Náš tým

 

Zatím jsou to pro vás jen jména, ale za každým z nich můžete objevit profesní zkušenosti a osobní zaujetí zúročit je ve váš prospěch. Od první chvíle uděláme všechno pro to, abychom porozuměli vašim potřebám a vy našim výstupům. Koneckonců, úspěchy našich klientů mluví za nás.


Představujeme vám společníky kanceláře BBH a alespoň některé spolupracující advokáty, kteří s kanceláří spolupracují dlouhodobě nebo jen na jednotlivých kauzách:

 

Olga Beláňová
Olga Beláňová

Specializace:

Insolvence a restrukturalizace

Korporátní právo

Právo nemovitostí

Soudní spory

Olga Beláňová je zakládajícím partnerem a taktéž managing partnerem BBH advokátská kancelária, s.r.o. se sídlem v Bratislavě. Hlavními oblastmi její specializace jako partnerky BBH jsou soudní spory, insolvence a restrukturalizace, realitní transakce a korporátní právo. Olga je dlouholetým právním poradcem Erste Group Immorent (Erste Group), PPF Group, YIT a Generali při mnohých realitních transakcích. V oblasti sporové agendy Olga vede právní zastoupení slovenských i zahraničních klientů v různých významných sporech, včetně sporů souvisejících s insolvenčním a restrukturalizačním řízením. V současnosti, kromě jiných, Olga zastupuje Waldviertler Sparkasse Bank AG (člen skupiny Erste) a další významné bankovní i nebankovní věřitele ve vícero soudních sporech a insolvenčních řízeních.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Olga pracovala:

 

 • PPF Group
 • Erste Group
 • Immorent, CSG
 • YIT

 

Mgr. Olga Beláňová

Společník

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: obelanova@bbh.sk

Matej Blahút
Matej Blahút

Specializace:

Bankovní a finanční právo

M&A

Právo nemovitostí

Matej je partnerem BBH. Během své více než desetileté praxe získal mnoho zkušeností zejména v oblasti bankovního a finančního práva a práva nemovitostí. V poslední době byl Matej součástí několika týmů podílejících se na akvizičních projektech klientů BBH v oblasti telekomunikací, strojírenského průmyslu, nemovitostí a medicíny. Dále Matej řeší i běžnou agendu vybraných klientů BBH zaměřenou zejména na smlouvy o nájmech nebytových prostor.

 

Někteří ze klientů BBH, pro které Matej pracoval:

 

 • PPF Group, SkyToll, YIT
 • Nordic Investors, Generali
 • Erste Group Immorent, CSG

JUDr. Matej Blahút

Společník

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: mblahut@bbh.sk

Miroslav Fašung
Miroslav Fašung

Specializace:

Bankovní a finanční právo

Kapitálové trhy

Korporátní právo

M&A

Právo životního prostředí

Soutěžní právo

Miroslav Fašung je partnerem BBH zodpovědným za M&A agendu, konkrétně oblast korporátního práva a kapitálových trhů, bankovního a finančního práva a soutěžního práva. Specializuje se, kromě jiného, na emise dluhopisů, přičemž se podílel na mnoha významných emisích dluhopisů na Slovensku i v zahraničí. Je též uznávaným odborníkem v oblasti práva životního prostředí a pravidelně se podílí na přípravě právních předpisů v této oblasti. Během svojí více než patnáctileté praxe se Miroslav podílel na mnoha významných transakcích a projektech, které zahrnují, kromě jiného, vytvoření Energetického a průmyslového holdingu, získání majoritního podílu v Poštovní bance skupinou J&T, emise eurobondů pro skupinu EPH, slovenské emise dluhopisů pro J&T BANKU, mezinárodní tendry společnosti SkyToll, a mnoho dalších.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Miroslav pracoval:

 

 • PPF Group, J&T Group, skupina EPH, SkyToll, skupina ČEZ
 • PPF banka, J&T BANKA, Dexia Crédit Local, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, EXIMBANKA SR
 • O2 Slovakia, Husqvarna, Electrolux, Nagel Slovensko, Jungheinrich, Home Credit, Arval Slovakia, Summit Motors Slovakia, Summit Motors Bratislava

Mgr. Miroslav Fašung

Společník

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: mfasung@bbh.sk

František Honsa
František Honsa

Specializace:

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

František Honsa je zakládajícím partnerem kanceláře BBH s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sporných řízení. Hlavní oblastí jeho zájmu je obchodní a bankovní právo, ať už v rámci civilních sporů či arbitrážních řízení. Profesionální zkušenost Františka Honsy obsahuje významné spory, které měly dopad na výklad českých právních předpisů. František se jako právní poradce podílel na řadě významných sporů a projektů, které ve svých důsledcích přispěly k definování pojmů jako odpovědnost bank za ochranu klientských účtů či závazky vznikající z ISDA standardů v českém právním prostředí. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti obhajoby ve sporech týkajících se podvodného jednání v rámci firem a finančních trestných činů obecně.

 

V současné době zastupuje František společnost Safe Diesel ve sporu v souvislosti s tzv. aférou Dieselgate. Jde o historicky největší spor o náhradu škody v České republice přesahující 20 mld. Kč, vyplývající z úmyslného protiprávního zásahu nadnárodního výrobce do absolutních práv zákazníků. František dále vede zastupování sporu v řádu miliard Kč mezi významnými bankovními domy v ČR o náhradu škody způsobené nekalosoutěžním převzetím obchodního závodu. V neposlední řadě František zastupuje jednu z největších technologických firem v ČR ve sporu o nároky zahraniční společnosti z neexistujících kontraktů ve výši přesahující 11 mld. Kč.

 

František je členem předsednictva a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je také rozhodcem při London Court of International Arbitration (LCIA).

 

Někteří z klientů BBH, pro které František pracoval:

 

 • PPF group, KKCG a. s.
 • Komerční banka a. s., Moneta Bank a. s., Česká pojišťovna a. s.
 • Moravské naftové doly a. s., Škoda Transportation a. s.
 • Koh-i-noor

JUDr. František Honsa, Ph.D.

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: fhonsa@bbh.cz

Zdeněk Husták
Zdeněk Husták

Specializace:

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Corporate compliance

Kapitálové trhy

Regulace finančních trhů

Zdeněk Husták je společníkem BBH. Působí zde jako Head of Regulation & Compliance. Mezi oblasti jeho právní expertízy patří finanční trhy a finanční služby, civilní a trestní odpovědnost právnických osob, hospodářská soutěž, ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost. V rámci své praxe působil jako právní poradce pro významné banky, pojišťovny a další finanční instituce, a to jak české, tak i mezinárodní. Je členem rozkladové komise ČNB, rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. Působil jako člen poradního výboru Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a penzijní fondy (EIOPA). Věnuje se také publikační činnosti v oblasti finančních trhů mj. vedoucí kolektivu autorů komentáře k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, a přednáškové činnosti jak na domácích, tak i zahraničních konferencích a seminářích. Přednáší rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze či Právnické fakultě v Brně.

 

Zdeněk je zapsán v seznamech ČNB pro likvidátory a nucené správce obchodníků s cennými papíry, organizátorů regulovaných trhů, provozovatelů vypořádacích systémů, investičních společností, fondů kolektivního investování a hlavních administrátorů.

Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D.

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: zhustak@bbh.cz

Robert Klenka
Robert Klenka

Specializace:

Insolvence a restrukturalizace

Ochrana osobních údajů

Pracovní právo

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Robert Klenka je společníkem BBH s hlavním zaměřením na civilní sporná řízení, insolvence a restrukturalizace. Robert zastupoval klienty v řadě nejvýznamnějších sporů, jejichž celková hodnota přesáhla miliardy českých korun. Kromě toho Robert působil jako právní zástupce věřitelů či jiných zúčastněných stran v největších insolvencích v České republice, včetně insolvence společnosti SAZKA, OP Prostějov, NWR, OKD, Vítkovice Power Engineering, ČKD a další.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Robert pracoval:

 

 • Citibank, N.A., WETAG INVEST a.s.
 • AB – CREDIT a. s., CM – CREDIT, a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • O2 Czech Republic a.s., SAZKA a.s.

Mgr. Robert Klenka

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: rklenka@bbh.cz

Petr Mlejnek
Petr Mlejnek

Specializace:

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Kapitálové trhy

Korporátní právo

M&A

Petr Mlejnek je managing partner BBH, který se specializuje na problematiku obchodního práva v oblastech M&A, přeshraničních transakcí a korporátní práva. Toto zaměření v sobě zahrnuje strukturování a komplexní právní zabezpečení významných akvizičních projektů, jejich případné externí financování, eventuální restrukturalizaci a následnou divestici takto získaných společností či jiných aktiv. Během své praxe Petr vedl týmy zabezpečující akviziční projekty v celkové hodnotě několika desítek miliard českých korun. Další podstatnou součástí jeho specializace představuje oblast bankovního a finančního práva, zejména strukturovaného financování a právo kapitálových trhů. Vedle strukturování, vyjednávání a přípravy standardní úvěrové a zajišťovací dokumentace (bilaterální i syndikované) tvoří část jeho činnosti také strukturování a příprava dokumentace související s finančními deriváty, především kreditními a equity deriváty.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Petr pracoval:

 

 • KAPRAIN Group
 • PPF Group
 • PPF banka
 • CHORUS INVESTORS FUND
 • INVESTIČNÍ KLUB, a.s
 • Česká pošta, s.p.
 • Home Credit a.s.
 • TUFFIEH FUNDS SICAV

JUDr. Petr Mlejnek

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pmlejnek@bbh.cz

Tomáš Politzer
Tomáš Politzer

Specializace:

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Právo nemovistostí

Insolvence a restrukturalizace

Tomáš Politzer je partnerem BBH. Ve své praxi se zaměřuje především na oblast sporné agendy, v rámci níž zastupuje české i zahraniční klienty BBH v soudních, rozhodčích, správních a dalších řízeních před soudními a správními instancemi všech stupňů. Pravidelně zastupuje klienty BBH rovněž ve složitých kauzách, jejichž hodnota v některých případech dosahuje řádů miliard Kč, nebo ve sporech majících precedenční povahu. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Dále se ve své praxi zabývá především právem nemovitostí, insolvencemi a pojišťovacím právem.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Tomáš pracoval:

 

 • AMÁDEUS REAL, a.s.
 • Česká televize
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • Home Credit Group
 • Jihomoravský kraj
 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • PPF Group
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • Tomas J. Baťa

Mgr. Tomáš Politzer

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tpolitzer@bbh.cz

Petr Přecechtěl
Petr Přecechtěl

Specializace:

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Insolvence a restrukturalizace

Kapitálové trhy

Korporátní právo

M&A

Soutěžní právo

TMT

Petr Přecechtěl je společníkem BBH. Specializuje se zejména na právní poradenství týkající se oblasti M&A a bankovního a finančního práva. Jako poradce Petr participoval na řadě nejvýznamnějších transakcí, které byly na trhu v České republice realizovány. Jako příklad lze zmínit poradenství při ukončení a vypořádání Generali PPF Holdingu, společného podniku PPF a Generali Assicurazioni nebo poradenství při nákupu majoritního podílu v největší české telekomunikační společnosti O2 Czech Republic a.s. (původně Telefónica Czech Republic, a.s.) skupinou PPF od společnosti Telefónica, S.A. za částku ve výši cca 65 mld. Kč a navazujících transakcích směřujících zejména k dalšímu navýšení uvedeného podílu (včetně povinné nabídky převzetí atd.).

 

Někteří z klientů BBH, pro které Petr pracoval:

 

 • skupina PPF
 • Škoda Transportation a.s.
 • Investiční skupina Kaprain
 • Skupina Rockaway
 • skupina ČEZ
 • Citibank plc.

JUDr. Ing. Petr Přecechtěl

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pprecechtel@bbh.cz

Tomáš Sedláček
Tomáš Sedláček

Specializace:

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Kapitálové trhy

Korporátní právo

M&A

Tomáš Sedláček je partnerem BBH odpovědným za oblast bankovnictví a financí a kapitálových trhů. Kromě toho se Tomáš věnuje též M&A. Během své více než patnáctileté praxe se podílel na řadě významných a průkopnických transakcí, zahrnující mimo jiné první sekuritizaci v České republice, první syntetickou sekuritizaci dle pravidel CRR, největší emisi korporátních dluhopisů, největší úvěr poskytnutý privátní společnosti v České republice, vytvoření Energetického a průmyslového holdingu – největšího soukromého energetického holdingu ve Střední Evropě, a mnoho dalších. Dále Tomáš poskytoval právní poradenství v oblasti finanční regulace a zastupoval je v řízení před Českou Národní Bankou, mimo jiné včetně licenčních řízení pro banky a pojišťovny.

 

Tomáš je zapsán v seznamu ČNB pro likvidátory a nucené správce obchodníků s cennými papíry, organizátorů regulovaných trhů a provozovatelů vypořádacích systémů.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Tomáš pracoval:

 

 • Air Bank a.s., PPF banka a.s., Equa bank a.s., Raiffeisenbank, a.s., Sberbank CZ, a.s., ČNB, Česká exportní banka, a.s.
 • Allianz group, Česká pojišťovna a.s., Wüstenrot
 • EPH, CETIN
 • PPF group, J&T group

Mgr. Tomáš Sedláček

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tsedlacek@bbh.cz

Vladimír Uhde
Vladimír Uhde

Specializace:

Energetické právo

Korporátní právo

M&A

Pojišťovací právo

Právo nemovitostí

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Vladimír Uhde je společníkem BBH odpovědný za oblast vedení sporů a energetické právo. V rámci litigací se zaměřuje na obchodní soudní spory a arbitráže. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetického práva a klienti pravidelně využívají i jeho zkušeností z práva mediálního. V průběhu své kariéry poskytoval poradenství celé řadě domácích a zahraničních investorů ve významných akvizicích především v oblasti energetiky, a to v České a Slovenské republice, v Rusku nebo Bosně a Hercegovině.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Vladimír pracoval:

 

 • ČEZ, a. s.
 • PPF Group
 • Česká televize
 • AMÁDEUS PLZEŇ, a.s.

Mgr. Vladimír Uhde

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: vuhde@bbh.cz

Kateřina Winterling Vorlíčková
Kateřina Winterling Vorlíčková

Specializace:

Korporátní právo

M&A

Soutěžní právo

Veřejné zakázky

Kateřina Winterling Vorlíčková je partnerem BBH. Zaměřuje se zejména na oblast občanského, obchodního a soutěžního práva. V rámci těchto oblastí se specializuje především na právo obchodních společností, fúze a akvizice včetně due diligence, smluvní právo, nemovitostní právo, veřejné zakázky a veřejnou podporu. Kateřina se v rámci výkonu své praxe zabývá také oblastí private equity a má zkušenosti s vytvářením vhodných struktur pro takové investice jak v tuzemsku, tak zahraničí. Kateřina rovněž vedla nebo byla členem týmu právníků účastnících se různých mezinárodních transakcí, mimo jiné v Ruské federaci.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Kateřina pracovala:

 

 • Česká pošta, s.p.
 • Škoda Transportation a.s.
 • Chorus group
 • Moser a.s.

Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková, LL.M

Společník

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: kvorlickova@bbh.cz

Andrea Adamcová
Andrea Adamcová

Specializace:

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Kapitálové trhy

Korporátní právo

M&A

Andrea Adamcová působí v BBH na pozici senior advokátky. Během své čtrnáctileté právní praxe získala mnoho zkušeností zejména v oblasti bankovního a finančního práva, fúzí a akvizic a korporátního práva. Andrea pracovala na řadě významných projektů financování, včetně strukturování řady syndikovaných, klubových či bilaterálních úvěrů, v rámci zastupování předních českých a zahraničních společností a institucí jak na straně věřitele, tak i dlužníka, v objemech převyšujících v řadě případů i několik desítek miliard korun. Andrea dále pracovala na řadě nejvýznamnějších akvizičních transakcích, které proběhly na českém i mezinárodním trhu a na vytvoření několika významných joint ventures, private quity fondů a off-shorových struktur pro klienty BBH.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Andrea pracovala:

 

 • PPF group, J&T group, EMMA Capital group
 • EPH, CETIN, Rockaway Capital
 • Škoda Transportation group

Mgr. Andrea Adamcová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: aadamcova@bbh.cz

Petra Borkovcová
Petra Borkovcová

Specializace:

Insolvence a restrukturalizace

Korporátní právo

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Petra Borkovcová působí v BBH na pozici senior advokáta s rozsáhlými zkušenostmi především v oblasti insolvence a restrukturalizace, soudních a správních řízení, občanského práva, práva obchodních korporací a problematiky finančního trhu a hazardních her. Petra se v průběhu své praxe podílela mimo jiné na zastupování věřitelů v řadě insolvenčních řízení, včetně velkých insolvenčních kauz společností OKD, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., Modřany POWER, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. a dalších. Kromě toho se Petra podílela také na procesu due diligence a následné akvizici několika významných společností v oblasti energetiky, emisi eurobondů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a dále na několika řízeních o udělení licencí vedených u České národní banky.

JUDr. Petra Borkovcová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pborkovcova@bbh.cz

Natálie Bražinová
Natálie Bražinová

Specializace:

Insolvence a restrukturalizace

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Natálie Bražinová působí v BBH na pozici senior advokáta. Natálie se zaměřuje především na oblast civilní sporné agendy, kde má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním českých i zahraničních klientů v soudních, rozhodčích i jiných řízeních. Vedle civilní sporné agendy má Natálie významné zkušenosti v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení, zahrnující mimo jiné právní poradenství věřitelům v rámci významných insolvenčních řízení včetně strukturování a přípravy reorganizačních plánů.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Natálie pracovala:

 

 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • developerská skupina AMÁDEUS
 • PPF group

Mgr. Natálie Bražinová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: nbrazinova@bbh.cz

Tomáš Johanna
Tomáš Johanna

Specializace:

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Kapitálové trhy

Právo cenných papírů

Právo duševního vlastnictví

Tomáš Johanna působí v BBH na pozici senior advokáta. Ve své praxi se věnuje široké právní agendě, zejména akvizicím, financování a regulaci finančního trhu. Tomášovou užší specializací je právo cenných papírů, především pak dluhových instrumentů, včetně zvláštních dluhových nástrojů splňujících požadavky na AT1 a T2 kapitál dle nařízení CRR. Tomáš se aktivně podílí také na zastupování našich klientů ve sporných řízeních, a to jak před obecnými soudy, tak v rozhodčích řízeních.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Tomáš pracoval:

 

 • Air Bank a.s., PPF banka a.s., Equa bank a.s., Raiffeisenbank, a.s., J&T BANKA, a.s.
 • Českomoravská Nemovitostní Group
 • ŠKODA TRANSPORTATION Group
 • KAPRAIN Group

Mgr. Tomáš Johanna

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: tjohanna@bbh.cz

Jan Kadrnožka
Jan Kadrnožka

Specializace:

Insolvence

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

TMT

Jan Kadrnožka působí v BBH na pozici senior advokáta. Zaměřuje se na oblast soudních sporů, insolvence, regulaci finančního trhu a právo telekomunikací. Jan se v průběhu své praxe podílel mimo jiné na zastupování významných klientů v soudních sporech o náhradu škody způsobené především v důsledku nekalé soutěže či zmařených investičních projektů. Podílel se také na procesu due diligence a následné akvizici několika významných hráčů v oblasti telekomunikací a dále na několika řízeních o udělení bankovní licence a licence obchodníka s cennými papíry vedených u České národní banky.

Mgr. Jan Kadrnožka

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: jkadrnozka@bbh.cz

Matěj Manderla
Matěj Manderla

Specializace:

Energetické právo

Finanční právo

Insolvence a restrukturalizace

Právo cenných papírů

Smluvní právo

TMT

Matěj Manderla působí v BBH na pozici senior advokáta. Zaměřuje se zejména na oblast obchodního a občanského práva. Jeho užší specializací je smluvní právo, insolvenční právo, soudní spory, právo telekomunikací a médií a energetické právo. Matěj mimo jiné působil jako odborník na telekomunikační právo při zastupování skupiny PPF při akvizici O2 Telefónica.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Matěj pracoval:

 

 • O2, Česká telekomunikační infrastruktura
 • KAPRAIN Group
 • Moneta Money Bank

Mgr. Matěj Manderla

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: mmanderla@bbh.cz

Veronika Matuščinová
Veronika Matuščinová

Specializace:

Bankovní a finanční právo

Korporátní právo

Smluvní právo

Veronika Matuščinová působí v BBH na pozici senior advokáta. Jako člen týmu se Veronika podílí na poskytování právních služeb zejména v  oblastech korporátního a smluvního práva. Veronika získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti právní úpravy komanditních společností se zaměřením na specifické otázky projektového financování. Veronika se pravidelně zapojuje do mezinárodního týmu BBH, kde získala stabilní pozici prostřednictvím účasti na due diligence a vyjednávání pro naše nejvýznamnější klienty.

 

Někteří z klientů, pro které Veronika pracovala:

 

 • PPF group
 • EPH
 • ČEZ

Mgr. iur. Veronika Matuščinová

Senior advokát

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: vmatuscinova@bbh.sk

Adam Nečas
Adam Nečas

Specializace:

Bankovní, finanční a pojišťovací právo

Kapitálové trhy

TMT

Adam Nečas působí v BBH na pozici senior advokáta. Zaměřuje se na problematiku finančních trhů, bankovnictví a pojišťovnictví včetně regulatorních otázek a souvisejícího poradenství. Věnuje se také regulaci poskytování telekomunikační služeb a hazardních her. V minulosti působil v Komisi pro cenné papíry a v České národní bance v licenčním odboru, kde odpovídal za vedení licenčních, registračních a schvalovacích řízení ve všech sektorech finančního trhu.

 

Adam je zapsán v seznamech ČNB pro likvidátory a nucené správce obchodníků s cennými papíry, organizátorů regulovaných trhů, provozovatelů vypořádacích systémů, investičních společností, fondů kolektivního investování a hlavních administrátorů.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Adam pracoval:

 

 • Air Bank a.s., PPF banka a.s., Equa bank a.s., TRINITY BANK a.s., Raiffeisenbank, a.s.
 • Česká pojišťovna a.s., Allianz pojišťovna, a.s., MAXIMA pojišťovna a.s., Generali Group
 • SAZKA a.s., AKCENTA CZ a.s., Home Credit, a.s., Benxy s.r.o. (Zonky)
 • Artesa, spořitelní družstvo

Mgr. Adam Nečas

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: anecas@bbh.cz

Alice Nytrová
Alice Nytrová

Specializace:

Korporátní právo

M&A

Právo duševního vlastnictví

Závazkové právo

Alice Nytrová působí v BBH na pozici senior advokáta. Zaměřuje se zejména na oblast obchodního a občanského práva.  Její hlavní specializací je korporátní právo, M&A, závazkové právo, soutěžní právo a veřejná podpora. V rámci své dlouholeté právní praxe se Alice podílela na mnoha významných transakcích a projektech, včetně přeshraničních transakcí. Alice mimo jiné poskytovala právní poradenství České poště při výběru vhodného partnera pro zajištění retailových finančních služeb.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Alice pracovala:

 

 • Česká pošta, s.p.
 • KAPRAIN Group
 • Skupina Rockaway
 • Chorus group

Mgr. Alice Nytrová

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: anytrova@bbh.cz

Pavel Ondrák
Pavel Ondrák

Specializace:

M&A

Korporátní právo

Soudní spory

Právo veřejných zakázek

Pavel Ondrák působí v BBH na pozici senior advokáta. Zaměřuje se zejména na oblast obchodního a občanského práva. K jeho hlavní specializaci patří především oblast M&A a korporátního práva a oblast soudních sporů. Vedle toho se Pavel věnuje rovněž právu veřejných zakázek.

Pavel se v rámci své praxe podílel například na poradenství pro skupinu PPF při vytvoření největšího holdingu aktivního v oblasti e-commerce v regionu CEE. V současné době se podílí na dalších významných projektech, a to jak v oblasti akvizic, tak v oblasti soudních sporů a veřejných zakázek.

Mgr. Bc. Pavel Ondrák

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pondrak@bbh.cz

Ondřej Staněk
Ondřej Staněk

Specializace:

Závazkové právo

Právo hospodářské soutěže

Právo veřejných zakázek

Korporátní právo

Insolvence

Ondřej Staněk působí v BBH na pozici senior advokáta. Ve své praxi se zaměřuje zejména na závazkové právo, právo hospodářské soutěže a veřejných zakázek, korporátní právo a insolvenční právo. Ondřej se podílel na řadě akvizic a na zastupování významných klientů ve sporech o náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností a nekalou soutěží. Ondřej se rovněž podílel na zastupování klientů v zadávacích řízeních na některé z nejvýznamnějších veřejných zakázek na českém trhu.

Mgr. Ondřej Staněk

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: ostanek@bbh.cz

Jana Volková
Jana Volková

Specializace:

Korporátní právo

M&A

Soudní spory

Jana Volková působí v BBH na pozici senior advokáta. Zaměřuje se zejména na oblast práva obchodního a občanského. K její hlavní specializaci pak patří především oblast M&A, korporátního práva, obchodních transakcí a zastupování klientů v obchodních soudních sporech. V průběhu své praxe poskytovala Jana právní poradenství u řady významných tuzemských i zahraničních projektů týkajících se např. akvizic a komplexních restrukturalizací českých společností se zahraniční majetkovou účastí, přípravy a vyjednávání smluvní dokumentace k úvěrovému financování poskytovanému ze strany předních českých i zahraničních bank či projektů z oblasti práva nemovitostí. Jana se podílela také na poskytování poradenství významným klientům ve sporech z oblasti nekalé soutěže či ochrany hospodářské soutěže.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Jana pracovala:

 

 • O2 Czech Republic a.s.
 • Česká pošta, s.p.
 • synlab czech s.r.o.
 • PPF a.s. 

Mgr. Jana Volková

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: jkropikova@bbh.cz

Petr Vošahlík
Petr Vošahlík

Specializace:

Rozhodčí a jiná řízení

Soudní spory

Mezinárodní právo soukromé

Správní právo

Petr Vošahlík působí v BBH na pozici senior advokáta se zaměřením na zastupování klientů v rozhodčích či soudních řízeních. Vedle toho působí Petr jako zapsaný rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Vienna International Arbitral Centre (VIAC) a je členem German Arbitration Institute (DIS). Petr má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v mezinárodních arbitrážích podle pravidel VIAC, ICC, DIS, LCIA, Řádu Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR či dalších významných rozhodčích institucí. Věnuje se zejména M&A sporům, sporům o náhradu škody včetně ušlého zisku a sporům souvisejícím s developerskými projekty, ve druhé řadě pak právu telekomunikací či zdravotnictví. Petr se dále zaměřuje na oblast mezinárodního práva soukromého a věnuje se i otázkám trestního práva a obhajoby. Petr působí také jako externí spolupracovník Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se podílí na výuce rozhodčího řízení a advokátních dovedností.

 

Někteří z klientů BBH, pro které Petr pracoval:

 

 • investiční skupina PPF
 • O2 Czech Republic a.s.
 • developerská skupina AMÁDEUS
 • RCS&RDS S.A.
 • COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Mgr. Petr Vošahlík

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: pvosahlik@bbh.cz

Roman Vydra
Roman Vydra

Specializace:

Korporátní právo

M&A

Smluvní právo

Soudní spory

Roman Vydra působí v BBH na pozici senior advokáta. Mezi jeho oblasti specializace patří zejména smluvní právo, korporátní právo a všeobecné obchodní právo. Jako člen týmu BBH se Roman podílel na akvizičních projektech našich klientů v různých oblastech jako i na několika realitních transakcích, přičemž v rámci těchto projektů pracoval pro klienty jako PPF Group, Erste Group Immorent, CSG a YIT. Kromě toho se Roman ve své praxi zaměřuje i na oblast sporové agendy, v rámci které zastupuje zejména věřitele při uplatňování jejich nároků v soudních sporech, insolvenčních řízeních a při alternativním řešení sporů. V tomto směru Roman zastupoval klienty jako Slovenská sporiteľňa, a. s., Waldviertler Sparkasse Bank AG (člen Erste Group) a jiné významné věřitele bankovních úvěrů.

Mgr. Roman Vydra

Senior advokát

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: rvydra@bbh.sk

Kristýna Živanská
Kristýna Živanská

Specializace:

Bankovní a finanční právo

právo nemovitostí

Kapitálové trhy

Korporátní právo

M&A

Kristýna Živanská je senior advokátka poskytující právní poradenství v oblasti českého práva a práva Anglie a Walesu a dále je kvalifikovaná ve státě New York. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na mezinárodní transakce se složitými přeshraničními prvky vyžadujícími jedinečná a inovativní řešení vytvořená na míru pro jednotlivé mezinárodní i domácí klienty BBH, zejména v oblasti bankovního a finančního práva, fúzí a akvizic a korporátního práva. Kristýna se podílela na mnoha významných financováních v objemech převyšujících několik stovek milionů eur a má zkušenosti se zastupováním věřitelů i dlužníků z řad předních tuzemských i zahraničních společností a bankovních institucí. Kristýna dále pracovala na mnoha význačných akvizičních transakcích, které proběhly na českém i mezinárodním trhu, a na vytvoření několika unikátních joint ventures pro klienty BBH. Mezi významné transakce patří zastupování tvůrců známé hry Beat Saber při prodeji společnosti Beat Games, s.r.o. americké společnosti Facebook Technologies, LLC. V úzké spolupráci se zahraničními partnerskými advokátními kancelářemi se Kristýna zapojuje do přeshraničních projektů, které mají zásadní dopad na evropské i mezinárodní trhy. Kristýna se aktivně zapojuje do objemných syndikovaných financování a komplexních regulatorních otázek pro Sberbank CZ, a.s., se kterou usiluje o navázání jedinečné a dlouhodobé spolupráci mimo jiné i v průběhu jejího secondmentu ve Sberbank CZ, a.s.

Kristýna Živanská, LL.B., B.C.L. (Oxford)

Senior advokát

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: kzivanska@bbh.cz

Štěpán Liška
Štěpán Liška

Specializace:

Soudní spory

Rozhodčí a jiná řízení

Insolvence a restrukturalizace

Korporátní právo

 

Štěpán Liška působí v BBH na pozici advokátního koncipienta - junior právníka. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast soudních sporů, insolvencí a restrukturalizací a korporátního práva. Štěpán se podílel na zastupování našich klientů v řadě soudních řízení, zejména v soudních sporech o náhradu újmy způsobené nekalou soutěží či porušením smluvních povinností, i v řízeních před orgány veřejné správy. Štěpán se taktéž podílel na zastupování věřitelů v řadě významných insolvenčních řízení. 

Mgr. Štěpán Liška

Junior advokátní koncipient

 

Kontakt

Tel.: +420 234 091 355

Fax.:  +420 234 091 366

Email: sliska@bbh.cz

Zuzana Šidlová
Zuzana Šidlová

Specializace:

Obchodní a občanské právo

Smluvní právo

Veřejné zakázky

Zuzana Šidlová působí v BBH na pozici advokátního koncipienta. Ve své praxi se zaměřuje na obchodní a občanské právo, smluvní právo a veřejné zakázky. Již při studiu na Komenského Univerzitě pracovala Zuzana na exekutorském úřadě a také absolvovala stáže na Okresním soudě a Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky. Mnoho zkušeností nabrala také při zahraničním studiu v holandském Maastrichtu, kde získala titul LL.M. v oboru mezinárodní obchodní právo a evropské soutěžní právo.

Mgr. Zuzana Šidlová

Advokátní koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: zsidlova@bbh.sk

Lukáš Suchý
Lukáš Suchý

Specializace:

Obchodní a občanské právo

Korporátní právo

M&A

Smluvní právo

Lukáš působí v BBH na pozici advokátního koncipienta. Během své praxe Lukáš pracoval ve více advokátních kancelářích na pozici advokátního koncipienta a také jako compliance a in-house lawyer platební instituce. Jako člen týmu BBH se Lukáš věnuje především obchodnímu a občanskému právu, přičemž v rámci své praxe se zabývá smluvní agendou, korporátní compliance, právní úpravou poskytování platebních služeb, finančního zprostředkování a také se podílí na Due Diligence a M&A projektech.

Mgr. Lukáš Suchý

Advokátní koncipient

 

KONTAKT

Tel.: +421 2 2086 1020-21

Fax.:  +421 2 2086 1022

Email: lsuchy@bbh.sk