Aktuality

23.3.2020Březen
2020

Pracovněprávní důsledky mimořádných událostí a opatření přijatých v reakci na šíření pandemie koronaviru SARS-CoV-2

Mimořádná situace okolo COVID (dále jen „Mimořádná situace okolo COVID“) má rozsáhlé dopady a pravděpodobně povede k ekonomickým potížím celé řady celků. Z toho vznikají mj. otázky přístupu k zaměstnancům a povinnosti směrem k nim atd. Odpovědi na tyto otázky budou vždy záviset na konkrétním případu a bude nezbytné jejich individuální posouzení. ​

Více

ZÁKLADNÍ DOPADY

Dopady Mimořádné situace okolo COVID na pracovněprávní vztahy, které podrobněji rozvádíme níže, lze stručně shrnout takto:

 

  1. Mimořádná situace okolo COVID významně negativně ovlivňuje oblast pracovněprávních vztahů. Karanténa nařízená zaměstnancům (včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě v jiném státě) představuje překážku v práci na straně zaměstnance s nárokem na náhradu mzdy ve výši 60 % po dobu prvních 14 dní. Na výplatu této náhrady mzdy nebo platu poskytne stát příspěvek v plné výši. Pokud by zaměstnavatel hodlal na zaměstnance uvalit „dobrovolnou“ karanténu, půjde o překážku v práci na straně zaměstnavatele s nárokem na náhradu mzdy ve výši 100 % bez nároku na příspěvek státu.
  2. Pouze na základě dohody se zaměstnancem je možné, aby zaměstnanec vykonával práci z domova (home office). V takovém případě mu náleží řádná mzda.
  3. V souvislosti s uzavřením škol vzniká zaměstnancům pečujícím o děti nárok na dávku ošetřovného. Vláda aktuálně schválila návrh zákona o mimořádném prodloužení výplaty této dávky po celou dobu zavření škol, o rozšíření i na péči o děti mezi 10 a 13 lety a dále o zavedení obdobných příspěvků pro osoby samostatně výdělečně činné dle programu Ministerstva průmyslu a obchodu.
  4. Jako nástroj k ponechání zaměstnanců mimo pracoviště lze využít i dovolené, nařídit ji však zaměstnavatel může minimálně 14 dní předem. Při splnění určitých dalších podmínek lze k překlenutí tohoto období nařídit i čerpání náhradního volna vzniklého za práci přesčas nebo ve svátek.
  5. Jestliže zaměstnavatel v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID musí dočasně přerušit provoz a zaměstnancům tak nemůže přidělovat nadále práci, bude vhodné analyzovat, zda takové přerušení naplní znaky tzv. prostoje (§ 207 písm. a) zákoníku). Prostoj je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, při níž náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 80 %. Využít by bylo možné konečně i institut tzv. částečné nezaměstnanosti (§ 209 zákoníku práce), jestliže nelze zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po poskytovaných službách. Taková situace představuje překážku v práci na straně zaměstnavatele vedoucí za určitých podmínek (dohoda s odborovou organizací nebo vnitřní předpis zaměstnavatele) ke snížení náhrady mzdy až na 60 % průměrného výdělku. Ministerstvo práce a sociálních věcí však preferuje výklad, že se v případě provozů, které byly v rámci krizových opatření zakázány, jedná o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce), u které náleží náhrada mzdy ve výši 100 %. Vláda však pro tyto případy schválila příspěvek pro zaměstnavatele ve výši 80 % náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům.
  6. Relevantním tématem v souvislosti s Mimořádnou situací okolo COVID pravděpodobně budou i otázky související s ukončováním pracovních poměrů. Aktuální mohou být především důvody výpovědi dané zaměstnavatelem dle § 52 písm. a) zákoníku práce, a to pro zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, zahrnující i organizační změny vedoucí k ukončení podnikání nebo výkonu jiné činnosti, pro které zaměstnavatel dosud zaměstnával fyzické osoby, a dle § 52 písm. c) zákoníku práce, stane-li se zaměstnanec stane nadbytečným díky organizačním změnám přijatými zaměstnavatelem. V obou těchto případech náleží zaměstnancům odstupné, jehož výše závisí na délce dosavadního pracovního poměru u zaměstnavatele. Obecně (s jistými výjimkami) však platí zákaz výpovědi, je-li zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti nebo pokud aktuálně pečuje o dítě mladší 10 let.

 

VÝHRADY

Toto memorandum je úvodní základní analýzou obecného případu. Ačkoli jsou některá tvrzení a vyjádření obecné povahy, nelze bez dalšího považovat závěry uvedené v tomto memorandu za obecně platné a aplikovatelné na jakýkoli jednotlivý případ.

 

Při posouzení konkrétního případu, bude třeba vzít v úvahu a zhodnotit jeho specifické okolnosti, včetně obsahu příslušné smluvní dokumentace, a na základě nich pak provést dodatečné analýzy, popřípadě po poskytnutí dodatečných informací rozvést jednotlivé shora uvedené závěry dle potřeby.

 

Toto memorandum v žádném případě nepředstavuje doporučení k uskutečnění či neuskutečnění jakýchkoli faktických či právních kroků v konkrétní situaci.

 

S ohledem na výjimečnost Mimořádné situace okolo COVID nelze vyloučit, že některé shora rozebírané otázky budou v případě jejich posuzování a rozhodování ze strany soudů, či jiných příslušných orgánů, právně posouzeny a rozhodnuty uvedenými orgány odlišně, než jak je uvedeno výše. Jedná se totiž o situaci, která je z hlediska svého rozsahu a dopadu do mnoha společenských oblastí a právních vztahů v moderní historii ČR prakticky ojedinělá a judikatura k řešení řady právních otázek, které v této souvislosti vyvstávají, tudíž dosud neexistuje. Nestandardní okolnosti související s Mimořádnou situací okolo COVID mohou vést také k tomu, že jako správný bude přijat výklad relevantních právních předpisů a jednotlivých právních norem, který bude odlišný od výkladu zastávaného v judikatuře před vznikem Mimořádné situace okolo COVID. To může mít v konečném důsledku vliv i na správnost závěrů uvedených v tomto memorandu.

 

Toto memorandum nemůže byt použito žádnou třetí stranou nebo ve prospěch či neprospěch třetí strany bez našeho písemného souhlasu, a to ani v případě jakéhokoli řízení podle občanského, správního nebo trestního práva.

 


3.1.2020Leden
2020

BBH posiluje řady partnerů

Přední česká advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o. posiluje řady svých partnerů. S účinností od 1.1.2020 se novým partnerem kanceláře stává Zdeněk Husták.

Více

„Jsme velmi rádi, že náš dlouhodobý kolega a přední expert v oblasti kapitálových trhů, regulatoriky a finančního práva, Zdeněk Husták, rozšiřuje řady partnerů kanceláře. Zdeněk je uznávanou a klienty vyhledávanou autoritou v oblasti regulatoriky, která je v současnosti nejdynamičtějším odvětvím práva. Skutečnost, že se Zdeněk stává partnerem kanceláře podtrhuje dynamiku rozvoje naší kanceláře,“ říká k rozšíření řad partnerů managing partner Vladimír Uhde.

 

Zdeněk Husták má za sebou více jak 20 let praxe a specializuje se na problematiku kapitálových a finančních trhů, finanční regulace, bankovnictví a pojišťovnictví. Radí klientům v otázkách nových produktů a služeb, transakcí na finančním trhu, zastupuje v licenčních, správních a soudních řízeních, poskytuje expertní podporu v otázkách corporate governance či compliance.

 

Řadu let působil jako člen poradních výborů Evropského orgánu pro kapitálový trh (ESMA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a penzijní instituce (EIOPA), dále jako člen prezidia Komise pro cenné papíry a poradce Ministerstva financí. Předsedal pracovní skupině Rady EU k nařízení o ratingových agenturách a vyjednával směrnici o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), vedl též projekt legislativy důchodové reformy. V současnosti je členem rozkladové komise České národní banky a předsedou etického výboru Asociace pro kapitálové trhy. Věnuje se též lektorské a publikační činnosti a je aktivní v akademické sféře.

 

Zdeněk absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získal rovněž magisterský titul, dále vystudoval finance na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hovoří plynně česky, anglicky, částečně německy a rusky.


27.11.2019Listopad
2019

BBH PRÁVNÍM PORADCEM TVŮRCŮ SVĚTOZNÁMÉ HRY BEAT SABER PŘI PRODEJI JEJICH SPOLEČNOSTI FACEBOOKU

BBH zastupovala vlastníky společnosti Beat Games s.r.o. a tvůrce jedné z nejpopulárnějších her pro virtuální realitu Beat Saber při prodeji jejich firmy společnosti Facebook Technologies, LLC, dceřiné společnosti Facebook Inc. Transakce umožnila tvůrcům připojit se k hernímu studiu Oculus a zahájit tak úzkou spolupráci s týmem Facebooku. Vzhledem k napjatému harmonogramu a velkému objemu této transakce patří letos k jednomu z nejvýznamnějších IT obchodů na českém a CEE trhu.

Více

Partner BBH Tomáš Sedláček okomentoval tuto transakci slovy: „Tato transakce je jedinečná v oblasti IT a výrazně se odlišuje od ostatních na trhu. Jsme opravdu poctěni, že jsme mohli být právními poradci skupině talentovaných inovátorů při tomto důležitém prodeji jejich společnosti americkému gigantu a přejeme jim úspěšnou spolupráci s týmem Facebooku.“

 

Při tomto mimořádném úspěchu byl tým BBH veden partnerem Tomášem Sedláčkem, za asistence advokátky Kristýny Domokošové, junior právníka Martina Procházky a dalších právníků BBH.

 

Externí odkazy:

https://www.forbes.cz/velky-uspech-tri-kluku-z-prahy-facebook-kupuje-ceskou-vr-hru-beat-saber/

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/beat-saber-beat-games-oculus-facebook-praha-2019-video_1911270754_ako

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hry-a-herni-systemy/clanek/cesi-ve-svete-zaujali-facebook-koupil-tvurce-hitu-beat-saber-40305004

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/o-ceska-herni-studia-je-ve-svete-zajem-beat-games-koupil-fac/r~408fe6aa10ed11ea84260cc47ab5f122/

https://tech.ihned.cz/c1-66355970-cesky-fenomen-beat-saber-dobyl-playstation-4-proti-pc-verzi-ma-vice-hudby-i-specialni-ukoly

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4281326/facebook-koupil-ceske-herni-studio-beat-games.html


13.9.2019Září
2019

POZVÁNKA NA SNÍDAŇOVÝ SEMINÁŘ NA TÉMA DIGITÁLNÍ AKTIVA A FINANČNÍ SLUŽBY

Seminář se bude konat v úterý 22. října 2019 v prostorách advokátní kanceláře BBH na adrese Klimentská 10, 110 00 Praha 1 od 8.45 do 10.00 hod. 

Tématem semináře budou Digitální aktiva, ICO&ITO, digitální finanční služby, regulace a souvisejí otázky.

Více

Seminář povedou Tomáš Sedláček, partner, Zdeněk Husták, Head of Regulation & Compliance a Adam Nečas, senior advokát.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení předběžného zájmu o účast na semináři e-mailem na adresu KKusa@bbh.cz do 18. října 2019. Prosíme o včasné přihlášení, neboť kapacita semináře je omezena.


11.9.2019Září
2019

Umístění BBH v nejužším výběru IFLR 1000 advokátních kanceláří na českém trhu roku 2019

BBH s potěšením oznamuje, že tento rok byla v mezinárodním žebříčku IFLR 1000 zařazena mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře na českém trhu. Oceněny byly tyto oblasti naší praxe: Capital Markets, Banking and Finance, M&A a Restructuring/Insolvency. Skvěle si vedli advokáti i v individuálním hodnocení IFLR, a to zejména Vladimír Uhde, Robert Klenka, Petr Přecechtěl, Jiří Němec a Zdeněk Husták, kteří byli zařazeni do kategorie nejdoporučovanějších právníků (Highly regarded), a dále Andrea Adamcová jako Rising star. Mimořádného úspěchu pak dosáhl Tomáš Sedláček, který získal nejprestižnější ocenění tzv. Market leader.

Více

Kompletní hodnocení BBH v žebříčku IFLR naleznete zde: 

 

https://www.iflr1000.com/Jurisdiction/Czech-Republic/Rankings/184#rankings


30.5.2019Květen
2019

BBH pomohla přednímu poskytovateli fondových investic Moventum stát se vůbec prvním obchodníkem s cennými papíry licencovaným v režimu směrnice MiFID II v ČR

BBH poskytovala právní poradenství společnosti Moventum, a.s., členu přední lucemburské skupiny nabízející investice do fondů, v souvislosti s licenčním řízením vedeným Českou národní bankou. Úspěch klienta představuje zisk vůbec první licence obchodníka s cennými papíry v ČR v novém, velmi náročném režimu směrnice MiFID II. Licence skupině Moventum umožní dále rozvíjet své aktivity a poskytovat celou škálu služeb v ČR.

Více

Vedoucí partner pražského týmu regulatoriky a bankovnictví BBH, Tomáš Sedláček, uvedl „Jsme hrdí na to, že jsme v průběhu licenčního procesu poskytli naše právní služby členu přední evropské skupiny poskytující investice do fondů a v rámci našeho zastoupení přivedli toto řízení k úspěšnému konci. Klientovi jsme pomohli v průběhu podrobné revize předpokladů pro jeho činnost a náročné kontroly compliance a prokázali tím schopnost zajištění regulatorních standardů na nejvyšší úrovni dle směrnice MiFID II.“

 

Tým BBH poskytující poradenství společnosti Moventum při tomto úspěchu vedli Tomáš Sedláček, partner a Zdeněk Husták, Head of Regulation & Compliance a na případu se dále podíleli Jan Kadrnožka a Martin Procházka za podpory dalších právníků BBH.


26.4.2019Duben
2019

BBH OCENĚNA V LEGAL 500

Je nám potěšením oznámit, že BBH byla v mezinárodním žebříčku Legal 500 opět zařazena mezi špičkové advokátní kanceláře na českém trhu. BBH letos potvrdila nejvyšší status Band 1 v oblasti Soudních sporů a arbitráží, avšak oceněny byly i veškeré další klíčové oblasti naší praxe: Bankovnictví, Finance & Kapitálové trhy (Band 2), Obchodní, Korporátní a M&A agenda (Band 2) a TMT (Band 3). Kolegové František Honsa a Tomáš Politzer byli navíc oceněni i individuálně.

Více

Děkujeme za důvěru našich klientů a především pak za nasazení celého našeho týmu, díky kterému patříme mezi top advokátní kanceláře v regionu. Moc si toho vážíme!


12.3.2019Březen
2019

BBH opět oceněna v Chambers and Partners Global a Europe 2019

Je nám potěšením oznámit, že BBH byla opět oceněna jako Top Ranked advokátní kancelář v mezinárodním žebříčku Chambers and Partners Global a Europe 2019! Tým Řešení právních sporů BBH byl znovu uveden v nejvyšší kategorii Band 1 a všechna další hlavní oddělení praxe BBH, Bankovnictví & Finance, Kapitálové trhy, Korporátní M/A a Restrukturalizace a Insolvence, byly rovněž oceněny ve svých kategoriích. Rovněž je nám radostí, že společníci BBH František Honsa, Vladimír Uhde, Robert Klenka, Petr Přecechtěl a Tomáš Sedláček byli oceněni v rámci individuálních kategorií jako vedoucí osobnosti ve svých oborech.

Více
14.2.2019Únor
2019

BBH PRÁVNÍM PORADCEM SVUS PHARMA PŘI PRODEJI SPOLEČNOSTI FARMAX SKUPINĚ NEURAXPHARM

S radostí Vám oznamujeme, že BBH, advokátní kancelář, s.r.o. zastupovala prodejce v rámci jedinečné transakce spočívající v odštěpení a prodeji společnosti Farmax společností SVUS Pharma skupině Neuraxpharm. Tým byl veden partnerem Tomášem Sedláčkem, za asistence senior advokáta Alice Nytrové a junior advokáta Ondřeje Staňka. Transakce byla velmi složitá, zahrnovala vyjednávání o SPA a související smluvní dokumentaci, organizaci a přípravu odštěpení závodu Farmax od zbytku jmění společnosti SVUS Pharma a související regulatorní přelicencování povolení k distribuci produktů a v neposlední řadě realizaci komplexního ukončení procesu.

Více

„Jsme velmi rádi, že jsme mohli být právním poradcem prodejců v této komplexní transakci, trvající déle než rok, během které jsme museli provést nejrůznější korporátní a regulatorní změny. Práce podtrhuje naše zkušenosti, praxi a know-how v oblasti specializované na farmaceutické obchody a související právní záležitosti, ” říká Tomáš Sedláček, odvolávající se na další klienty BBH v oblasti farmaceutického a zdravotnického průmyslu.


29.1.2019Leden
2019

BBH zařazena v The Lawyer do užšího výběru právnické firmy roku 2019

Je nám ctí oznámit, že BBH, advokátní kancelář, s.r.o. byla ze strany prestižní ratingové agentury The Lawyer nominována do užšího výběru, mezi nejlepší advokátní kanceláře v kategorii Law firm of the year: Central Europe. Konečné vyhlášení vítěze se pak bude konat v březnu tohoto roku.

Více