupin při vyjednávání úvěrové dokumentace s českými, slovenskými i zahraničními bankami, přičemž průměrné objemy se pohybují v rozmezí od stovek milionů po miliardy Kč. BBH zároveň poskytuje právní poradenství mnohým českým bankám v důležitých transakcích vyžadujících komplexní strukturalizaci vztahů mezi věřiteli a dlužníky. BBH je rovněž vysoce vyhledávanou advokátní kanceláří pro emise dluhopisů a programy na českých, slovenských i zahraničních trzích.

 

V tomto ohledu, jak je patrné z mandátů, které BBH v posledních letech měla, se BBH vyvinula ve skutečně specializovanou advokátní kancelář zaměřenou na stranu dlužníka, a to jako zřejmě jediná kancelář na trhu s tímto druhem zaměření a zkušeností.

 

Kromě výše uvedeného má BBH nesmírně silný a zkušený tým pro oblast finanční regulace, který vede Tomáš Sedláček. Jedinečnou odbornost tohoto týmu dokládají dřívější funkce jeho členů, např. Zdeněk Husták, člen Rozkladové komise České národní banky a člen Poradního výboru Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), a Adam Nečas, ředitel Licenčního odboru České národní banky. V rámci jedinečné a výjimečné odbornosti BBH na českém trhu působila BBH jako právní poradce ve vztahu k licenčním, schvalovacím a sankčním řízením před Českou národní bankou, záležitostem v oblasti compliance, interní regulace, změn regulačního kapitálu, strukturovaných emisí podřízených i prioritních dluhů, řešení rizikově vážených majetkových hodnot, atd.

 

V rámci své specializace na oblast finanční regulace je BBH rovněž předním subjektem na trhu, pokud jde o poradenství v oblasti fintech, kdy jedinečným způsobem propojuje svoji odbornost v oblasti finanční regulace, IT/IP, TMT a compliance/corporate governance. Dobrým příkladem toho je průkopnická přední P2P platforma Zonky, přičemž BBH strukturovala právní funkčnost, připravila veškerou nezbytnou dokumentaci, zajistila licenci České národní banky a dohlížela na implementaci IT stránky tohoto projektu. 

 

Vedle mnohých další klientů působila BBH i jako právní poradce pro Raiffeisenbank, a.s. ve věci syntetické sekuritizace její emise kapitálových nástrojů Třídy 1. BBH rovněž působila jako právní poradce pro společnost CETIN při jejím programu Eurobondů v hodnotě 2 miliardy EUR i při její syndikované facilitě v rekordní výši 32,2 miliardy Kč. BBH také působila jako právní poradce pro PPF při její jedinečné facilitě k akvizičnímu financování v hodnotě 2,228 miliard EUR v souvislosti s akvizicí O2 Telefónica Czech Republic.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je partner Tomáš Sedláček. Na Slovensku se této oblasti práva věnuje partner Miroslav Fašung spolu s Matějem Blahútem.

Corporate compliance

BBH poskytuje svým klientům odborné poradenství ve stále důležitějších oblastech corporate governance a corporate compliance.

 

Klienty BBH jsou přední společnosti podnikající v oblasti finančních služeb, energetiky a distribuce telekomunikací a v dalších regulovaných odvětvích. BBH pomáhá svým klientům při přípravě, zavedení i aktualizaci compliance management systému (včetně compliance programů) podle požadavků korporátního, trestního, soutěžního a pracovního práva a specifických požadavků příslušných sektorových právních předpisů a standardů. BBH poskytuje poradenství v souvislosti s implementací compliance procesů včetně organizačního nastavení, předpisové základny a odborného školení pracovníků compliance a dalších zaměstnanců klienta.

 

Naše kancelář dále poskytuje průběžné poradenství a odbornou podporu útvarům compliance a v rámci programů a postupů v oblasti auditu, jakož i při outsourcingu vybraných aktivit v rámci compliance programů (servis hot-line, externí vyšetřování atd.).

 

BBH má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním odborné podpory a poradenství při identifikaci nedostatků v oblasti compliance, včetně zastupování klientů v kontrolních, správních a trestních řízeních, podpory při přípravě a realizaci nápravných opatření a odborné podpory při komunikaci s regulačními institucemi a dalšími státními orgány.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je Zdeněk Husták.

Finanční regulace

Jednou z klíčových oblastí, na kterou se BBH zaměřuje, je poskytování právních služeb finančním institucím - bankám, pojišťovnám, platebním institucím či obchodníkům s cennými papíry a investičním společnostem a dalším - v oblasti regulace finančního trhu.

 

Na trhu právních služeb v oblasti finančního trhu a bankovnictví má BBH unikátní postavení, zkušenosti a zkušený tým odborníků zaměřující se na danou problematiku. V rámci této své specializace BBH mimo jiné svým klientům poskytuje právní služby v souvislosti s licenčními, kontrolními či sankčními řízeními vedenými před ČNB, NBS či Ministerstvem financí ČR resp. SR. Součástí této praxe je dále poradenství v oblasti koncepčního nastavení organizační struktury, řídícího a kontrolního systému a dalších otázek corporate governance finančních institucí, včetně vytvoření a zavedení vnitřních procesů a postupů, vytvoření předpisové základny, strukturování činností finančních institucí a řady aspektů jejich strategických a obchodních plánů. BBH také poskytuje poradenství a expertní podporu firemním právním útvarům, útvarům compliance a interního auditu a managementu na ad hoc i soustavné bázi při řešení otázek operačních a dalších rizik souvisejících s regulací, dokumentací transakcí a nastavováním a správou interních procesů.

  

BBH má rozsáhlé zkušenosti a významnou odbornou kapacitu pro poskytování poradenství v oblasti regulace bankovnictví a platebních služeb, kapitálových trhů, pojistného práva a finančních trhů, a to nejen v České a Slovenské republice, ale také na úrovni Evropské unie. V tomto ohledu BBH poskytuje konzultační služby také České národní bance a Ministerstvu financí ČR ohledně poradenství v některých právních otázkách (např. regulace kapitálových trhů, penzijní zákony) a aktivně se podílí na připomínkování nových právních předpisů upravujících finanční trhy.

 

Dlouhodobě poskytuje právní poradenství a konzultační služby s vysokou přidanou hodnotou předním domácím a mezinárodním finančním institucím včetně České národní banky, PPF banky, a.s., Air Bank, a.s., Equa bank, a.s., J&T banky, a.s., Raiffeisenbank, a.s., skupiny PPF, skupiny J&T, skupiny České pojišťovny, UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, skupiny Home Credit a mnoha dalších.

 

BBH je členem Asociace pro kapitálový trh a České asociace venture kapitálu, kde se aktivně podílí na činnosti odborných skupin, zejm. v oblasti nové legislativy v České republice a v Evropské unii a samoregulatorními standardy. BBH rovněž poskytovala poradenství Asociaci investičních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) v oblasti regulace finančního poradenství a zprostředkování.

 

Právníky odpovědnými za tuto oblast naší specializace jsou Tomáš Sedláček, Zdeněk Husták a Adam Nečas, a na Slovensku Matej Blahůt.

Energetické právo

BBH je jednou z mála kanceláří působících na českém a slovenském trhu s dlouholetou odbornou praxí v energetickém právu. BBH je v oblasti energetiky vyhledávaná nejen z důvodu vysoké expertízy v oblasti energetické regulace, ale rovněž i z důvodu poskytování nadstandardních komplexních právních služeb s přesahy do dalších souvisejících oblastí práva.

 

Tým BBH poskytoval a nadále poskytuje právní poradenství předním domácím klientům v oblasti energetické regulace, akvizice či výstavby energetických zdrojů, vytváření a strukturování energetických holdingů a sub-holdingů, jakož i sporné agendy v oblasti energetiky.

 

BBH se například jako výlučný právní poradce podílela na vytvoření holdingové struktury, která se stala druhým největším uskupením energetických zdrojů v České republice, nebo v nedávné době se jako strukturující a regulatorní právní poradce podílela na největší transakci v oblasti vytvoření investiční struktury s aktivy v oblasti obnovitelných zdrojů. Mezi klienty BBH v této oblasti patří mimo jiné ČEZ a.s. či Energetický a průmyslový holding a.s.

 

Partnerem odpovědným za tuto oblast naší specializace je Vladimír Uhde a na Slovensku Miroslav Fašung.

Insolvence a restrukturalizace

BBH je přední advokátní kanceláří v oblasti insolvenčního práva a restrukturalizací. V současné době je BBH zapojena do všech největších insolvenčních řízení probíhajících v České republice. Dosavadní výsledky BBH na trhu jsou bezkonkurenční, namátkou lze uvést, že BBH působila jako právní poradce v insolvenčních řízeních společností Sazka a.s., ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., Bestsport, a.s., Česká pošta, s.p., OKD, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., MODŘANY Power, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., OLEO CHEMICAL, a.s. a mnohých dalších.

 

Kromě výše uvedeného BBH rovněž poskytuje právní poradenství mnohým společnostem, které procházejí procesem restrukturalizace mimo insolvenční řízení, jako příklad lze uvést dluhovou restrukturalizaci skupiny NWR. Klienti BBH oceňují nejen její dokonalou znalost legislativy a rozsáhlé zkušenosti s přeshraničními insolvencemi a restrukturalizacemi, ale také široké povědomí o českém a slovenském insolvenčním prostředí a dlouholeté praktické zkušenosti. Většina případů, jimiž se BBH zabývá, má jedinečnou povahu, například pokud jde o spornou úpadkovou situaci dlužníka nebo nejasný právní režim určitého majetku dlužníka či nevýhodné postavení věřitele v řízení. Klienti obzvláště oceňují to, že BBH je schopna zaujímat aktivní úlohu ve všech fázích insolvenčního řízení, včetně vyhotovování insolvenčních návrhů, návrhů na povolení reorganizace a reorganizačních plánů, jakož i podávání námitek proti nim, zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech, odporování právním úkonům dlužníků atd.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je partner Robert Klenka.

TMT

Rozvíjející se oblasti telekomunikací, médií, informačních a dalších technologií, jakož i oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, mají v BBH dlouhou historii a jejich význam pro současné i budoucí klienty naší kanceláře neustále roste. Regulatorní aspekty ochrany osobních a obchodních údajů, kybernetické bezpečnosti a elektronických platebních služeb se v dnešní době stávají klíčovými aspekty pro podnikatele v téměř všech odvětvích podnikání. Právníci BBH se podíleli na některých z největších a nejsložitějších transakcích a sporech v těchto oblastech práva, při nichž poskytovali spolehlivé a efektivní služby na nejvyšší úrovni.

 

Jedinečná kombinace rozsáhlých zkušeností právníků BBH v oblasti regulací, transakcí a soudních sporů nabízí našim klientům odborné znalosti a hlubokou znalost právního a regulačního prostředí. Odborníci BBH na oblast TMT mají dlouhodobé a odborné zkušenosti v oblasti telekomunikací, vysílání, médií, bankovnictví a financí a dalších relevantních oblastech práva, včetně souvisejících zkušeností v oblasti regulace a soudních sporů, což klienti BBH velice oceňují.

 

Získání nových klientů z oblasti TMT, jako je například Rockaway Capital, přední společnost pohybující se v oblasti internetové ekonomiky ve Střední a východní Evropě, Česká televize, jediný veřejnoprávní a nejvýznamnější celoplošný televizní vysílací subjekt v České republice, a Wedos Internet, hlavní poskytovatel hostingu a datového skladu v České republice, výrazně pozvedlo klientské portfolio oddělení BBH specializující se na oblast TMT a zvýšilo odbornost BBH v této oblasti.

 

BBH rovněž působila jako právní poradce pro PPF Group v souvislosti s akvizicí většinového podílu ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., která byla v České republice vyhlášena transakcí roku. BBH působí jako právní poradce následně přejmenované společnost O2 Czech Republic a.s., významného telekomunikačního operátora v České republice, a O2 Slovakia, s.r.o., významného telekomunikačního operátora na Slovensku, v několika souvisejících záležitostech v oblasti TMT a regulatoriky. BBH byla strukturujícím právním poradcem při rozdělení aktivit společnosti O2 Czech Republic týkající se velkoobchodních aktivit a provozování pevné telekomunikační sítě, které byly přesunuty do nově zřízené společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). BBH dále poskytuje poradenství společnosti O2 Czech Republic v oblastech týkající se TMT, včetně řady složitých sporů týkajících se údajného zneužití dominantního postavení na trhu širokopásmového připojení xDSL. BBH také působila jako právní poradce společnosti Home Credit, globálnímu poskytovateli úvěrů, ohledně nabytí kontroly nad softwarovým řešením postaveným pro nejúspěšnější P2P platformu v České republice.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je partner Petr Přecechtěl.

 

Kapitálové trhy

BBH je jedním z předních advokátních kanceláří na trhu v oblasti kapitálových trhů. Klienti BBH naše právní služby často vyhledávají v případech, kdy příslušná transakce či problematika představuje jedinečnou a novou výzvu, která nebyla žádnou jinou advokátní kanceláří doposud analyzována či uskutečněna.

 

Mezi takové průkopnické projekty patří i následující:

 

 • první ratovaná sekuritizace retailových pohledávek pro společnost Home Credit;
 • první share buy-back akcií společnosti ČEZ;
 • největší eurobondová emise privátního subjektu pro EP Energy (jedinečná struktura zajištění pro EP Energy Eurobond);
 • první dobrovolná nabídka převzetí ve vztahu k akciím společnosti Zentiva; 
 • největší povinná nabídka převzetí ve vztahu k akciím společnosti O2 Czech Republic;
 • inovativní a průkopnické strukturované emise certifikátů;
 • zcela první syntetická sekuritizace podle nařízení CRR pro Raiffeisenbank a.s.
 • největší privátní korporační EMTN program vytvořený pro CETIN.

 

Na odbornosti BBH je skutečně jedinečné to, že BBH je jedinou advokátní kanceláří působící na českém a slovenském trhu, která je schopna spojit své zkušenosti v oblasti kapitálových trhů s odbornou praxí v oblasti finančních regulací, v důsledku toho se klienti na BHH často obracejí při strukturování nástrojů kapitálového trhu, které se mají použít k optimalizaci požadavků na regulační kapitál a pozice financování, jako tomu bylo například u nedávné syntetické sekuritizace pro společnost Raiffeisenbank, dalších nabídek nástrojů Tier 1, atd.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace v České republice je partner Tomáš Sedláček a na Slovensku partner Miroslav Fašung. 

M&A, Korporátní právo

Mimořádné renomé a schopnosti BBH v oblasti M&A dokládá skutečnost, že BBH působila jako právní poradce při největších transakcích M&A v této oblasti během posledního desetiletí. Náš tým je vysoce profesionální, flexibilní i oddaný.

 

BBH je již dlouhou dobu jednou z předních advokátních kanceláří v oblasti M&A. Za posledních deset let se BBH jako právní poradce významně podílela na většině nejvýznamnějších transakcí na českém trhu (z hlediska hodnoty i jinak), jako jsou například:

 

 • vytvoření pojišťovacích společných podniků PPF Group a Generali,
 • akvizice většinového podílu ve společnosti O2 Czech Republic,
 • akvizice většinového podílu v Poštovej banke, a.s.
 • prodej společnosti Škoda Power,
 • vytvoření Energetického a průmyslového holdingu (EPH),
 • následný prodej podílu PPF na EPH,
 • akvizice dvou pojišťovacích společností Wüstenrot společností Allianz,
 • bezprecedentní splynutí dvou pojišťovacích společností Wüstenrot se společností Allianz pojišťovna a.s.,
 • vytvoření společného podniku v rámci loterijní činnosti společnosti SAZKA atd.,
 • prodej českého pivovaru Plzeňský Prazdroj a.s. společnosti Asahi Group Holdings,
 • akvizice dvou hlavních provozovatelů kabelové televize – Nej.cz a RIO Media,
 • založení významného společného podniku mezi PPF, EPH a Rockaway působící v oblasti elektronického obchodování v regionu střední a východní Evropy – Mall group
 • poradenství pro soukromý investiční fond Cinven v souvislosti s jeho nabídkou na akvizici GE Money Bank Czech Republic.

 

Klienti opakovaně oceňují nejen vysokou úroveň právních služeb BBH, ale také kreativitu BBH při plánování a strukturování transakcí přizpůsobených jejich specifickým požadavkům, a efektivní pomoc BBH při jednáních a řízení. BBH působila jako právní poradce při četných transakcích M&A týkajících se online, webových a fintech cílů, které vyžadují specifické, mimojiné, technické a regulatorní znalosti a zkušenosti.

 

Právníky odpovědnými za tuto oblast naší specializace jsou partneři Kateřina Winterling Vorlíčková a Petr Přecechtěl. Na Slovensku za tuto oblast naší specializace odpovídají partneři Olga Beláňová a Miroslav Fašung.

 

Právo nemovitostí

BBH dlouhodobě poskytuje právní poradenství českým, slovenským i zahraničním klientům v oblasti práva nemovitostí a developerských projektů. Právníci BBH se účastnili mnoha transakcí spojených s prodejem a nákupem nemovitostí, vytváření společných podniků zaměřených na investice do nemovitostí, projektů spojených s výstavbou administrativních, nákupních či zábavních center a dalších komerčních nemovitostí. Významné zkušenosti má realitní tým rovněž v oblasti nájmu nebytových prostor. V neposlední řadě BBH poskytuje poradenství klientům při zakládání fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do nemovitostí.

 

BBH se zaměřuje zejména na komplexní transakce se zahraničním nebo přeshraničním prvkem. BBH se podílela na restrukturalizaci společnosti Bestsport, která vlastní O2 Arénu v Praze patřící mezi největší a nejmodernější multifunkční prostory ve střední Evropě.

 

BBH rovněž poskytovala právní poradenství při vytváření a následné restrukturalizaci nemovitostní skupiny, která vlastní desítky nemovitostních projektů, zejména na Slovensku a v Ruské federaci.

 

Mezi projekty, na kterých se právníci BBH podíleli, patří například projekt výstavby administrativního a komerčního centra Comcity v Moskvě o pronajímané ploše přes 400,000 metrů čtverečních, projekt výstavby nákupního, zábavního a sportovního komplexu Mitino Park v Moskvě, projekt multifunkčního logistického terminálu pro Ruské dráhy či vytváření a restrukturalizace společných podniků vlastnících logistická centra South Gate a Trilogy Park v Rusku.

 

Partnerem odpovědným za tuto oblast naší specializace je Tomáš Politzer. Na Slovensku je za tuto oblast odpovědná partnerka Olga Beláňová spolu s Matějem Blahútem.

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

BBH má na českém a slovenském trhu v oblasti soudních sporů a rozhodčích řízení dlouhodobě výjimečné postavení. Mnoho klientů vyhledává právní služby BBH v bezprecedentních, unikátních či jinak složitých případech, neboť společnost BBH se těší zaslouženého respektu jak mezi klienty, tak i mezi protistranami vzhledem k jejímu mimořádnému poměru úspěchů v soudních a rozhodčích řízení. BBH je rovněž známá jako „advokátní kancelář, která si ví rady, když jde do tuhého“ a svým pravidelným zapojováním do sporů, ve kterých jsou vydávána zásadní soudní rozhodnutí, která mění českou i slovenskou judikaturu. Pro protistranu je vždy špatnou zprávou, když je na druhé straně sporu BBH.

 

Kromě naší jedinečné pozice v oblasti soudních a rozhodčích řízení je BBH dobře známou a klienty vyhledávanou díky svým vynikajícím zkušenostem nejen ve všech hlavních právních oblastech, jako je právo občanské, správní, finanční, obchodní, právo nemovitostí, právo stavební, insolvenční i právo pracovní, ale také jedinečnou odborností ve vysoce specializovaných moderních agendách, včetně mediálního práva a práva duševního vlastnictví a oblasti TMT. Kromě toho si BBH vybudovala jedinečné postavení v oblasti soudních sporů stavebních/investičních, kde je zapojena do těch nejvýznamnějších případů v České republice i na Slovensku.

 

BBH rovněž poskytuje právní služby v trestních řízení – zejména v souvislosti s případy „bílých límečků“, správních řízení a v řízení insolvenčních, která jsou úzce spjatá s naší praxí v oblasti soudních sporů a rozhodčích řízení.

 

Dalším významný aspket dobré pověsti BBH na trhu je založen na naší schopnosti řešit nejen vnitrostátní spory, ale také velké a složité mezinárodní případy zahrnující různé právní jurisdikce. BBH zastupuje klienty nejen ve vnitrostátních rozhodčích řízeních v České republice (obvykle před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky), ale i v různých mezinárodních případech, včetně ad hoc rozhodčích řízení podle Pravidel UNCITRAL, pravidel ICC, jakož i v rozhodčích řízeních před Vídeňským mezinárodním rozhodčím centrem Rakouské spolkové obchodní komory a před Obchodní komorou v Curychu.

 

Právníky odpovědnými za tuto oblast naší specializace jsou partneři František Honsa a Vladimír Uhde a na Slovensku partnerka Olga Beláňová.

Soutěžní právo

BBH dlouhodobě poskytuje svým klientům odborné právní poradenství v oblasti českého, slovenského a evropského soutěžního práva, zahrnující oblast spojování soutěžitelů, kartelových dohod a zneužití dominantního postavení, tak i oblast veřejných podpor a veřejných zakázek. Členové týmu specializovaného na tuto oblast se pravidelně účastní správních řízení ohledně výše uvedených soutěžně-právních aspektů před českým, slovenským či ruským antimonopolním úřadem, resp. Evropskou komisí, jakož i posuzování dalších soutěžně-právních aspektů mezinárodních M&A transakcí v různých průmyslových odvětvích, zejména v pojišťovnictví, energetice, strojírenství či dopravě.

 

Mezi nejvýznamnější případy, ve kterých byla BBH v poslední době zapojena při řešení problematiky práva hospodářské soutěže patří, např.:

 

 • zastupování společnosti O2 před českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci údajného zneužití dominantního postavení formou tzv. stlačování rozpětí (marží);
 • zastupování České kanceláře pojistitelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci údajného zneužití dominantního postavení v oblasti pojišťovnictví;
 • zastupování České televize před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci údajného zneužití dominantního postavení v oblasti televizního vysílání;
 • zastupování skupiny PPF, Patrika Tkáče a Daniela Křetínského v souvislosti s vytvořením EPH, nebo
 • zastupování společnosti Rockaway Capital SE před Evropskou komisí v rámci notifikace nabytí společné kontroly nad společností European Bridge Travel a.s. (věc M.8759 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel).

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je Adam Nečas a na Slovensku partner Miroslav Fašung.

Anglická poradenská skupina

Anglické právo se stává čím dál oblíbenější volbou jak v mezinárodních, tak i domácích transakcích, a to zejména s ohledem na jeho relativní flexibilitu. V návaznosti na tyto tržní požadavky, stejně jako na potřeby klientů, byla v souladu s dlouhodobou regionální strategií BBH vytvořena speciální právní poradenská skupina, která se zaměřuje výlučně na poskytování služeb podle anglického práva.


Anglická poradenská skupina funguje v rámci celé skupiny BBH jak v Praze, tak i v Bratislavě, a nabízí klientům komplexní a všestranné poradenství podle anglického práva napříč spektrem právních specializací. BBH tak posiluje své vedoucí postavení mezi advokátními kancelářemi v České republice a na Slovensku o vysoce zkušený tým renomovaných právníků poskytujících prvotřídní služby.


Založení anglické poradenské skupiny je motivováno zejména podporou, úspěchem a ambicemi našich klientů, kteří v souvislosti s rozšiřováním svých aktivit cíleně vyhledávají mezinárodní obchodní příležitosti. Tyto již pak ze své podstaty často směřují k výběru anglického práva.

 

Partnery odpovědnými za tuto oblast naší specializace jsou Vladimír Uhde a Petr Přecechtěl.

Jedinečné zkušenosti a renomé BBH v této oblasti se týkají nejen standardního právního poradenství v oblasti bankovnictví a financí, jako jsou například veškeré druhy úvěrového financování, ale také bezkonkurenční odbornosti v oblasti derivátů a regulačních záležitostí. BBH se těší velmi silnému postavení v zastupování významných českých, slovenských i mezinárodních skupin při vyjednávání úvěrové dokumentace s českými, slovenskými i zahraničními bankami, přičemž průměrné objemy se pohybují v rozmezí od stovek milionů po miliardy Kč. BBH zároveň poskytuje právní poradenství mnohým českým bankám v důležitých transakcích vyžadujících komplexní strukturalizaci vztahů mezi věřiteli a dlužníky. BBH je rovněž vysoce vyhledávanou advokátní kanceláří pro emise dluhopisů a programy na českých, slovenských i zahraničních trzích.

 

V tomto ohledu, jak je patrné z mandátů, které BBH v posledních letech měla, se BBH vyvinula ve skutečně specializovanou advokátní kancelář zaměřenou na stranu dlužníka, a to jako zřejmě jediná kancelář na trhu s tímto druhem zaměření a zkušeností.

 

Kromě výše uvedeného má BBH nesmírně silný a zkušený tým pro oblast finanční regulace, který vede Tomáš Sedláček. Jedinečnou odbornost tohoto týmu dokládají dřívější funkce jeho členů, např. Zdeněk Husták, člen Rozkladové komise České národní banky a člen Poradního výboru Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), a Adam Nečas, ředitel Licenčního odboru České národní banky. V rámci jedinečné a výjimečné odbornosti BBH na českém trhu působila BBH jako právní poradce ve vztahu k licenčním, schvalovacím a sankčním řízením před Českou národní bankou, záležitostem v oblasti compliance, interní regulace, změn regulačního kapitálu, strukturovaných emisí podřízených i prioritních dluhů, řešení rizikově vážených majetkových hodnot, atd.

 

V rámci své specializace na oblast finanční regulace je BBH rovněž předním subjektem na trhu, pokud jde o poradenství v oblasti fintech, kdy jedinečným způsobem propojuje svoji odbornost v oblasti finanční regulace, IT/IP, TMT a compliance/corporate governance. Dobrým příkladem toho je průkopnická přední P2P platforma Zonky, přičemž BBH strukturovala právní funkčnost, připravila veškerou nezbytnou dokumentaci, zajistila licenci České národní banky a dohlížela na implementaci IT stránky tohoto projektu. 

 

Vedle mnohých další klientů působila BBH i jako právní poradce pro Raiffeisenbank, a.s. ve věci syntetické sekuritizace její emise kapitálových nástrojů Třídy 1. BBH rovněž působila jako právní poradce pro společnost CETIN při jejím programu Eurobondů v hodnotě 2 miliardy EUR i při její syndikované facilitě v rekordní výši 32,2 miliardy Kč. BBH také působila jako právní poradce pro PPF při její jedinečné facilitě k akvizičnímu financování v hodnotě 2,228 miliard EUR v souvislosti s akvizicí O2 Telefónica Czech Republic.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je partner Tomáš Sedláček. Na Slovensku se této oblasti práva věnuje partner Miroslav Fašung spolu s Matějem Blahútem.

BBH poskytuje svým klientům odborné poradenství ve stále důležitějších oblastech corporate governance a corporate compliance.

 

Klienty BBH jsou přední společnosti podnikající v oblasti finančních služeb, energetiky a distribuce telekomunikací a v dalších regulovaných odvětvích. BBH pomáhá svým klientům při přípravě, zavedení i aktualizaci compliance management systému (včetně compliance programů) podle požadavků korporátního, trestního, soutěžního a pracovního práva a specifických požadavků příslušných sektorových právních předpisů a standardů. BBH poskytuje poradenství v souvislosti s implementací compliance procesů včetně organizačního nastavení, předpisové základny a odborného školení pracovníků compliance a dalších zaměstnanců klienta.

 

Naše kancelář dále poskytuje průběžné poradenství a odbornou podporu útvarům compliance a v rámci programů a postupů v oblasti auditu, jakož i při outsourcingu vybraných aktivit v rámci compliance programů (servis hot-line, externí vyšetřování atd.).

 

BBH má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním odborné podpory a poradenství při identifikaci nedostatků v oblasti compliance, včetně zastupování klientů v kontrolních, správních a trestních řízeních, podpory při přípravě a realizaci nápravných opatření a odborné podpory při komunikaci s regulačními institucemi a dalšími státními orgány.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je Zdeněk Husták.

Jednou z klíčových oblastí, na kterou se BBH zaměřuje, je poskytování právních služeb finančním institucím - bankám, pojišťovnám, platebním institucím či obchodníkům s cennými papíry a investičním společnostem a dalším - v oblasti regulace finančního trhu.

 

Na trhu právních služeb v oblasti finančního trhu a bankovnictví má BBH unikátní postavení, zkušenosti a zkušený tým odborníků zaměřující se na danou problematiku. V rámci této své specializace BBH mimo jiné svým klientům poskytuje právní služby v souvislosti s licenčními, kontrolními či sankčními řízeními vedenými před ČNB, NBS či Ministerstvem financí ČR resp. SR. Součástí této praxe je dále poradenství v oblasti koncepčního nastavení organizační struktury, řídícího a kontrolního systému a dalších otázek corporate governance finančních institucí, včetně vytvoření a zavedení vnitřních procesů a postupů, vytvoření předpisové základny, strukturování činností finančních institucí a řady aspektů jejich strategických a obchodních plánů. BBH také poskytuje poradenství a expertní podporu firemním právním útvarům, útvarům compliance a interního auditu a managementu na ad hoc i soustavné bázi při řešení otázek operačních a dalších rizik souvisejících s regulací, dokumentací transakcí a nastavováním a správou interních procesů.

  

BBH má rozsáhlé zkušenosti a významnou odbornou kapacitu pro poskytování poradenství v oblasti regulace bankovnictví a platebních služeb, kapitálových trhů, pojistného práva a finančních trhů, a to nejen v České a Slovenské republice, ale také na úrovni Evropské unie. V tomto ohledu BBH poskytuje konzultační služby také České národní bance a Ministerstvu financí ČR ohledně poradenství v některých právních otázkách (např. regulace kapitálových trhů, penzijní zákony) a aktivně se podílí na připomínkování nových právních předpisů upravujících finanční trhy.

 

Dlouhodobě poskytuje právní poradenství a konzultační služby s vysokou přidanou hodnotou předním domácím a mezinárodním finančním institucím včetně České národní banky, PPF banky, a.s., Air Bank, a.s., Equa bank, a.s., J&T banky, a.s., Raiffeisenbank, a.s., skupiny PPF, skupiny J&T, skupiny České pojišťovny, UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, skupiny Home Credit a mnoha dalších.

 

BBH je členem Asociace pro kapitálový trh a České asociace venture kapitálu, kde se aktivně podílí na činnosti odborných skupin, zejm. v oblasti nové legislativy v České republice a v Evropské unii a samoregulatorními standardy. BBH rovněž poskytovala poradenství Asociaci investičních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) v oblasti regulace finančního poradenství a zprostředkování.

 

Právníky odpovědnými za tuto oblast naší specializace jsou Tomáš Sedláček, Zdeněk Husták a Adam Nečas, a na Slovensku Matej Blahůt.

BBH je jednou z mála kanceláří působících na českém a slovenském trhu s dlouholetou odbornou praxí v energetickém právu. BBH je v oblasti energetiky vyhledávaná nejen z důvodu vysoké expertízy v oblasti energetické regulace, ale rovněž i z důvodu poskytování nadstandardních komplexních právních služeb s přesahy do dalších souvisejících oblastí práva.

 

Tým BBH poskytoval a nadále poskytuje právní poradenství předním domácím klientům v oblasti energetické regulace, akvizice či výstavby energetických zdrojů, vytváření a strukturování energetických holdingů a sub-holdingů, jakož i sporné agendy v oblasti energetiky.

 

BBH se například jako výlučný právní poradce podílela na vytvoření holdingové struktury, která se stala druhým největším uskupením energetických zdrojů v České republice, nebo v nedávné době se jako strukturující a regulatorní právní poradce podílela na největší transakci v oblasti vytvoření investiční struktury s aktivy v oblasti obnovitelných zdrojů. Mezi klienty BBH v této oblasti patří mimo jiné ČEZ a.s. či Energetický a průmyslový holding a.s.

 

Partnerem odpovědným za tuto oblast naší specializace je Vladimír Uhde a na Slovensku Miroslav Fašung.

BBH je přední advokátní kanceláří v oblasti insolvenčního práva a restrukturalizací. V současné době je BBH zapojena do všech největších insolvenčních řízení probíhajících v České republice. Dosavadní výsledky BBH na trhu jsou bezkonkurenční, namátkou lze uvést, že BBH působila jako právní poradce v insolvenčních řízeních společností Sazka a.s., ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., Bestsport, a.s., Česká pošta, s.p., OKD, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., MODŘANY Power, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., OLEO CHEMICAL, a.s. a mnohých dalších.

 

Kromě výše uvedeného BBH rovněž poskytuje právní poradenství mnohým společnostem, které procházejí procesem restrukturalizace mimo insolvenční řízení, jako příklad lze uvést dluhovou restrukturalizaci skupiny NWR. Klienti BBH oceňují nejen její dokonalou znalost legislativy a rozsáhlé zkušenosti s přeshraničními insolvencemi a restrukturalizacemi, ale také široké povědomí o českém a slovenském insolvenčním prostředí a dlouholeté praktické zkušenosti. Většina případů, jimiž se BBH zabývá, má jedinečnou povahu, například pokud jde o spornou úpadkovou situaci dlužníka nebo nejasný právní režim určitého majetku dlužníka či nevýhodné postavení věřitele v řízení. Klienti obzvláště oceňují to, že BBH je schopna zaujímat aktivní úlohu ve všech fázích insolvenčního řízení, včetně vyhotovování insolvenčních návrhů, návrhů na povolení reorganizace a reorganizačních plánů, jakož i podávání námitek proti nim, zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech, odporování právním úkonům dlužníků atd.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je partner Robert Klenka.

Rozvíjející se oblasti telekomunikací, médií, informačních a dalších technologií, jakož i oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, mají v BBH dlouhou historii a jejich význam pro současné i budoucí klienty naší kanceláře neustále roste. Regulatorní aspekty ochrany osobních a obchodních údajů, kybernetické bezpečnosti a elektronických platebních služeb se v dnešní době stávají klíčovými aspekty pro podnikatele v téměř všech odvětvích podnikání. Právníci BBH se podíleli na některých z největších a nejsložitějších transakcích a sporech v těchto oblastech práva, při nichž poskytovali spolehlivé a efektivní služby na nejvyšší úrovni.

 

Jedinečná kombinace rozsáhlých zkušeností právníků BBH v oblasti regulací, transakcí a soudních sporů nabízí našim klientům odborné znalosti a hlubokou znalost právního a regulačního prostředí. Odborníci BBH na oblast TMT mají dlouhodobé a odborné zkušenosti v oblasti telekomunikací, vysílání, médií, bankovnictví a financí a dalších relevantních oblastech práva, včetně souvisejících zkušeností v oblasti regulace a soudních sporů, což klienti BBH velice oceňují.

 

Získání nových klientů z oblasti TMT, jako je například Rockaway Capital, přední společnost pohybující se v oblasti internetové ekonomiky ve Střední a východní Evropě, Česká televize, jediný veřejnoprávní a nejvýznamnější celoplošný televizní vysílací subjekt v České republice, a Wedos Internet, hlavní poskytovatel hostingu a datového skladu v České republice, výrazně pozvedlo klientské portfolio oddělení BBH specializující se na oblast TMT a zvýšilo odbornost BBH v této oblasti.

 

BBH rovněž působila jako právní poradce pro PPF Group v souvislosti s akvizicí většinového podílu ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., která byla v České republice vyhlášena transakcí roku. BBH působí jako právní poradce následně přejmenované společnost O2 Czech Republic a.s., významného telekomunikačního operátora v České republice, a O2 Slovakia, s.r.o., významného telekomunikačního operátora na Slovensku, v několika souvisejících záležitostech v oblasti TMT a regulatoriky. BBH byla strukturujícím právním poradcem při rozdělení aktivit společnosti O2 Czech Republic týkající se velkoobchodních aktivit a provozování pevné telekomunikační sítě, které byly přesunuty do nově zřízené společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). BBH dále poskytuje poradenství společnosti O2 Czech Republic v oblastech týkající se TMT, včetně řady složitých sporů týkajících se údajného zneužití dominantního postavení na trhu širokopásmového připojení xDSL. BBH také působila jako právní poradce společnosti Home Credit, globálnímu poskytovateli úvěrů, ohledně nabytí kontroly nad softwarovým řešením postaveným pro nejúspěšnější P2P platformu v České republice.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je partner Petr Přecechtěl.

 

BBH je jedním z předních advokátních kanceláří na trhu v oblasti kapitálových trhů. Klienti BBH naše právní služby často vyhledávají v případech, kdy příslušná transakce či problematika představuje jedinečnou a novou výzvu, která nebyla žádnou jinou advokátní kanceláří doposud analyzována či uskutečněna.

 

Mezi takové průkopnické projekty patří i následující:

 

 • první ratovaná sekuritizace retailových pohledávek pro společnost Home Credit;
 • první share buy-back akcií společnosti ČEZ;
 • největší eurobondová emise privátního subjektu pro EP Energy (jedinečná struktura zajištění pro EP Energy Eurobond);
 • první dobrovolná nabídka převzetí ve vztahu k akciím společnosti Zentiva; 
 • největší povinná nabídka převzetí ve vztahu k akciím společnosti O2 Czech Republic;
 • inovativní a průkopnické strukturované emise certifikátů;
 • zcela první syntetická sekuritizace podle nařízení CRR pro Raiffeisenbank a.s.
 • největší privátní korporační EMTN program vytvořený pro CETIN.

 

Na odbornosti BBH je skutečně jedinečné to, že BBH je jedinou advokátní kanceláří působící na českém a slovenském trhu, která je schopna spojit své zkušenosti v oblasti kapitálových trhů s odbornou praxí v oblasti finančních regulací, v důsledku toho se klienti na BHH často obracejí při strukturování nástrojů kapitálového trhu, které se mají použít k optimalizaci požadavků na regulační kapitál a pozice financování, jako tomu bylo například u nedávné syntetické sekuritizace pro společnost Raiffeisenbank, dalších nabídek nástrojů Tier 1, atd.

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace v České republice je partner Tomáš Sedláček a na Slovensku partner Miroslav Fašung. 

Mimořádné renomé a schopnosti BBH v oblasti M&A dokládá skutečnost, že BBH působila jako právní poradce při největších transakcích M&A v této oblasti během posledního desetiletí. Náš tým je vysoce profesionální, flexibilní i oddaný.

 

BBH je již dlouhou dobu jednou z předních advokátních kanceláří v oblasti M&A. Za posledních deset let se BBH jako právní poradce významně podílela na většině nejvýznamnějších transakcí na českém trhu (z hlediska hodnoty i jinak), jako jsou například:

 

 • vytvoření pojišťovacích společných podniků PPF Group a Generali,
 • akvizice většinového podílu ve společnosti O2 Czech Republic,
 • akvizice většinového podílu v Poštovej banke, a.s.
 • prodej společnosti Škoda Power,
 • vytvoření Energetického a průmyslového holdingu (EPH),
 • následný prodej podílu PPF na EPH,
 • akvizice dvou pojišťovacích společností Wüstenrot společností Allianz,
 • bezprecedentní splynutí dvou pojišťovacích společností Wüstenrot se společností Allianz pojišťovna a.s.,
 • vytvoření společného podniku v rámci loterijní činnosti společnosti SAZKA atd.,
 • prodej českého pivovaru Plzeňský Prazdroj a.s. společnosti Asahi Group Holdings,
 • akvizice dvou hlavních provozovatelů kabelové televize – Nej.cz a RIO Media,
 • založení významného společného podniku mezi PPF, EPH a Rockaway působící v oblasti elektronického obchodování v regionu střední a východní Evropy – Mall group
 • poradenství pro soukromý investiční fond Cinven v souvislosti s jeho nabídkou na akvizici GE Money Bank Czech Republic.

 

Klienti opakovaně oceňují nejen vysokou úroveň právních služeb BBH, ale také kreativitu BBH při plánování a strukturování transakcí přizpůsobených jejich specifickým požadavkům, a efektivní pomoc BBH při jednáních a řízení. BBH působila jako právní poradce při četných transakcích M&A týkajících se online, webových a fintech cílů, které vyžadují specifické, mimojiné, technické a regulatorní znalosti a zkušenosti.

 

Právníky odpovědnými za tuto oblast naší specializace jsou partneři Kateřina Winterling Vorlíčková a Petr Přecechtěl. Na Slovensku za tuto oblast naší specializace odpovídají partneři Olga Beláňová a Miroslav Fašung.

 

BBH dlouhodobě poskytuje právní poradenství českým, slovenským i zahraničním klientům v oblasti práva nemovitostí a developerských projektů. Právníci BBH se účastnili mnoha transakcí spojených s prodejem a nákupem nemovitostí, vytváření společných podniků zaměřených na investice do nemovitostí, projektů spojených s výstavbou administrativních, nákupních či zábavních center a dalších komerčních nemovitostí. Významné zkušenosti má realitní tým rovněž v oblasti nájmu nebytových prostor. V neposlední řadě BBH poskytuje poradenství klientům při zakládání fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do nemovitostí.

 

BBH se zaměřuje zejména na komplexní transakce se zahraničním nebo přeshraničním prvkem. BBH se podílela na restrukturalizaci společnosti Bestsport, která vlastní O2 Arénu v Praze patřící mezi největší a nejmodernější multifunkční prostory ve střední Evropě.

 

BBH rovněž poskytovala právní poradenství při vytváření a následné restrukturalizaci nemovitostní skupiny, která vlastní desítky nemovitostních projektů, zejména na Slovensku a v Ruské federaci.

 

Mezi projekty, na kterých se právníci BBH podíleli, patří například projekt výstavby administrativního a komerčního centra Comcity v Moskvě o pronajímané ploše přes 400,000 metrů čtverečních, projekt výstavby nákupního, zábavního a sportovního komplexu Mitino Park v Moskvě, projekt multifunkčního logistického terminálu pro Ruské dráhy či vytváření a restrukturalizace společných podniků vlastnících logistická centra South Gate a Trilogy Park v Rusku.

 

Partnerem odpovědným za tuto oblast naší specializace je Tomáš Politzer. Na Slovensku je za tuto oblast odpovědná partnerka Olga Beláňová spolu s Matějem Blahútem.

BBH má na českém a slovenském trhu v oblasti soudních sporů a rozhodčích řízení dlouhodobě výjimečné postavení. Mnoho klientů vyhledává právní služby BBH v bezprecedentních, unikátních či jinak složitých případech, neboť společnost BBH se těší zaslouženého respektu jak mezi klienty, tak i mezi protistranami vzhledem k jejímu mimořádnému poměru úspěchů v soudních a rozhodčích řízení. BBH je rovněž známá jako „advokátní kancelář, která si ví rady, když jde do tuhého“ a svým pravidelným zapojováním do sporů, ve kterých jsou vydávána zásadní soudní rozhodnutí, která mění českou i slovenskou judikaturu. Pro protistranu je vždy špatnou zprávou, když je na druhé straně sporu BBH.

 

Kromě naší jedinečné pozice v oblasti soudních a rozhodčích řízení je BBH dobře známou a klienty vyhledávanou díky svým vynikajícím zkušenostem nejen ve všech hlavních právních oblastech, jako je právo občanské, správní, finanční, obchodní, právo nemovitostí, právo stavební, insolvenční i právo pracovní, ale také jedinečnou odborností ve vysoce specializovaných moderních agendách, včetně mediálního práva a práva duševního vlastnictví a oblasti TMT. Kromě toho si BBH vybudovala jedinečné postavení v oblasti soudních sporů stavebních/investičních, kde je zapojena do těch nejvýznamnějších případů v České republice i na Slovensku.

 

BBH rovněž poskytuje právní služby v trestních řízení – zejména v souvislosti s případy „bílých límečků“, správních řízení a v řízení insolvenčních, která jsou úzce spjatá s naší praxí v oblasti soudních sporů a rozhodčích řízení.

 

Dalším významný aspket dobré pověsti BBH na trhu je založen na naší schopnosti řešit nejen vnitrostátní spory, ale také velké a složité mezinárodní případy zahrnující různé právní jurisdikce. BBH zastupuje klienty nejen ve vnitrostátních rozhodčích řízeních v České republice (obvykle před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky), ale i v různých mezinárodních případech, včetně ad hoc rozhodčích řízení podle Pravidel UNCITRAL, pravidel ICC, jakož i v rozhodčích řízeních před Vídeňským mezinárodním rozhodčím centrem Rakouské spolkové obchodní komory a před Obchodní komorou v Curychu.

 

Právníky odpovědnými za tuto oblast naší specializace jsou partneři František Honsa a Vladimír Uhde a na Slovensku partnerka Olga Beláňová.

BBH dlouhodobě poskytuje svým klientům odborné právní poradenství v oblasti českého, slovenského a evropského soutěžního práva, zahrnující oblast spojování soutěžitelů, kartelových dohod a zneužití dominantního postavení, tak i oblast veřejných podpor a veřejných zakázek. Členové týmu specializovaného na tuto oblast se pravidelně účastní správních řízení ohledně výše uvedených soutěžně-právních aspektů před českým, slovenským či ruským antimonopolním úřadem, resp. Evropskou komisí, jakož i posuzování dalších soutěžně-právních aspektů mezinárodních M&A transakcí v různých průmyslových odvětvích, zejména v pojišťovnictví, energetice, strojírenství či dopravě.

 

Mezi nejvýznamnější případy, ve kterých byla BBH v poslední době zapojena při řešení problematiky práva hospodářské soutěže patří, např.:

 

 • zastupování společnosti O2 před českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci údajného zneužití dominantního postavení formou tzv. stlačování rozpětí (marží);
 • zastupování České kanceláře pojistitelů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci údajného zneužití dominantního postavení v oblasti pojišťovnictví;
 • zastupování České televize před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v rámci údajného zneužití dominantního postavení v oblasti televizního vysílání;
 • zastupování skupiny PPF, Patrika Tkáče a Daniela Křetínského v souvislosti s vytvořením EPH, nebo
 • zastupování společnosti Rockaway Capital SE před Evropskou komisí v rámci notifikace nabytí společné kontroly nad společností European Bridge Travel a.s. (věc M.8759 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel).

 

Právníkem odpovědným za tuto oblast naší specializace je Adam Nečas a na Slovensku partner Miroslav Fašung.

Anglické právo se stává čím dál oblíbenější volbou jak v mezinárodních, tak i domácích transakcích, a to zejména s ohledem na jeho relativní flexibilitu. V návaznosti na tyto tržní požadavky, stejně jako na potřeby klientů, byla v souladu s dlouhodobou regionální strategií BBH vytvořena speciální právní poradenská skupina, která se zaměřuje výlučně na poskytování služeb podle anglického práva.


Anglická poradenská skupina funguje v rámci celé skupiny BBH jak v Praze, tak i v Bratislavě, a nabízí klientům komplexní a všestranné poradenství podle anglického práva napříč spektrem právních specializací. BBH tak posiluje své vedoucí postavení mezi advokátními kancelářemi v České republice a na Slovensku o vysoce zkušený tým renomovaných právníků poskytujících prvotřídní služby.


Založení anglické poradenské skupiny je motivováno zejména podporou, úspěchem a ambicemi našich klientů, kteří v souvislosti s rozšiřováním svých aktivit cíleně vyhledávají mezinárodní obchodní příležitosti. Tyto již pak ze své podstaty často směřují k výběru anglického práva.

 

Partnery odpovědnými za tuto oblast naší specializace jsou Vladimír Uhde a Petr Přecechtěl.

 

OCENĚNÍ


BBH je každoročně uváděna na předních pozicích v následujících  prestižních publikacích:

 

European Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, European Legal Experts, IFLR 1000, Expert Guides

 

 

 

NADAČNÍ FOND

 

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života. Pomáháme prosadit zejména činnosti směřující k rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných studentů; podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití; podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti; pomoci lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav nemohou bez pomoci druhých o sebe postarat a pomoci lidem, kteří se těžko včleňují do společnosti; podpoře vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl jakož i k obnově a zachování stávajícího kulturně-historického fondu; zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů, podpoře obecně prospěšných aktivit zajišťovaných zejména obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a nadačními fondy.

 

PRO DOBROU VĚC SI UDĚLAJÍ ČAS I TI,
KTEŘÍ SVŮJ PRACOVNÍ DEN OBVYKLE MĚŘÍ NA MINUTY.

 

O TO VÍC SI JEJICH POMOCI VÁŽÍME A DĚKUJEME
ZA JAKOUKOLI FORMU PODPORY.

 

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:

WWW.BBHNADACE.CZ

 

 

 

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Dne 25.5.2018 nabývá účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), v důsledku čehož dochází ke zvýšení standardu ochrany osobních údajů, které jsou v souvislosti s vykonáváním advokátní praxe a poskytováním právních služeb zpracovávány. Tímto oznamujeme, že jsme tuto skutečnost vzali na vědomí a přijali všechna nutná opatření zajišťující splnění povinností, které pro nás z GDPR vyplývají.

 

Garantujeme schopnost dodržovat všechna pravidla zpracování osobních údajů, které v rámci naší činnosti obdržíme, a to zejména prostřednictvím nastavení interních procesů, zabezpečení IT systémů, za pomoci kterých dochází ke zpracování osobních údajů, poskytování školení zaměstnancům nebo prováděním pravidelného auditu. Tato všechna opatření jsou důsledkem implementačního procesu.

Veškeré zpracování osobních údajů je v souladu s GDPR, včetně stanovených účelů tohoto zpracování. Nedochází tedy ke zpracování osobních údajů způsobem, který by byl neslučitelný se stanoveným účelem. Dále všem subjektům údajů umožňujeme uplatnit práva pro uplatnění všech námitek či nároků vyplývajících v této souvislosti z právních předpisů.

 

 

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 

BBH spotřebiteli poskytuje vždy informaci o ceně za poskytované právní služby či způsob jejího určení, a to před zahájením poskytování služeb spotřebiteli  tak, aby cena odpovídala vzájemně sjednaným podmínkám. Informace o ceně za poskytnuté právní služby jsou rovněž nedílnou součástí smlouvy o poskytování právních služeb spotřebiteli, jež BBH se spotřebitelem uzavírá před samotným zahájením poskytování právních služeb. Výše odměny BBH je stanovena na základě individuální dohody se spotřebitelem, a to s ohledem potřeby a možnosti spotřebitele a rovněž s ohledem na časovou, odbornou náročnost a hodnotu daného případu spotřebitele. Odměna BBH může být dle ujednání se spotřebitelem dohodnuta jako odměna hodinová, odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání, odměna paušální či podílová. BBH provádí vyúčtování poskytnutých služeb spotřebiteli jednou měsíčně, zpravidla do patnáctého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byly právní služby poskytnuty. Faktury BBH jsou splatné ke dni uvedenému na faktuře, nikoliv však dříve než deset dní od doručení příslušné faktury spotřebiteli. Spotřebitel je oprávněn smlouvu s BBH písemně vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V případě využití možnosti vypovědět smlouvu ze strany kterékoliv smluvní strany činí výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.“


Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.